Werkprogramma 2021

In de Nieuwsbrief van december 2020 is aangekondigd een activiteitenplan aan de leden voor te leggen. In dit plan, inmiddels getiteld werkprogramma, geeft het bestuur de onderwerpen weer die het dit jaar wil aanpakken. Per onderwerp is aangegeven wat het beoogde doel ervan is, welke prioriteit het heeft en welk tijdpad is gepland.

Basis van het werkprogramma zijn de statuten: de vereniging heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen, in de meest ruime zin. Met het werkprogramma wil het bestuur deze belangen concretiseren in de doelstelling: het bevorderen van een vitaal, leefbaar, duurzaam en veilig gebied.

De bedoeling was dit werkprogramma ter bespreking voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering van 20 maart. Het bestuur heeft echter vanwege de ontwikkeling van het coronavirus besloten de ALV van maart uit te stellen naar september of oktober 2021. Het bestuur nodigt u evenwel uit om uw reactie te geven op het werkprogramma, graag vóór 7 maart. Dat kan via e-mail info@evdeborkeld.nl. Het bestuur is, vooruitlopend op eventuele reacties, gestart met de uitvoering van het werkprogramma.

In de tweede helft van maart ontvangt u nadere informatie over het werkprogramma en andere punten en ontwikkelingen die voor de vereniging, en dus voor u, van belang kunnen zijn.

Onderstaand het betreffende werkprogramma (inclusief de bijlage: “aanpak verbeteren vitaliteit bos”)

 Werkprogramma 2021