Uitnodiging en agenda ALV

Geachte leden,

Het bestuur nodigt u – zoals al eerder aangekondigd – van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die dit jaar plaats vindt op zaterdag 11 maart a.s. om 10.00 uur in de Theaterzaal van het Kulturhus in Holten aan de Smidsbelt.

De agenda treft u hieronder aan. De bijbehorende stukken zijn u per email toegestuurd. Daarnaast kunt u deze documenten ook inzien en downloaden op de webpagina: Vergaderstukken ALV 2023.

Het eerste deel van de vergadering bevat verschillende meer organisatorische onderdelen. Na een korte pauze komt de voortgang aan de orde van de twee werkgroepen die eerder zijn ingesteld, de werkgroep Bos en natuur en de werkgroep Bewoning en transitie. Een vertegenwoordiger van de eerste werkgroep geeft een algemene toelichting en gaat in op de voorjaarsactiviteit “de Groene Markt”, die voor alle belangstellenden zal worden gehouden op zaterdag 22 april a.s. in de Zuivelboerderij aan de Borkeldsweg in Holten.
Van de tweede werkgroep verzorgt Antoinette Kat een presentatie over mogelijkheden (scenario’s) die voor de leden zijn ontwikkeld en nader in de praktijk kunnen worden gebracht.
De aanwezige leden worden van harte aangemoedigd hun gedachten over beide onderwerpen naar voren te brengen.

De ALV wordt om circa 12.30 uur afgesloten met een lunch in het nabijgelegen restaurant Tastoe.

Aanmelding voor de ALV
Velen van u hebben zich na de eerste aankondiging van 2 februari al aangemeld. Voor zover u dat nog niet heeft gedaan, wordt u verzocht vóór 3 maart a.s. kenbaar te maken :
1. of u de ALV wilt bijwonen;
2. zo ja of u vergezeld zult zijn van een introducé(e);
3. of u wenst deel te nemen aan de lunch;
4. of u dieetwensen heeft.

Ook als u verhinderd bent te komen, zou het bestuur een bericht via de mail (info@evdeborkeld.nl) of schriftelijk op prijs stellen.

Het bestuur hoopt zo veel mogelijk leden op de ALV te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jaap Feenstra, secretaris

Agenda ALV 11 maart 2023
1. Opening, welkomstwoord en vaststelling van de agenda.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering d.d. 19 maart 2022.

4. Kort verslag van het bestuur over 2022 en werkplan voor 2023.

5. Financiële zaken van de vereniging:
– jaarrekening 2022 met toelichting van de penningmeester;
– verslag van de kascommissie;
– benoeming van de nieuwe kascommissie;
– begroting 2023 en de contributie voor 2024.

6. Bestuurssamenstelling.
Afscheid van twee bestuursleden en voorstel tot benoeming van twee nieuwe leden.

7. Voorstel voor aanvulling van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Korte pauze

8. Toelichting bij de plannen voor de Groene Markt op zaterdag 22 april a.s.

9. Presentatie van Antoinette Kat over scenario’s voor Bewoning en transitie.

10. Discussie en gedachtewisseling daarover.

11. Afsluiting en lunch.

Toelichting bij agendapunt 6
Jan Kuijpers en Ruud Hegger hebben langdurig zitting in het bestuur gehad. Zij leggen hun functies neer. Het bestuur stelt de benoeming voor van twee nieuwe bestuursleden te weten: Charlotte de Lange (die het afgelopen jaar al bij de bestuursvergaderingen aanwezig was) en Danny Bogaards.
Hiermee blijft het aantal bestuursleden 6. Daar het voltallige bestuur kan bestaan uit 7 leden, is er nog één vacature. Het bestuur nodigt leden van harte uit zich hiervoor kandidaat te stellen.

 

Start the discussion

Geef een antwoord