Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2020

Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, dit jaar op zaterdag 21 maart 2020.
De locatie is restaurant De Poppe aan de weg naar Markelo, even voorbij de kruising met de A1.
De vergadering begint om 09.30 uur. De zaal is vanaf 9.00 uur open.
De agenda met toelichting en bijlagen treft u onderstaand aan. De concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019 zijn op 28-04-2019 verzonden.

Na afloop van de vergadering (ca 12 uur) is er een broodjeslunch.

Om de catering goed te kunnen organiseren verzoeken wij u vóór 16 maart a.s. te laten weten of u aanwezig zult zijn, met hoeveel personen en of u dieetwensen heeft.

U kunt zich aanmelden per e-mail via info@evdeborkeld.nl of eventueel per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721AL Zoetermeer.

Onderstaand de concept-agenda en toelichting voor deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering:

1.      Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2.      Vaststellen notulen ALV 16 maart 2019 (zie bijlage; eerder verzonden op 28-04-2019)

3.      Ingekomen en uitgaande stukken

4.      Terugblik 2019 en vooruitzichten 2020

a.      Brandveiligheid/ voortgang brandgangen

b.      Vianenweg (verharding en bouwplan)

c.      Afvalinzameling

d.      Najaarsbijeenkomst (evaluatie en ideeën voor dit najaar)

e.      Gebiedsvisie); zie ook agendapunt 10 en toelichting

f.       AED

g.      Ledenwerving en ledenadministratie

5.      Financiën

a.      Financieel overzicht 2019

b.      Verslag kascommissie

c.      Benoeming kascommissie 2020

d.      Goedkeuring begroting 2020

6.      Voorstel tot wijziging statuten en huishoudelijk reglement (zie bijlage)

7.      Bestuurssamenstelling

8.      Rondvraag

9.      Pauze (omstreeks 11.00 uur)

10.   Discussieronde “Scan gebiedsvisie”

11.   Sluiting

12.   Broodjeslunch (van 12.00 tot 13.00 uur)

 

Toelichting bij de agenda

Ad 5:     Financiën

De relevante financiële stukken worden nog nagezonden

Ad 6:     Voorstel tot wijziging statuten

Daar een aantal artikelen in de statuten niet meer de huidige situatie dekt, is in de ALV van 16 maart 2019 afgesproken enkele wijzigingen in de statuten aan te brengen en tevens is toen besloten ook het Huishoudelijk Reglement aan te passen. De voorgestelde wijzigingen van de statuten zijn inmiddels door de notaris tot een conceptvoorstel verwerkt. Na goedkeuring door de ALV zal de notaris de wijzigingen definitief maken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

a.      Statuten artikel 2

Het recreatieterrein de Borkeld is nauwkeuriger gedefinieerd. Ook is uitgebreider gedefinieerd hoe de vereniging haar doel tracht te bereiken.

b.      Statuten artikel 4

Naast natuurlijke personen is het nu ook mogelijk dat rechtspersonen lid zijn, die eigenaar zijn van een onroerende zaak op het recreatieterrein.

c.      Statuten artikel 8

Aangezien in de statuten het begrip “erelid” niet is gedefinieerd, wordt de alinea over het vrijstellen van contributie voor ereleden verplaatst naar het Huishoudelijk Reglement.

d.      Statuten artikel 12

De ALV hoeft niet meer per sé te worden gehouden in Holten maar op een locatie in Holten of binnen een straal van 10 km vanaf de gemeentegrens.

e.      Huishoudelijk Reglement

In een nieuw artikel 3 wordt het begrip erelid gedefinieerd.

 

akte van statutenwijziging 04-03-2020

 

 

Akte-van-oprichting-20-3-1995

 

 

Huishoudelijk reglement concept 0.2

 

 

Huishoudelijk Reglement d.d. 16-03-2013

 

Ad 7:     Bestuurssamenstelling

Ofschoon het voltallige bestuur statutair uit 7 leden kan bestaan, telt het huidige bestuur momenteel 5 leden. Van deze 5 bestuursleden hebben Hanny Ekkelkamp en Ruud Hegger aangegeven niet de gehele bestuursperiode tot 2025 te willen volmaken. Het bestuur is daarom dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Enkele leden hebben eerder al aangegeven interesse te hebben in een bestuursfunctie.

Leden hebben de mogelijkheid kandidaten voor te dragen. Het verzoek is dit vóór 16 maart a.s. kenbaar te maken bij de secretaris.

Ad. 10   Discussieronde “Scan gebiedsvisie”

De gemeente Rijssen-Holten maakt het mogelijk een zogenaamde “scan-gebiedsvisie” aan te vragen. In een scan gebiedsvisie staan de ontwikkelingsambities voor een gebied. Alle facetten van een gebied worden in samenhang bekeken op problemen, effecten, mogelijkheden, doelen en realisatie, om zo de kwaliteit van een gebied te verbeteren. De visie kijkt daarmee verder dan het actuele gemeentelijke beleid.

Het bestuur denkt dat zo’n scan-gebiedsvisie kan bijdragen aan een fundamentele kwalitatieve verbetering van ons recreatieterrein. Er zijn immers tal van ontwikkelingen te signaleren die niet bevorderlijk zijn voor kwaliteit en leefbaarheid van ons gebied.

Om de Gemeenteraad en het gemeentebestuur te overtuigen van het belang van een scan gebiedsvisie en om voldoende input van de leden en draagvlak voor een dergelijke scan te verkrijgen, wil het bestuur na de pauze de leden in groepjes laten discussiëren over dit item.
Onder agendapunt 4e zal het bestuur dit onderwerp nader toelichten.

Ad. 12   Broodjeslunch

Na afloop van de vergadering biedt het bestuur u een broodjeslunch aan.

 

Om de catering goed te kunnen organiseren verzoeken wij u vóór 16 maart a.s. door te geven of u aanwezig zult zijn, met hoeveel personen en of u dieetwensen heeft.

U kunt zich aanmelden per e-mail via info@evdeborkeld.nl of eventueel per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721AL Zoetermeer