Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2019

Aan:  de leden van de Eigenarenvereniging De Borkeld
Van:  het bestuur

 

Geachte leden,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, dit jaar op zaterdag 16 maart 2019.
De locatie is restaurant De Poppe aan de weg naar Markelo, even voorbij de kruising met de A1.
De vergadering begint om 09.30 uur. De zaal is vanaf 9.00 uur open.
De agenda met toelichting en bijlagen treft u bijgaand aan.

Na het huishoudelijke deel van de vergadering bieden wij u een interessante presentatie aan. Wij hebben boswachter Mw. Ine Nijveld van Staatsbosbeheer bereid gevonden een inleiding te houden over het verleden, heden en de toekomst van het natuurgebied de Borkeld. In het bijzonder zal zij stilstaan bij de activiteiten die Staatsbosbeheer gaat uitvoeren om dit unieke heidegebied ook in de toekomst te kunnen behouden en waar noodzakelijk te herstellen.

Na afloop van de vergadering is er een broodjeslunch. Om de catering goed te kunnen organiseren verzoeken wij u vóór 9 maart a.s. te laten weten of u aanwezig zult zijn, met hoeveel personen en of u dieetwensen heeft.

U kunt zich aanmelden per e-mail via info@evdeborkeld.nl of ledenadmin@evdeborkeld.nl, of eventueel per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721AL Zoetermeer.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld

 

Onderstaand de concept-agenda voor deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering:

 

Concept-agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16 maart 2019,

in restaurant De Poppe, Holterweg 23, Markelo

 Aanvang:     09.30 uur

 

 

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. Notulen ALV 17 maart 2018
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Terugblik 2018 en vooruitzichten 2019
  1. Nieuwe huisstijl en nieuwe internetsite
  2. Brandveiligheid / Bestemmingsplan brandgangen
  3. Vianenweg (verharding en bouwplan)
  4. Afvalinzameling
  5. Forensenbelasting
  6. Najaarsbijeenkomst
  7. Verpaupering
  8. AED
  9. Ledenadministratie en ledenwerving
 5. Financiën
  1. Financieel overzicht 2018
  2. Verslag kascommissie
  3. Benoeming kascommissie 2019
  4. Goedkeuring begroting 2019
 6. Voorstel tot wijziging statuten
 7. Bestuurssamenstelling
  1. Aftreden en herbenoemen: Wim Beldman, Hanny Ekkelkamp en Ruud Hegger
  2. Aftreden Janske van de Water en Gerard Kleinhesselink
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
 10. Pauze (tot 11.30 uur)
 11. Presentatie Mw. I. Nijveld, boswachter Staatsbosbeheer over het verleden, heden en toekomst van het natuurgebied De Borkeld (ongeveer 3 kwartier).
 12. Broodjeslunch

 

Toelichting bij de agenda

Ad 2:  Notulen ALV 17 maart 2018

Ad 5:     Financiën

Onderstaand de relevante financiële stukken:

Ad 6:     Voorstel tot wijziging statuten 

Aanleiding voor het voorstel de statuten aan te passen is dat de doelstelling van de vereniging, zoals verwoord in de statuten uit 1995, niet meer aansluit bij de doelstelling die het bestuur voor ogen heeft. Ook de middelen om dat doel te bereiken zijn niet meer actueel. Verder stelt het bestuur voor om de kenmerken van het lidmaatschap te preciseren.

Het bestuur zal de voorstellen in de ALV nader toelichten.

Onderstaand de voorgestelde statutenwijzigingen:

Ad 7:     Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 leden die benoemd zijn voor een periode van zes jaar en vervolgens herkiesbaar zijn voor een volgende periode van zes jaar. Dit jaar zullen de leden Wim Beldman, Hanny Ekkelkamp en Ruud Hegger aftreden volgens het roulatieschema. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld.

Daarnaast heeft bestuurslid Janske van de Water – vanwege drukke werk- en privéomstandigheden – besloten per 23 januari 2019 af te treden.

Voorts zal bestuurslid Gerard Kleinhesselink op 16 maart aftreden vanwege de verkoop van zijn woning op De Borkeld.

Leden hebben de mogelijkheid tegenkandidaten voor te dragen. Dit dient vóór 9 maart a.s. kenbaar te worden gemaakt bij de secretaris.

Naam                                                   Functie                            Start                   Aftredend

Wim Beldman                                    voorzitter                               2008                      2019

Jan Kuijpers                                       secretaris                               2018                      2024

Gerard Kleinhesselink                     penningmeester                   2017                      2023

Ruud Hegger                                     ledenadministrateur           2008                      2019

Hanny Ekkelkamp-Beldman         bestuurslid                            2008                      2019

Ria Muiser                                         bestuurslid                            2018                      2024

Om te voorkomen dat meer dan één bestuurslid tegelijk moet aftreden vanwege de maximale periode van zes jaar, is het bestuur van plan spreiding aanbrengen in de momenten van aftreding.

Ad. 11:  Presentatie Mw. I. Nijveld, boswachter Staatsbosbeheer over het verleden, heden en toekomst van het natuurgebied De Borkeld

Mw. Nijveld zal ons d.m.v. een interessante presentatie meenemen in  de ontwikkelingen van het natuurgebied de Borkeld, inclusief de Friezenberg. Hierbij komen zowel het verleden, het heden als de toekomst van dit unieke natuurgebied aan de orde. Onder andere wordt stilgestaan bij de maatregelen die noodzakelijk zijn om het natuurgebied in stand te houden.

Ad. 12   Broodjeslunch

Na afloop van de vergadering biedt het bestuur u een broodjeslunch aan. Om de catering goed te kunnen organiseren verzoeken wij u vóór 9 maart a.s. te melden of u aanwezig zult zijn, met hoeveel personen en of u dieetwensen heeft.

U kunt zich aanmelden per e-mail via info@evdeborkeld.nl of ledenadmin@evdeborkeld.nl, of eventueel per post naar de secretaris J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721AL Zoetermeer.