Nieuwsbrief september 2018

Begin september is de nieuwsbrief verschenen. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de privacyverklaring, de brandveiligheid, de forensenbelasting, de Vianenweg en over een AED op De Borkeld.

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Nieuwsbrief september 2018

Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur de leden over actuele onderwerpen inzake De Borkeld.

 1. Bescherming persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, van kracht. Deze Europese regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U bent er de afgelopen maanden door uw digitale contacten ongetwijfeld veelvuldig op gewezen.Aangezien de Eigenarenvereniging  De Borkeld (de EV) persoonsgegevens van haar leden registreert, moet ook de EV aan de AVG voldoen. Zo moet de EV aangeven hoe zij met die gegevens omgaat en hierover de leden informeren in de vorm van een privacyverklaring. Het bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld die u als bijlage 1 bij deze nieuwsbrief aantreft. Deze privacyverklaring zal ook op de website worden geplaatst.

 1. Brandveiligheid en brandgangen

Medio juli was het in deze kurkdroge zomer weer raak: brand. Een houtopslaghok bij een woning aan een doodlopend pad aan de Vianenweg is ’s nachts om 1 uur in brand gevlogen. De brandweer was er binnen 5 minuten, maar omwonenden hadden het vuur al met een brandblusser aangepakt. Omdat iemand even verderop nog op zijn terras zat en buren de rookontwikkeling zagen, is er snel ingegrepen en is de brand beperkt gebleven. Het vuur ontstond volgens de politie vermoedelijk door smeulende asresten van een barbecue die in een afvalcontainer waren gegooid.

Als de brand zich had uitgebreid was er voor de omwonenden een gevaarlijke situatie ontstaan. De brandweerwagens blokkeerden aan een kant de doorgang en aan de andere kant waren geen vluchtmogelijkheden voor bewoners met een auto vanwege schuttingen en hekken.

Deze gebeurtenis geeft maar weer eens aan dat:

 • het onverantwoord is om in droge tijden te barbecuen in ons bosrijke gebied;
 • hoge schuttingen en afgesloten hekken bij brandgangen een belemmering vormen bij ontvluchten;
 • brandgangen in het (levens)belang zijn van alle aanwezigen op De Borkeld.

Het bestuur zal dit voorval en deze punten met de betrokken wethouder bespreken.

Naar aanleiding van deze brand verscheen op 4 augustus een artikel in Tubantia over de brandveiligheid op De Borkeld. Hierin komt onze voorzitter Wim Beldman aan het woord, zie bijlage 2. Strekking van het artikel is dat de brandveiligheid op De Borkeld nog lang niet op orde is.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart 2018 is toegezegd dat de leden een kaart van de brandgangen uit het bestemmingsplan zouden krijgen. In bijlage 3 treft u deze kaart aan.
Onlangs heeft de gemeente weer een brandgang gerealiseerd in overleg met de betrokken eigenaren van Postweg 108 en 109, brandgang J op de kaart.

 1. Forensenbelasting voorlopig niet exit

De brief van het bestuur aan de wethouder (en de politieke partijen) van september 2017 is nog altijd niet afdoende beantwoord. In overleg met het bestuur heeft D66 in mei hierover vragen gesteld aan het college van B&W. In juli kwam hierop een nietszeggend en ontwijkend antwoord. Ook op de vragen van de vereniging heeft de wethouder geen duidelijk antwoord gegeven.

Op 3 september jl. heeft een afvaardiging van het bestuur een uitgebreid onderhoud gehad met de wethouders Beens en Cornelissen, de vorige en huidige wethouder van financiën. De argumenten uit onze brief zijn daarbij uitvoerig besproken. Op de vraag van welke algemene middelen wij als “forensen” gebruik kunnen maken kon geen antwoord worden gegeven, men weet dat niet.
Evenmin kwam er een antwoord op de vraag waarom de toeristenbelasting met 20% is verlaagd en de forensenbelasting niet. Ook de stelling dat hier sprake is van afwenteling van lasten op niet-stemgerechtigden maakte geen indruk.
Ondanks onze heldere argumenten waren de wethouders niet te overtuigen van de onredelijkheid van de forensenbelasting. Wel gaven ze ruiterlijk toe dat niet kan worden uitgelegd waarom de belasting bestaat, maar dat deze wordt opgelegd omdat het mag en het afschaffen ervan niet is opgenomen in het coalitieakkoord. Overigens staat het handhaven ervan daar ook niet in.

Het bestuur zal zich na dit teleurstellend gesprek beraden over mogelijke verdere stappen. Voor het afschaffen van de belasting is instemming van de gemeenteraad nodig. De huidige coalitie heeft 20 van de 25 raadszetels achter zich staan, dat zal dus erg moeilijk worden.
D66 heeft  toegezegd met de informatie die ze van het bestuur heeft gekregen aan de slag te gaan.

 1. Vianenweg blijft probleemweg

De gemeente heeft de Vianenweg enkele weken afgesloten voor doorgaand verkeer wegens stofoverlast. Of dat echt helpt is de vraag. Het wachten is op een definitieve aanpak – een vorm van verharding met daarbij verkeersremmende maatregelen – door de gemeente. Het bestuur zal dit binnenkort weer bepleiten bij de wethouder.

 1. AED op De Borkeld

De gemeente plaatst in het buitengebied een aantal AED’s. Zo is er bij Klussenbedrijf Kappert aan de Postweg 128 onlangs een AED geplaatst. Deze locatie bevindt op 800 meter vanaf de kruising Postweg – Winkelbergweg richting Rijssen.

 1. Plan woningen aan Vianenweg

De gemeente wil meewerken aan een “rood-voor rood” verzoek (compensatie voor sloop elders) tot het bouwen van drie vrijstaande woningen voor permanente bewoning aan de Vianenweg, hoek Pannenweg (op wat nu grasland is). Past dit wel in ons voor recreatie bedoelde gebied?

Ja, zegt de gemeente. Zij stelt dat er op De Borkeld sprake is van een redelijke verstedelijkte bebouwing. Het toevoegen van 3 compensatie kavels past volgens de gemeente binnen de stedenbouwkundige opzet van het gebied.

De Borkeld is echter een recreatiegebied en kent geen verstedelijkte bebouwing. Daarnaast is de gemeente altijd fel tegen het wijzigen van recreatiewoningen in woningen met permanente bewoning geweest. Wordt hier met twee maten gemeten?

In het bestemmingsplan heeft het betrokken terrein nu een agrarische bestemming. Als er een bestemmingsplanwijziging komt zal het bestuur bezien of we als vereniging daartegen bezwaar maken. Individuele leden kunnen dat natuurlijk ook doen. Het bestuur zal het plan voor de drie woningen eerst bespreken met de wethouder.

 1. Afvalinzameling
  Het bestuur heeft de indruk dat de afvalinzameling iets soepeler is gaan lopen. Er lijken minder minicontainers lang aan de weg te (blijven) staan.

  De gemeente organiseerde in juli een paneldiscussie in de gemeente om te horen hoe de afvalinzameling verder kan worden verbeterd. Het bestuur wil dit onderwerp apart bespreken met wethouder Aanstoot en daarbij pleiten voor meer ondergrondse containers op De Borkeld.
 2. Geen najaarsexcursie
  Er komt dit jaar geen najaarsactiviteit. Het bleek niet mogelijk om een geschikt onderwerp, een locatie en een tijdstip met elkaar te combineren. In de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 komt dit onderwerp weer aan de orde. Als u suggesties heeft voor een activiteit of excursie, laat het ons weten.

 

 1. Autosnelweg A1
  Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Deventer en knooppunt Azelo verbreden naar drie rijstroken per richting. Deze zomer heeft de minister het tracébesluit vastgesteld. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden voor het deel Deventer – Rijssen dit najaar. In 2020 moet de verbreding gereed zijn.
 1. Van het bestuur

Het bestuur zal op ALV in maart 2019 een voorstel doen voor herijking van de doelstellingen en communicatiestrategie van de vereniging, inclusief een aanpassing van de statuten. In de aanloop daarnaartoe bereidt het bestuur stapsgewijs een nieuwe website voor, als een van de vormen van de communicatiestrategie.

De taakverdeling in het bestuur is als volgt: Wim Beldman voorzitter, Jan Kuijpers secretaris, Gerard Kleinhesselink penningmeester en Ruud Hegger ledenadministrateur. Hanny Ekkelkamp, Ria Muiser en Janske van de Water zijn algemeen bestuurslid.

Tot slot: Autodiefstal Vianenweg
Bericht van de politie: op vrijdag 24 augustus is ’s nachts een zwarte BMW gestolen aan de Vianenweg. Later die nacht werd de BMW rijdend gezien in Oss. Een politiehelikopter kon het gestolen voertuig achtervolgen richting Den Bosch, waar de rit eindigde in een groenstrook. Twee personen zijn gevlucht, maar ze zijn niet meer gepakt. Heeft u informatie over de diefstal of de mogelijke daders? Heeft u “vreemde” mensen en/of personenauto’s bij  de Vianenweg gezien, eventueel via camera’s? Neem dan telefonisch contact op met de politie via 0900-8844.

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Dat kunt u doen bij voorkeur via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721 AL Zoetermeer.

Holten,  4 september 2018

Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld