Nieuwsbrief maart 2021

Onderwerpen nieuwsbrief:

  • Gesprek met politie over brute overval in januari
  • Werkprogramma 2021
  • Brandgangen
  • Oplaadpalen op De Borkeld?
  • Samenstelling bestuur
  • Gaslekmetingen

Gesprek met politie over brute overval in januari

Op 7 januari heeft aan de Vianenweg een afschuwelijke overval op een oudere dame plaatsgevonden. Over het optreden van en communicatie door de politie zijn onder leden vragen gerezen die het bestuur ertoe brachten hierover in februari een brief aan burgemeester Hofland te sturen (zie bijlage 1). Die heeft daarop de politie gevraagd een gesprek met het bestuur te hebben. Dit heeft op 22 maart plaatsgevonden.
Het was een prettig gesprek met twee leidinggevenden bij de politie. Zij namen alle tijd en stelden het ook op prijs reacties van bewoners op acties van de politie te ontvangen. In het gesprek werd duidelijk dat het optreden van de politie in deze zaak zeer intensief en uitgebreid is geweest. De politie deelde details, deels vertrouwelijk, waaruit blijkt dat het indrukwekkend was wat de politie allemaal had ondernomen.
De naam van de (vermeende) dader was bij de politie al vrij snel bekend; het betrof een Pool die in Nederland op geen enkele wijze stond geregistreerd. Toch werden nog adressen gevonden waarmee hij contact had. Op die adressen hebben dan ook huiszoekingen plaatsgevonden.
De zoekactie is op geen enkel moment gestaakt. Overdag was sprake van politie in uniform en politieauto’s (=gestreepte politie), later op de dag is overgeschakeld naar politie in burger en “neutrale” auto’s. Ook zijn diverse technische opsporingsmethodes toegepast waaronder bv. drones. Dat niet alles is opgemerkt door de omgeving pleit voor de zorgvuldigheid waarmee dit is gebeurd.

De politie is altijd huiverig om in dit soort gevallen paniek te veroorzaken in de omgeving; dat was vooral de reden om niet al te veel informatie te verstrekken. Hier speelt het afwegen van diverse belangen een rol. Onze brief geeft hen wel aanleiding tot nadere discussie met de diverse geledingen van de politie.
Burgernet speelt een kleine rol bij de voorlichting; het werkt wel samen met de politie maar is er geen onderdeel van. Burgernet wordt geïnformeerd over zoekacties maar het is aan hen om dit op het net te zetten. De beide agenten wezen ons erop dat in dit geval een attente buurman die het niet helemaal vertrouwde (vreemde auto en geschreeuw) 112 heeft gebeld. Men moet nooit aarzelen bij gebeurtenissen die ook maar enigszins verdacht lijken dit nummer te bellen. Gesuggereerd werd om dit ook in de communicatie naar de leden op te nemen en te benadrukken.
De agenten wezen er tevens op dat op dit moment ontzettend veel sprake is van digitale fraude, ook een groot aandachtspunt.
Al met al was het een prettig gesprek met zeer benaderbare personen die altijd bereid zijn zaken nader toe te lichten.

Bijlage:  Brief aan burgemeester inzake overval Vianenweg

Werkprogramma 2021

Eind februari heeft u het werkprogramma 2021 ontvangen. Daarop heeft een aantal leden nuttige reacties gestuurd. Rode draad daarin was dat het een ambitieus en tijdrovend programma is, en dat klopt. Het bestuur beseft dat de uitvoering meer tijd zal vergen dan gedacht. In een van de reacties werd de vrees uitgesproken dat het bomenplan tot te veel kaalslag zou leiden en een bedreiging zou zijn voor de vele diersoorten. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Streven is een evenwichtig en vitaal bos tot genoegen van mens en dier.
Het bestuur zal de reacties betrekken bij de verdere uitwerking en uitvoering van het programma, in het bijzonder wat betreft de ontwikkeling van een gebiedsvisie. Wilt u hieraan een bijdrage leveren  en/of deelnemen aan klankbordgroepen, laat het ons weten.
In een volgende mailing zullen we op dit onderwerp terugkomen.

Bijlage:  Werkprogramma 2021

Brandgangen

In januari heeft het bestuur in een brief aan de wethouder nogmaals aandacht gevraagd voor de hoge, afgesloten hekken bij aangelegde brandgangen (zie bijlage 2). Die belemmeren een snelle en doeltreffende evacuatie van bewoners bij calamiteiten zoals brand. De wethouder is om een oplossing verzocht.
Wat betreft de aanleg van de 18 geplande brandgangen meldde de wethouder in een brief van begin februari aan de gemeenteraad dat er nu 10 zijn gerealiseerd, dus nog 8 te gaan (zie bijlagen 3 en 4). De trage uitvoering daarvan wijt de wethouder aan het coronavirus, waardoor fysieke gesprekken niet mogelijk waren. De gemeenteraad was hiervan terecht niet onder de indruk en maande de wethouder tot spoed.

Bijlagen:

Oplaadpalen op De Borkeld?

Nu electrische auto’s aan een flinke opmars bezig zijn, neemt ook de vraag naar openbare oplaadpalen toe. In Holten staat er maar een paar, en onlangs is een openbare dubbele oplaadpaal geplaatst op het parkeerterrein van De Lindenberg. Voor zover de capaciteit dat toelaat mag die voorziening ook door bewoners van De Borkeld worden gebruikt.
Maar met bijna 500 huizen op ons terrein ligt het voor de hand dat ook hier oplaadpalen komen. Uiteraard kunnen eigenaren zelf een oplaadpaal installeren, maar het algemeen belang is ermee gediend dat er ook openbare laadpalen zouden moeten komen.
Het bestuur heeft later dit voorjaar een overleg met de gemeente; dan zal dit punt aan de orde worden gesteld, ook om te zien of de gemeente hier een rol kan spelen vergelijkbaar met die bij de aanleg van de AED. Het lijkt er nu op dat de gemeente alleen vergunningverlener is.

Samenstelling bestuur

Penningmeester Ria Muiser heeft te kennen gegeven dat zij het penningmeesterschap in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) wil neerleggen en dan ook haar lidmaatschap van het bestuur wil beëindigen.
Het bestuur zal de ALV, die nu in het najaar is gepland, voorstellen mevrouw Door Bax te benoemen tot lid van het bestuur. Mw Bax had in 2020 al hiervoor belangstelling getoond, maar toen was het bestuur voltallig (statutair maximaal 7 leden). Volledigheidshalve zij vermeld dat mevrouw Bax voor het boekjaar 2020 lid van de kascommissie is.

Gaslekmetingen

Op 23 maart speurden twee mysterieuze personen ons gebied af met iets wat op een stofzuigertje leek. Zij betraden daarbij ook de percelen. Een lid zette camerabeelden daarvan op het ledenforum van de website.
Navraag door dit lid en het bestuur leerde dat het hier ging om metingen gericht op het opsporen van lekken in gasleidingen van netbeheerder Enexis. Deze actie, die begrijpelijk her en der onrust veroorzaakte, was ons niet bekend, en ook niet aangekondigd voor zover wij dat konden nagaan.

 

Wilt u op een of meer punten reageren, stuurt u dan een e-mail naar info@evdeborkeld.nl.

Holten, 29 maart 2021
Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld