Nieuwsbrief juni 2022

De leden-nieuwsbrief van juni 2022 bevat de volgende onderwerpen:

  • van het bestuur
  • Opvang vluchtelingen Oekraïne
  • Werkplan 2022
  • Commissie Bos
  • Commissie Permanent wonen
  • Commissie Activiteiten
  • Nieuws van en over de gemeente
  • Plan voor kleine permanent te bewonen huizen aan de Pannenweg

Indien u bent ingelogd, kunt u onderstaand de nieuwsbrief in zijn geheel lezen.

Nieuwsbrief juni 2022

Van het bestuur
In de Algemene Ledenvergadering op 19 maart jl. was de ontwikkeling van een gebiedsvisie een belangrijk onderwerp. Het voorstel daarvoor, gebaseerd op de reacties op de ledenenquête van december 2021, werd door de leden breed gedragen. De visie is nu vastgesteld, maar het echte werk moet nu beginnen: de uitwerking van de visie op de diverse thema’s. Voor drie onderwerpen zijn hiervoor commissies ingesteld: Bos, Permanente bewoning en Activiteiten. Hieronder leest u meer over deze drie commissies, samengesteld uit leden en een bestuurslid.
In de ALV kwam “Oosterduinen” ter sprake, een terrein met vakantiehuizen bij Norg (Drenthe) waar vergelijkbare vragen spelen als bij ons. Het bestuur heeft in juni een overleg met de Vereniging van huiseigenaren Oosterduinen om te bespreken hoe zij met de vragen zijn omgegaan. Opmerkelijk is in elk geval de positieve en actieve rol van gemeente en provincie. Het contact met Oosterduinen kan voor De Borkeld dus een inspirerende en leerzame ervaring zijn.
De concept notulen van de ALV zijn op 26 april per e-mail naar de leden verstuurd.

Tijdens de ALV is gemeld dat per 1 juli 2022 rookmelders verplicht zijn in alle woningen. Nadien is gebleken dat dit niet geldt voor bestaande vakantiewoningen, wel voor nieuwbouw van vakantiewoningen. Vanzelfsprekend is het voor uw eigen veiligheid – en die van omwonenden – wel belangrijk een rookmelder in uw recreatiewoning te hebben.

En marge van de ALV heeft mevrouw Charlotte de Lange aangegeven belangstelling te hebben voor het bestuurslidmaatschap. Inmiddels heeft zij een vergadering van het bestuur bijgewoond. Het bestuur wil haar in de ALV van maart 2023 voordragen voor benoeming. Tot die tijd zal zij als beoogd lid aan de bestuursvergaderingen deelnemen.

Opvang vluchtelingen Oekraïne
De gemeente heeft medio mei twee opvanglocaties aangewezen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het betreft een terrein met 50 stacaravans naast camping De Holterberg aan de Forthaarsweg, en een terrein achter het kantoor van Aveco De Bondt (de voormalige OAD locatie) bij de rotonde Deventerweg. Hier komen units voor 32 vluchtelingen.
Intussen zijn ook Oekraïners gehuisvest in enkele recreatiewoningen op De Borkeld. De betrokken eigenaren hebben hun woning in overleg met de gemeente ter beschikking gesteld.

Werkplan 2022
Het bestuur maakt elk jaar een werkplan. Dit jaar is het centrale thema de uitwerking van de gebiedsvisie op basis van de resultaten van de enquête. Het bestuur zal over de intenties van de vereniging spoedig met het nieuwe gemeentebestuur overleggen.

Commissie Bos
Uit de ledenenquête bleek dat het bos op De Borkeld het kenmerkende element van de gebiedsvisie moet zijn. De Commissie Bos (5 leden) werkt daarom aan een plan voor een vitaal en duurzaam bos met alle elementen die daarmee samenhangen, zoals het plantenrijk en dierenleven, biodiversiteit en verdroging. Een gezond bos is voorwaarde voor een duurzaam ecosysteem. Daarom zijn voor De Borkeld lange termijn oplossingen nodig en concrete acties voor de korte termijn. Het plan daarvoor zal gedragen moeten worden door de leden/eigenaren, gemeente en provincie.
Concrete actie is een informatiebijeenkomst voor alle eigenaren; planning is september of oktober.

Commissie Permanent wonen
Uit de enquête bleek dat een groot deel van de respondenten vindt dat een of andere vorm van permanente bewoning op De Borkeld mogelijk zou moeten zijn. De Commissie Permanente bewoning (6 leden) wil de achtergrond van de bestaande regels in Rijssen-Holten inventariseren en omstandigheden en ontwikkelingen elders in Nederland onderzoeken (Rijksoverheid, provincie, Oosterduinen etc.). Verder wil zij de voor- en nadelen van (vormen van) permanente bewoning in kaart brengen.
Doel is om af te tasten of nuanceringen in het gemeentelijke beleid en regels zijn aan te brengen om de mogelijkheden voor permanente bewoning op De Borkeld te vergroten.
De Commissie zal daarbij eventueel ook aanverwante onderwerpen betrekken, zoals brandmelders, isolatiesubsidies, zonnepanelen, forensenbelasting en energietransitie.

Commissie Activiteiten
Onder het werkterrein van de Commissie Activiteiten vallen ook interne en externe communicatie en ledenwerving. Deze Commissie oriënteert zich op een plan van aanpak. De onderwerpen zullen ook de werkzaamheden van de beide andere commissies kunnen raken.
Een van de speerpunten dit jaar zal zijn de najaarsexcursie, die we de afgelopen coronajaren niet hebben kunnen organiseren.
In deze commissie is nog ruimte voor leden, dus als u belangstelling heeft neemt u dan contact met ons op via info@evdeborkeld.nl.

Nieuws van en over de gemeente
Eind mei is een nieuw bestuurscollege gevormd bestaande uit SGP, CU, CDA en VVD. Opmerkelijk en verrassend, want de winnaar van de verkiezingen, Gemeentebelangen, valt buiten de boot, en wordt ingeruild voor de VVD. Samen hebben de vier coalitiepartijen 17 zetels (SGP 8, CU 4, CDA 3 en VVD 2), de “oppositie” Gemeentebelangen (6) en GL/PvdA (2) samen 8.
Eric Wessels (CDA) blijft wethouder met onder meer ruimtelijke ordening, recreatie en gebiedsvisie in zijn portefeuille. Daarnaast is de nieuwe wethouder Rob de Koe (VVD) voor ons van belang; hij heeft onder meer afval, financiën en het project brandveiligheid De Borkeld in zijn portefeuille. Het bestuur zal op korte termijn een afspraak maken met beide wethouders om de agenda voor de komende jaren te bespreken.
In het coalitieakkoord “Met daadkracht, in vertrouwen” staat over recreatie:
Onze gemeente is een prachtige plek om te recreëren en te ontspannen. We gaan aan de slag met de nieuwe visie op recreatie en toerisme waarbij de begrippen duurzaam, actief en gezond centraal staan. De fiets- en wandelroutes in onze gemeente zijn belangrijke trekpleisters waarin we willen investeren. Er is ruimte voor het verhogen van de toeristenbelasting om deze investeringen te kunnen doen. Samen met onze partners promoten we daarnaast het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. Ook willen we onze recreatiewoningen en parken vitaal en veilig houden. Hierover gaan we in gesprek met eigenaren, besturen en bewoners.

Jan Aanstoot is na twee termijnen wethouderschap teruggetreden. In de afgelopen 8 jaar heeft het bestuur met enige regelmaat overleg met hem gevoerd over De Borkeld. In zijn ambtsperiode zijn mede door zijn inzet de ondergrondse afvalcontainers geplaatst en is de Vianenweg geasfalteerd. Verder was de brandveiligheid en de aanleg van de brandgangen regelmatig gespreksonderwerp. Ook is hij diverse keren op een ALV geweest om het gemeentelijk beleid toe te lichten en vragen van leden te beantwoorden.

Op 5 oktober 2021 vond een controle door gemeente en politie plaats op De Borkeld. Deze controle heeft veel commotie opgeleverd. Het bestuur heeft daarom in december hierover een gesprek met de gemeente gevoerd. De Gemeente heeft de rapportage van de controle in februari vastgesteld. Deze rapportage is niet openbaar. Wel heeft de gemeente ons – desgevraagd – onlangs pas de resultaten van de controle gegeven. Die geven we hieronder integraal weer:
Het controleproject omvatte in totaal 427 adressen/woonobjecten waarvan er in totaal 198 adressen/woonobjecten bezocht zijn. Daarnaast heeft de controle in 2 gevallen direct geleid tot correcties in de BRP (Basisregistratie Personen). Verder is naar aanleiding van 43 huisbezoeken een vervolgonderzoek nodig. Wellicht is hier sprake van permanente bewoning of andere problematiek. Verder is er door de politie een openstaande boete geïnd. Daarnaast zijn er 16 auto’s gecontroleerd en 14 personen rondom het terrein gecontroleerd. Tijdens de controle heeft de politie geen drugs- en prostitutie gerelateerde zaken aangetroffen.

In het gesprek in december had het bestuur ook de onvrede over het tijdstip van de controle overgebracht. Reactie van de gemeente: Het terrein de Borkeld ligt in een bos. En halverwege de controle was het donker. Met als gevolg dat sommige bewoners het niet prettig vonden om aan de deur te komen en bezoek te krijgen van toezichthouders in het donker. Wij wegen deze feedback mee bij een eventuele volgende controle.
We zullen dit onderwerp uiteraard in de gaten houden.

Tot slot: u heeft het wellicht al vernomen: de winkels in Holten mogen voortaan op zondag open zijn van 13 tot 18 uur. Een krappe meerderheid in de gemeenteraad (13 – 12) besloot hiertoe eind mei.

Plan voor kleine permanent te bewonen huizen aan de Pannenweg
De gemeente heeft op 15 juni het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd voor bebouwing aan de Pannenweg tegenover de ingang van De Lindenberg.
Het plan is om op deze locatie een zestal kleine wooneenheden van maximaal 50 m² te bouwen. Dit gebeurt in het kader van de “rood-voor-rood-regeling”, waarbij elders in de gemeente agrarische bebouwing wordt gesloopt. De woningen komen verdiept te liggen zodat ze volledig in het landschap zouden opgaan. De huizen eromheen zouden dan alleen een groene glooiing zien. Volgens de gemeente resulteert het plan zo in een “aanzienlijke kwaliteitsimpuls” voor het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten.
Meer informatie over dit plan vindt u op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022004-0301 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Tot 27 juli kunnen zienswijzen op dit plan worden ingediend. Het bestuur zal bezien of de Eigenarenvereniging dat zal doen.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? U kunt uw reactie sturen via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, Jaap Feenstra, Morsweg 32, 2312 AD Leiden.

Holten, 21 juni 2022
Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld