Nieuwsbrief juli 2021

Onderwerpen nieuwsbrief:

 • Van het bestuur
 • Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 september 2021
 • Voortgang Werkprogramma 2021 en Gebiedsvisie
 • Overleg met wethouders gemeente
 • Samenstelling bestuur
 • Windmolenstorm is gaan liggen
 • Statuten aangepast
 • Eikenprocessierups en Japanse duizendknoop rukken op

Van het bestuur

De afgelopen maanden heeft het bestuur verder gewerkt aan de diverse onderwerpen die op De Borkeld spelen. Ondanks de versoepeling eind juni van allerlei maatregelen tegen het coronavirus bleek het niet eenvoudig voortgang te boeken. Dat kwam mede doordat het bestuur niet fysiek maar online vergaderde, met de beperkingen die dat met zich meebrengt. Op 9 juli jl. heeft het bestuur voor het eerst sinds oktober 2020 evenwel weer fysiek vergaderd. Streven is om de agenda van bestuur en vereniging weer voortvarend aan te pakken.

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 september 2021

Vanwege corona is de ALV van maart 2021 uitgesteld. Het bestuur heeft besloten de ALV nu te houden op zaterdagmorgen 25 september 2021. U ontvangt begin september nadere informatie, met daarbij de agenda en documenten.

Voortgang Werkprogramma 2021 en Gebiedsvisie

Na onze vorige nieuwsbrief van 29 maart is het bestuur begonnen het werkprogramma, met de Gebiedsvisie als hoofdthema, nader uit te werken. Daarbij worden de reacties betrokken die leden hebben ingezonden.
Het bestuur wil de voortgang graag met de leden op de ALV van 25 september bespreken.

Overleg met wethouders gemeente

Op 11 juni heeft het bestuur overleg gevoerd met de wethouders Aanstoot en Wessels. Dit kon fysiek in het gemeente huis plaatsvinden. Onderwerpen waren de volgende:

 • de gemeente laat een onderzoek doen naar de vitaliteit van vakantieparken, waartoe gemakshalve (maar formeel niet juist) ook De Borkeld wordt gerekend. Het bestuur heeft hieraan via antwoorden op een vragenlijst meegewerkt. Het onderzoek van de gemeente is naar verwachting in september gereed. Het bestuur heeft wethouder Wessels uitgenodigd dit op de ALV toe te lichten. Hij zegde dit toe.
 • de aanleg van brandgangen heeft door corona vrijwel stil gelegen. De gemeente wil de draad nu weer oppakken en zo spoedig mogelijk de resterende zeven met de betrokken eigenaren realiseren. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd naar de mogelijkheid van sleutels bij de (hoge) hekken om zo de toegankelijkheid van de brandgangen voor vluchtende mensen te verbeteren.
 • het bestuur heeft de wethouders verzocht coulanter op te treden bij al dan niet vermeende permanente bewoning, dit met het oog op grotere sociale veiligheid. Hier hebben zich door overijverig controlerende boa’s schrijnende situaties voorgedaan. Dat staat in schril contrast met de soms lankmoedige houding van de gemeente jegens langdurige bewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten en jegens ongewenste commerciële activiteiten, zoals die van Secret Wellness.
 • openbare laadpalen zijn op De Borkeld niet voorzien omdat alle percelen een eigen oprit hebben en dus een eigen laadpaal kunnen installeren.
 • desgevraagd deelden de wethouders mee dat zij niets kunnen doen aan geluidsoverlast van de snelweg A1. Rijkswaterstaat is daarvoor de verantwoordelijke instantie.

Tot slot stelden de beide wethouders dat zij een goed contact en overleg met de Eigenarenvereniging zeer op prijs stellen.

Samenstelling bestuur

Penningmeester Ria Muiser zal in de eerstvolgende ALV terugtreden als penningmeester en lid van het bestuur. Mevrouw Door Bax heeft besloten af te zien van haar kandidatuur voor het bestuur en voor het penningmeesterschap. Bestuurslid Toon Habers zal de functie van penningmeester op zich nemen.

Windmolenstorm is gaan liggen

De afgelopen maanden was er in Holten veel beroering over het plan van de gemeente om locaties te zoeken voor windmolens, ook in de buurt van De Borkeld. Het bestuur heeft de discussie hierover nauwlettend gevolgd. Vanwege het massieve verzet van de bevolking heeft het gemeentebestuur eind mei besloten af te zien van plaatsing van windmolens, tenminste voor de komende jaren. Zij moet namelijk wel gaan voldoen aan de Regionale Energietransitie bedoeld om onder meer de CO2-uitstoot te reduceren. De gemeente gaat daarom op zoek naar alternatieven voor de windmolens.

Statuten aangepast

Op 30 april is de wijziging van de statuten eindelijk gepasseerd bij de notaris. U kunt de statuten nalezen op onze website, onderaan de homepage en bij de pagina ‘over ons’.

Eikenprocessierups en Japanse duizendknoop rukken op

Ook dit jaar is de eikenprocessierups, oftewel jeukrups, weer actief. De gemeente bestrijdt de rups preventief en curatief, met het biologische middel XenTari, met ecologisch bermbeheer, door nesten weg te zuigen en met een proef met aaltjes. Zij doet dat echter alleen bij eiken op gemeentegrond binnen de bebouwde kom en op veel bezochte locaties buiten de bebouwde kom.
Bewoners kunnen overlast melden bij de gemeente op werkdagen tussen 10 en 12 uur via 0548 854 856. Maar let op, bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups op hun eigen grondgebied. Zie voor meer informatie onze website.

Op De Borkeld woekert op steeds meer plaatsen de Japanse duizendknoop. Met zijn enorme groeikracht verdringt hij inheemse plantensoorten. Bovendien zijn de wortels van de plant zo sterk dat die schade toebrengen aan wegen en fundamenten van gebouwen. En dat kan dus ook uw recreatiewoning zijn. Het is daarom erg belangrijk hierop bedacht te zijn en zo nodig de Japanse duizendknoop op uw perceel te bestrijden. Op onze website kunt u hierover meer lezen.

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen via e-mail naar info@evdeborkeld.nl of per post naar het secretariaat: Morsweg 32, 2312 AD Leiden

Holten, 23 juli 2021
Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld