Nieuwsbrief juli 2020

Op 23 juli 2020 heeft de vereniging een nieuwe nieuwsbrief uitgegeven. Hierin is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:

  • Algemene Ledenvergadering op 26 september 2020;
  • AED operationeel;
  • Aanleg brandgangen vordert gestaag;
  • Provincie: aanpak minder vitale vakantieparken;
  • Ongewenste commerciele activiteiten op De Borkeld;
  • Plaagdieren volop: eikenprocessierups, letterzetter;
  • Toename huizenverkoop en ledenbestand hand in hand;
  • Vianenweg goed verhard?;
  • Ledenforum op onze website.

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Nieuwsbrief juli 2020

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 26 september 2020
Door het coronavirus Covid-19 moesten we de Algemene Ledenvergadering, gepland op 21 maart jl., uitstellen. Het bestuur wil de ALV nu houden op zaterdagmorgen 26 september. Uiteraard zijn we daarbij afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We volgen de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid.

Vanwege de bijzondere omstandigheden vindt de ALV plaats in een zaal waarin de aanwezigen de onderlinge afstand van anderhalve meter afstand in acht kunnen nemen. De Kandelaar, nabij het station van Holten, beschikt over een dergelijke ruimte. Verder is de gebruikelijke lunch geschrapt. Daarnaast heeft het de voorkeur dat leden alleen naar de ALV komen vanwege de te treffen coronamaatregelen.

De uitnodiging voor de ALV met agenda en bijbehorende documenten ontvangt u omstreeks 10 september.

 

AED operationeel
In samenwerking met Casa Familia heeft de Eigenarenvereniging met succes de plaatsing van een AED (Automatische Externe Defibrillator) op De Borkeld bepleit bij de gemeente.

Inmiddels is de AED geïnstalleerd en operationeel. De AED hangt aan de muur van de eerste woning bij de ingang van Casa Familia, Vianenweg 160. Bij de ingang is een verwijsbord geplaatst.

 

Aanleg brandgangen vordert gestaag

Al een jaar of vijftien ijvert de gemeente voor de aanleg van brandgangen, ter verhoging van de brandveiligheid. De Eigenarenvereniging ondersteunt dit van harte. Van de ongeveer 17 geplande brandgangen zijn er nu zo’n tien gerealiseerd. Sinds het bestemmingsplan Brandgangen van kracht is (2018), is de aanleg in een stroomversnelling geraakt.

Groot punt van zorg zijn de robuuste en hoge hekken in stalen frames die sommige brandgangen afsluiten, zie de foto hieronder. Bij calamiteiten vormen deze een onoverbrugbare barrière voor mensen die willen vluchten. Ook zijn deze hekken buitengewoon ontsierend in ons bosachtig terrein. We hebben dit bij de wethouder meermalen aangekaart, maar de gemeente stelt dat dit soort hekken zou zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan. Het bestuur wil toch in overleg met de gemeente bezien of aanpassing mogelijk is, ook met het oog op nog aan te leggen brandgangen. Dat het ook veiliger en mensvriendelijker kan, bewijst de tweede foto.

 

Provincie: aanpak minder vitale vakantieparken

De Provincie Overijssel besloot in juni jl. dat minder vitale vakantieparken meer toekomstperspectief moet worden geboden. De uitwerking hiervan is aan de gemeenten. We hebben dit onderwerp ook op onze website gemeld.

Het bestuur heeft hierover begin juli overleg gevoerd met de gemeente. Want ook al is De Borkeld officieel geen vakantiepark, het is van belang om na te gaan wat dit nieuwe beleid voor De Borkeld kan betekenen, zeker gezien de elementen van verpaupering (zoals slecht onderhouden woningen, percelen en paden, en ongewenst commerciële activiteiten). Vanwege het prille stadium is de gemeente nog bezig zich op dit onderwerp te oriënteren. Het bestuur zal binnenkort een gesprek met de verantwoordelijke wethouder aanvragen. Dat is sinds maart jl. de heer Wessels, die ook recreatie en ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) in zijn portefeuille heeft.

 

Over recreatiewoningen die niet in een park liggen, zoals de onze, zegt de provincie het volgende:

“Solitaire recreatiewoningen leveren een beperkte bijdrage aan het recreatief product. Dit komt omdat de marktvraag naar solitaire recreatiewoningen over het algemeen gering is. Hierdoor is bedrijfsmatige exploitatie van deze recreatiewoningen in de meeste gebieden weinig kansrijk en worden deze vaak permanent bewoond. In het beleidsvoorstel worden solitaire recreatiewoningen daarom niet langer van provinciaal belang beschouwd en wordt ruimte geboden om in het kader van de KGO medewerking te verlenen aan een andere bestemming. De gemeenten krijgen ruimte om met toepassing van de KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) van geval tot geval af te wegen of ingestemd kan worden met een bestemmingswijziging. Daarbij blijven de voorwaarden in ons reguliere omgevingsbeleid, die ook voor andere bestemmingswijzigingen in de groene omgeving gelden, van toepassing (zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, passendheid binnen de Woonagenda, voldoen aan voorwaarden NNN (Natuurnetwerk Nederland) en Natura 2000 ed)”

 

Ongewenste commerciële activiteiten op De Borkeld

Op De Borkeld blijken eigenaren commerciële activiteiten te ontplooien die volgens het bestemmingsplan niet zijn toegestaan. Zo klaagde een lid onlangs bij de gemeente over overlast van het bedrijf Secret Wellness, dat twee woningen verhuurt voor “complete ontspanning”. Het bestuur had de gemeente hier ook al op gewezen. De gemeente heeft het bedrijf nu gesommeerd de activiteiten te staken onder oplegging van een dwangsom.

Dit is maar één voorbeeld van ongewenste, overlast gevende bedrijfsmatige activiteiten. Ervaart u ook iets dergelijks, meldt het bij de gemeente of informeer het bestuur.

 

Plaagdieren volop: eikenprocessierups, letterzetter
Sinds half mei hebben we weer overlast van de eikenprocessierups. Wees alert op eikenbomen met eikenprocessierupsen, en neem zo nodig maatregelen zoals professionele verwijdering van de nesten.

Mogelijk is het u opgevallen: er wordt flink gekapt op De Borkeld. De letterzetter (torretje) is daar deels verantwoordelijk voor, met name bij naaldbomen. Ook door de droogte van de afgelopen jaren is het bomenbestand achteruit gegaan. Ook dat levert veel kap op. Helaas nemen sommige eigenarenmensen deze gelegenheid te baat om gezonde bomen illegaal te kappen. Het bestuur betreurt dat.

 

Toename huizenverkoop en ledenbestand hand in hand

Het kan u niet zijn ontgaan: er staan nog maar enkele borden “Te koop” op De Borkeld. Een paar jaar terug stonden er doorgaans nog zo’n 40 woningen te koop. Maar in heel 2019 zijn er ongeveer 20 verkocht, en de teller staat halverwege dit jaar al op 20 (bron: Funda). Anderzijds zijn er maar weinig nieuwe huizen in de verkoop gekomen. Een verklaring voor de verkoophausse kan zijn dat de markt voor recreatiewoningen  meestal wat achter loopt bij de ‘gewone’ huizenmarkt, die al omstreeks 2014 opbloeide. Ook de corona-epidemie kan de aankoop van een recreatiewoning hebben gestimuleerd. Nu staan er nog maar 6 huizen op De Borkeld te koop.

Dit heeft ook effect op het aantal leden gehad. In de Algemene Ledenvergadering van maart 2019 kondigde het bestuur een ledenwerfactie aan met flyers. Toen hadden we 138 leden.  Alle niet-leden kregen een flyer, en nadien ook alle nieuwe eigenaren van verkochte woningen. We kregen er tot nu toe 40 leden bij. Maar door onder meer verkoop zegden ook 17 leden hun lidmaatschap op. Per saldo kwamen er dus 19 leden bij en telt de vereniging nu 161 leden.
Een mooi resultaat. Het maakt de Eigenarenvereniging sterker tegenover bijvoorbeeld de gemeente. Streven van het bestuur blijft om het ledental verder te vergroten.

 

Vianenweg goed verhard?

In november 2019 is de Vianenweg verhard. Het bestuur is benieuwd naar uw ervaringen met het nieuwe wegdek, de inrichting van de weg en de wijze waarop het verkeer zich afwikkelt.

U kunt uw reactie kwijt via e-mail (zie onderaan) of via het ledenforum.

 

Ledenforum op onze website
Gebruikt u het ledenforum al?. Het ledenforum is een handig instrument om met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen die op een of andere manier te maken hebben met ons recreatiegebied. Dus: laat van u horen.

 

Reacties bij voorkeur via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721 AL Zoetermeer.

Holten, 23 juli 2020
Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld