Nieuwsbrief december 2021

Traditiegetrouw ontvangt u in december een nieuwsbrief met actuele informatie over De Borkeld.

Onderwerpen nieuwsbrief:

 • Van het bestuur
 • Nader gesprek met wethouder Wessels
 • Controle gemeente en politie op 5 oktober
 • Enquête gebiedsvisie: invullen kan tot 5 januari 2022
 • Plan voor kleine wooneenheden aan de Pannenweg
 • Tarieven belastingen gemeente 2022
 • Brandgangen
 • Buurtapp Nextdoor
 • Ledenbestand en huizenverkoop
 • Bladafval en bladkorven
 • Contributie 2022
 • Ledenforum
 • Tot slot


Van het bestuur
Het coronavirus houdt Nederland nog altijd in zijn greep, schreven we een jaar geleden. Helaas is die uitspraak nu nog onverminderd van kracht. De uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) kon op 25 september nog gewoon en veilig doorgang vinden in de Kandelaar in Holten. In deze grote zaal konden de leden op ruime afstand van elkaar zitten, zie de foto’s op onze website.
Naar het oordeel van het bestuur is de ALV tot tevredenheid verlopen, zowel inhoudelijk als procedureel. De opkomst was met 54 personen iets hoger dan in september 2020. De aanwezigheid en presentatie van wethouder Wessels van de gemeente Rijssen-Holten aan het begin van de ALV illustreren dat de gemeente de Eigenarenvereniging als een belangrijke gesprekspartner beschouwt.
Wat er verder op de ALV is besproken kunt u lezen in het concept van de notulen dat op 15 oktober 2021 naar de leden is gestuurd.
Ondanks de coronaperikelen heeft het bestuur op 9 oktober nog een fysieke bestuursvergadering gehouden, maar sindsdien zijn die vergaderingen weer online met beeld. Dat is weliswaar een acceptabel en werkbaar alternatief, maar kan toch niet tippen aan fysieke vergaderingen.
U krijgt in deze nieuwsbrief informatie over diverse onderwerpen die voor de leden van de Eigenarenvereniging van belang kunnen zijn. Houdt u daarnaast ook onze website in de gaten voor (tussentijdse) nieuwtjes en andere berichten.

Nader gesprek met wethouder Wessels
Op uitnodiging van voorzitter Wim Beldman heeft wethouder Erik Wessels medio oktober een informeel bezoek gebracht aan De Borkeld. Sinds maart 2020 is hij wethouder met onder meer financiën en recreatie in zijn portefeuille. Het leek daarom nuttig hem op De Borkeld uit te nodigen en hem, meer dan tijdens de ALV mogelijk was, te informeren over onderwerpen die hier spelen, zoals:
– achterstallig onderhoud van de openbare wegen, bermen en paden;
– de urgentie van het afronden van het project brandgangen, met de schijnveiligheid door hoge hekken en de vluchtmogelijkheden van de mensen die op het moment van een crisissituatie in een huisje verblijven;
– suggestie voor permanente bewoning door 60+, ter bevordering van de sociale controle en veiligheid;
– besteding van inkomsten uit toeristenbelasting en forensenbelasting;
– de controle door politie en gemeente op 5 oktober.
Ook is door het gebied gewandeld om de wethouder een goede indruk te geven van het gebied wat betreft de noodzaak van brandgangen, de hoge hekken, vluchtmogelijkheden, de conditie van woningen en het onderhoud van bermen en paden (bijvoorbeeld omver gereden paaltjes op het fietspad Vianenweg).
Met onder meer deze ‘investering’ streeft het bestuur een effectievere relatie met de gemeente na.

Controle gemeente en politie op 5 oktober
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan: op 5 oktober was er een grootscheepse controle van gemeente en politie op De Borkeld, gericht op illegale permanente bewoning en illegale activiteiten. Diverse verontruste leden hebben zich tot het bestuur gewend en zich beklaagd over de manier waarop de controle plaatsvond, zoals tijdstip (deels ’s avonds) en het optreden van de controleurs (intimiderend). Het bestuur heeft direct contact opgenomen met de gemeente voor een nadere toelichting op deze actie en voor een gesprek hierover. Dit heeft uiteindelijk op 4 december plaatsgevonden, online, met de dossierhouder veiligheid en crisisbeheersing bij de gemeente.
Daarbij werd duidelijk dat ca 200 woningen zijn gecontroleerd en dat in 43 gevallen nader onderzoek nodig is. Verder is vastgesteld dat de communicatie over de controle, met name over het resultaat daarvan, verbetering behoeft. Het verslag van het gesprek zal binnenkort op onze website worden geplaatst.
Ter informatie vindt u in de bijlage een tweetal artikelen over de controle in Tubantia.

Enquête gebiedsvisie: invullen kan tot 5 januari 2022
In de ALV van september heeft het bestuur aangekondigd een enquête te houden over de te ontwikkelen gebiedsvisie. Die moet aangeven in welke richting De Borkeld zich zou kunnen en moeten ontwikkelen om ook op langere termijn een vitaal gebied met een gezond recreatieklimaat te blijven. Het bestuur wil daartoe graag de mening van leden peilen. De enquête is op 30 november naar de leden verzonden. Heeft u de enquête al ingevuld? Dank daarvoor. Nog niet ingevuld? Dat kan tot 5 januari 2022. U kunt de enquête eenvoudig en eventueel anoniem invullen door via de link https://evdeborkeld.nl/enquete/ direct naar de hiervoor speciaal ingerichte webpagina te gaan. Ook kunt u desgewenst het ingevulde enquêteformulier sturen naar het secretariaat: Morsweg 32, 2312 AD Leiden.
Bij de verwerking van de resultaten van de enquête zal een klankbordgroep van leden het bestuur bijstaan. Aan de ALV van (gepland) 19 maart 2022 zal een voorstel worden gedaan voor de invulling van de gebiedsvisie.

Plan voor kleine wooneenheden aan de Pannenweg
Het College van B&W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld toestemming te verlenen voor de bouw van 6 kleine wooneenheden – voor permanente bewoning – op een perceel weiland gelegen aan de Pannenweg, tegenover de ingang van De Lindenberg. In september jl. was een eerder plan hiervoor terugverwezen. Begin december bleek er wel een meerderheid te zijn voor een aangepast plan.
Het plan behelst de bouw van zes kleine wooneenheden van maximaal 50 m² en één gezamenlijk bijgebouw van maximaal 150 m², bestemd voor jongeren. De woningen worden gerealiseerd in een bijzondere stedenbouwkundige en landschappelijke setting. Het idee is het woonerf te verlagen en het dak en de zijwanden over te laten gaan in een natuurakker met een groen dak. De omliggende huizen zouden dan alleen zicht hebben op een glooiing (het groene dak) in het landschap.
Na de bouw van drie woningen voor permanente bewoning op de hoek Vianenweg – Pannenweg lijkt dit plan, ondanks de verdiepte ligging, een nieuwe aantasting van het groen en het karakter van De Borkeld. Het bestuur zal de ontwikkeling van dit plan daarom scherp in de gaten houden.

Tarieven belastingen gemeente 2022
De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 de tarieven van de gemeentelijke belastingen in 2022 vastgesteld. Die zien er als volgt uit:
– OZB: de opbrengst gaat omhoog met de inflatiecorrectie van 0,28%. De gemeente gaat daarbij uit van een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde met 14,55%. Het tarief daalt van 0,0933% naar 0,0819%. Hoe dat per (recreatie)woning uitpakt hangt af van de WOZ-waarde die de gemeente in januari 2022 bekend zal maken;
– afvalstoffenheffing: stijgt van € 186 naar € 213, een toename met € 27;
– rioolheffing: daalt van € 195 naar € 164, een afname met € 31;
– toeristenbelasting: blijft gelijk op € 0,80;
– forensenbelasting: het tarief daalt van 0,357% naar 0,335% van de waarde van de woning, met een maximum van € 667.
– omgevingsvergunning kappen bomen: onveranderd € 112.
De gemeente zegt haar financiën ook in 2022 goed op orde te hebben. De belastingdruk is in vergelijking met andere gemeenten laag. De tarieven voor 2022 lijken dan ook redelijk.
Eigenaren van recreatiewoningen die geen ingezetenen zijn krijgen nog de forse forensenbelasting voor hun kiezen, al jarenlang een steen des aanstoots, vooral omdat de opbrengst niet direct ten goede komt van De Borkeld; die opbrengst verdwijnt namelijk in de algemene middelen. In 2017 was de conclusie van een werkgroep van de vereniging dat de heffing niet redelijk en niet billijk is, nauwelijks bijdraagt aan de gemeentelijke inkomsten en ook niet aan “het goede gevoel” om een tweede woning in Holten te hebben. Een daarop volgend verzoek (niet het eerste) aan de gemeente om de forensenbelasting te heroverwegen heeft helaas geen effect gehad.

Brandgangen
De gemeente heeft de draad weer opgepakt en wil nu zo spoedig mogelijk de resterende zeven brandgangen met de betrokken eigenaren realiseren. In totaal zijn 18 brandgangen gepland, bedoeld als niet openbare kortsluitverbinding tussen paden en wegen om zo de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de ontvluchtingsmogelijkheden voor bewoners te verbeteren.
Uit de gepubliceerde aanvragen voor omgevingsvergunningen voor drie brandgangen blijkt dat de gemeente de daad bij het woord voegt. Voor de zomer van 2022 zou dit project, al in 2007 gestart, voltooid moeten zijn.
Het bestuur is van mening dat de – met goedkeuring van de gemeente – aangebrachte (hoge) hekken de vluchtmogelijkheden voor de bewoners bemoeilijken. Het bestuur heeft de gemeente daarom nogmaals gevraagd naar de mogelijkheid van sleutelkasten bij de (hoge) hekken om zo de toegankelijkheid van de brandgangen voor vluchtende mensen te verbeteren.

Buurtapp Nextdoor
Van een aantal leden ontving het bestuur de melding dat zij een brief op De Borkeld hadden ontvangen met de uitnodiging zich aan te sluiten bij de buurtapp Nextdoor. Deze buurtapp zou zich – als een soort Facebook – specifiek richten op de bewoners van het recreatiegebied De Borkeld. Deze leden waren daarover verontrust.
Onder andere de politie, de Consumentenbond en het TV-programma TROSRADAR hebben geadviseerd alert te zijn bij het downloaden van deze app. De indruk wordt namelijk gewekt dat een bekende bewoner de uitnodiging heeft verstuurd. Dit blijkt echter veelal niet het geval, ook niet bij de brief die de leden ontvingen. Bovendien gaat het bij de buurtapp Nextdoor om een commercieel Amerikaans bedrijf dat belang heeft bij de informatie die de gebruiker via de app – vaak onbewust – prijsgeeft.
Buurtpreventie apps kunnen uiteraard zeer nuttig zijn. Elkaar op de hoogte houden van wat er in de buurt leeft en gebeurt vergroot de veiligheid en sociale cohesie. In de situatie van De Borkeld is een goed alternatief dat een groepje bewoners (bijvoorbeeld de bewoners grenzend aan één pad) een buurtapp à la WhatsApp opzetten. Hier en daar zijn daar al voorbeelden van.
Overigens kunt u onregelmatigheden ook direct telefonisch melden bij de gemeente en politie. Bij de gemeente via 0548 854 856 van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur; bij de politie via telefoon 0800 -8844.
Ook handig is de ‘Makkelijk Melden app’. De gemeente propageert die als volgt: omgereden paaltjes, takken die moeten worden gesnoeid of blad op de weg. Wanneer u als bewoner van de Borkeld een melding wilt maken voor de openbare ruimte kan dat via deze app. Wanneer u buiten loopt kunt u direct een melding doorgeven. Als u ‘locatievoorzieningen’ op uw mobiele telefoon (zie instellingen) aan heeft staan, voert de app automatisch het adres van de melding in. Ook kunt u een foto toevoegen. De app is gratis te downloaden in de Play Store en de App Store.

Ledenbestand en huizenverkoop
Het aantal leden van de vereniging neemt gestaag toe, zij het minder sterk dan in 2020. Toen steeg het ledental van 150 naar 171, nu staat de teller op 183. Opgemerkt zij dat de groei het saldo is van aanmeldingen en opzeggingen (veelal wegens aankoop resp. verkoop woning).
De huizenverkoop op De Borkeld is in rustiger vaarwater gekomen. Dit jaar zijn tot nu toe 15 woningen van eigenaar gewisseld, in 2020 waren het er 37 (bron: Funda).

Bladafval en bladkorven
De gemeentelijke bladkorven op De Borkeld – het waren er dit jaar weer drie – hebben goede diensten bewezen. Soms waren de korven echter overvol en lagen er ook stapels blad naast.
Punt van aandacht blijft het schoonhouden van paden en wegen, vooral in de herfst. Vaak maken en houden eigenaren het keurig schoon, maar soms is het ook een natte drab van bladeren. Het zou een goede en schone zaak zijn als elke eigenaar zijn eigen straatje regelmatig (letterlijk) schoonveegt.

Contributie 2022
In de loop van januari 2022 ontvangt u het verzoek om de contributie 2022 te voldoen. Het contributiebedrag is (al jaren) € 20.

Ledenforum
Onze website https://evdeborkeld.nl heeft ook een ledenforum. Dat is een nuttig middel om discussies te starten en met andere leden van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen die De Borkeld betreffen. Het bestuur beveelt het gebruik van dit medium van harte aan.

Tot slot
Het bestuur wenst u en de uwen goede kerstdagen en een prettige jaarwisseling, in de hoop dat we in 2022 minder last van corona zullen hebben en de ‘normale’ draad weer kunnen oppakken.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? U kunt uw reactie sturen via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, Jaap Feenstra, Morsweg 32, 2312 AD Leiden.

Holten, 21 december 2021
Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld
_________________________________________________________

Bijlage: Twee artikelen in Tubantia over controle De Borkeld op 5 oktober 2021

Bewoners De Borkeld Holten overvallen door grote controle: ‘Je schrikt toch als er ineens drie man met politie voor de deur staat’

HOLTEN – Bij bewoners in recreatiegebied De Borkeld is onrust ontstaan na een controle-actie van de gemeente. Vergezeld van politie is huis-aan-huis gecontroleerd wie er woonde. Een aantal bewoners voelde zich geïntimideerd en vraagt zich af waar die actie nou voor nodig was.

Hans Brok 29-10-21

De grote actie vond plaats op 5 oktober. In de vroege ochtend trokken politie en mensen van de gemeente de Vianenweg in om de rest van de dag alle huisjes in het gebied te controleren. De weg werd deels afgezet. Het zou gaan om veiligheid en openbare orde, maar de bewoners weten verder van niks. Ze klagen dat er amper informatie werd verstrekt en vragen zich af waar deze grote actie nu voor nodig was. „Hier gebeurt nooit wat”.
In het bosgebied De Borkeld staan naar schatting zo’n vijfhonderd huisjes. De meeste vallen onder de noemer vakantiewoningen, maar een deel wordt ook permanent bewoond. Dat mag weliswaar officieel niet, maar wordt door de gemeente gedoogd. Enkele huisjes worden verhuurd aan arbeidsmigranten.

Ik heb niks te verbergen, maar het voelt toch ongemakkelijk
Ineke Bronsvoort, bewoonster

Enkele bewoners voelden zich overvallen en spreken zelfs van een ‘razzia’. „Je schrikt toch als er ineens drie man met politie voor de deur staat”, zegt Ineke Bronsvoort, een van de bewoners. „Ik weet dat iemand verderop zich doodschrok. Wie doet dat nou? In het halfdonker in een donker bosgebied ineens met drie man aanbellen. Ik snap best dat je je dan geïntimideerd voelt. Ik heb niks te verbergen, maar het voelt toch ongemakkelijk.”

Onregelmatigheden
De controleurs hadden een brief bij zich waarin ze uitlegden waarom de actie werd uitgevoerd. Daarin valt te lezen: ‘De gemeente heeft diverse signalen ontvangen die er op wijzen dat er op het park mogelijk sprake is van onregelmatigheden ten aanzien van de openbare orde en veiligheid, sociale problemen en onrechtmatigheid.(..) De toezichthouders zullen nagaan of de wet- en regelgeving op het park worden nageleefd.’
De actie viel niet in goede aarde. „Het is niet dat we wat te verbergen hebben, maar met drie man aan je deur bellen, dan voel je je bijna een misdadiger”, zegt een ouder echtpaar dat niet met de naam in de krant wil.

Overrompeld
Een huisjesverhuurder uit Holten – ‘zet mijn naam er maar niet bij, voor je het weet krijgt De Borkeld een slechte naam, en daar zit ik niet op te wachten’ – vindt de actie schandelijk. „Een van de huisjes verhuur ik via een detacheerder aan vier mannen uit Litouwen. „Die waren behoorlijk onder de indruk van de actie. De controleurs zijn ook binnen geweest en hebben foto’s gemaakt van hun papieren. Ik ben geen jurist, maar ik vraag me af of dat zomaar mag. Volgens mij hoef je ze niet eens binnen te laten. Die jongens zijn gewoon overrompeld. Ik vind dat niet kunnen. Ik zag al een reactie over een van mijn huisjes op een vakantiesite. ‘Mooi huisje, maar jammer dat ‘s avonds opeens de politie voor de deur stond’. Dat is geen reclame. Zulke dingen poets je niet zomaar weg.”

Klachten over de actie
De gemeente wil desgevraagd niet meer vertellen dan wat er al in de brief staat. Wat die ‘diverse signalen’ zijn en om welke ‘onrechtmatigheden’ het gaat, wordt verder niet toegelicht. Wel laat de woordvoerster weten dat er bij de gemeente diverse klachten zijn binnengekomen over de actie. ‘Die nemen we mee bij de evaluatie.’

Gemeente handhaaft op de Borkeld
5 november 2021

De gemeente Rijssen-Holten zegt dat er wel degelijk wordt gehandhaafd als het gaat om permanente bewoning van vakantiewoningen op de Borkeld. In het verhaaltje over de controle op de Borkeld onlangs in deze krant stond ten onrechte dat permanente bewoning van vakantiewoningen wordt gedoogd. Op 22 adressen op de Borkeld wordt de woning met toestemming permanent bewoond. Hiervoor geldt het zogenaamde het Persoonsgebonden overgangsrecht dat in de jaren 90 is ingesteld. Het woonrecht vervalt als de betreffende bewoners vertrekken. Op twintig locaties staan reguliere woningen. Ook daar mag permanent worden gewoond.