Nieuwsbrief december 2020

Op 19 december 2020 heeft de vereniging een nieuwe nieuwsbrief uitgegeven. Hierin is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:

 • van het bestuur,
 • terugblik Algemene ledenvergadering op 26 september 2020,
 • gebiedsvisie in wording,
 • activiteitenplan 2021,
 • bosgebied en bomenbestand,
 • tarieven gemeente 2021,
 • gewijzigde statuten van kracht,
 • ledenbestand en huizenverkoop,
 • bladaval,
 • contributie 2021,
 • ledenforum,
 • tot slot.

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Nieuwsbrief december 2020

Van het bestuur

Het coronavirus houdt Nederland nog altijd in zijn greep. Ook op het reilen en zeilen van de Eigenarenvereniging heeft dit effect, zij het relatief beschouwd beperkt. De Algemene Ledenvergadering kon nog net op 26 september worden gehouden voordat begin oktober strengere maatregelen werden afgekondigd. Het bestuur heeft op 10 oktober nog een fysieke bestuursvergadering gehouden, met de beide nieuwe bestuursleden Jaap Feenstra en Toon Harbers. Bestuursvergaderingen zijn en worden sindsdien online (met beeld) gehouden, wat een goed alternatief blijkt te zijn.

Een ander effect is dat de aanpak en voortgang van onderwerpen iets moeizamer en trager kunnen verlopen dan het bestuur zou wensen. Zo is overleg met de gemeente nu wat lastiger .  Niettemin werkt het bestuur gestaag door, onder meer aan een activiteitenplan voor 2021. U leest meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

U krijgt voorts informatie over andere onderwerpen die voor de leden van de Eigenarenvereniging interessant kunnen zijn. Het bestuur hoopt u hiermee van dienst te zijn. Maar houdt u ook onze website in de gaten voor (tussentijdse) nieuwtjes en andere berichten.

Terugblik Algemene Ledenvergadering (ALV) op 26 september 2020

Door het coronavirus was de in maart geplande ALV uitgesteld. Vanwege de bijzondere omstandigheden vond de ALV plaats in De Kandelaar, een kerkzaal waarin de leden op ruime afstand van elkaar konden zitten, zie de foto’s op onze website.

Het bestuur vindt dat de ALV goed is verlopen, zowel inhoudelijk als procedureel. Van een aantal leden kregen wij complimenten. De opkomst was weliswaar lager dan voorgaande jaren, maar met 49 personen nog altijd behoorlijk, in het licht van de coronacrisis.

Er zijn belangrijke besluiten genomen, zoals de goedkeuring van de wijziging van de statuten en het initiatief voor een gebiedsvisie. U leest alles over de ALV in het concept van de notulen dat op 16 oktober naar de leden is gestuurd.

Mede om gevolg te geven aan opmerkingen van leden tijdens de ALV wil het bestuur leden betrekken bij een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld om bijdragen te leveren of deel te nemen aan klankbordgroepen. Tot die onderwerpen behoren de gebiedsvisie, het activiteitenplan en het bos- en bomenplan. Hieronder leest u hier meer over.

Gebiedsvisie in wording

Een van de prioriteiten voor 2021 zal zijn het ontwikkelen van een gebiedsvisie. Tijdens de ALV is dit initiatief toegelicht. Belangrijke thema’s die in de gebiedsvisie aan bod komen zijn de diverse elementen van  verpaupering en de vitaliteit van ons gebied. De vitaliteit is direct gekoppeld aan het bosgebied en het bomenbestand. Dit thema wordt hieronder in een apart punt toegelicht. Daarnaast is van belang de samenhang met andere initiatieven en plannen, zoals die van provincie (aanpak minder vitale vakantieparken), gemeente (onderzoek recreatiefaciliteiten, opstellen omgevingsvisie) en natuurorganisaties (aaneensluiting natuurgebieden).

Om de leden bij dit belangrijke thema te betrekken wil het bestuur een klankbordgroep instellen. Daarnaast biedt de forumpagina op onze website mogelijkheden voor inbreng en discussie. Heeft u interesse in deelname aan de (vooralsnog online) klankbordgroep en denkt u met uw kennis en ervaring een goede bijdrage te kunnen leveren, meldt u zich dan aan bij de secretaris via info@evdeborkeld.nl, bij voorkeur vóór 15 januari 2021.

Activiteitenplan 2021

Tijdens de ALV is door leden voorgesteld om elk jaar een plan van activiteiten op te stellen dat invulling geeft aan de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur neemt dit voorstel over en werkt aan een activiteitenplan 2021, voor te leggen aan de ALV van (gepland) 20 maart 2021.

Onderdelen van dit plan zullen zijn de gebiedsvisie, brandgangen, ongewenste commerciële activiteiten, afval, verkeersveiligheid, najaarsexcursie, financiën (begroting), ledenwerving en communicatie (met leden en met derden). Mogelijk komen er nog thema’s bij. Suggesties van leden, vóór en eventueel ook tijdens de komende ALV, zijn uiteraard welkom. Ook zullen prioriteiten en zo mogelijk een tijdplanning worden opgenomen.

Het plan zal niet in beton zijn gegoten. Er moet immers ruimte zijn voor nieuwe, opkomende onderwerpen. Flexibiliteit dus. Ook realiseert het bestuur zich dat het een ambitieus plan kan zijn dat in de uitvoering  behapbaar en beheersbaar moet zijn voor bestuur en leden. Pragmatisch dus, en vandaar de prioriteitsstelling.

Bij de uitwerking en uitvoering van het plan in 2021 wil het bestuur graag kennis en deskundigheid van leden benutten. Daarover ontvangt u begin volgend jaar meer informatie.

Bosgebied en bomenbestand

De vitaliteit van bomen en bos op De Borkeld laat steeds meer te wensen over. Dat komt niet alleen door droogte en plaagdieren, maar ook door de samenstelling van het bos en achterstallig onderhoud, aldus een deskundige die het bestuur heeft gesproken. Omdat dit onderwerp volgens het bestuur dringend om aanpak vraagt, doet het bestuur een oproep aan leden om zich hierover uit te spreken en zo mogelijk een bijdrage te leveren. In de bijlage  leest u de achtergronden hiervan met daarbij de oproep aan u.

Tarieven gemeente 2021

De gemeenteraad heeft op 6 november 2020 de begroting 2021 vastgesteld. Voor ons zijn vooral van belang de diverse tarieven (al eerder op de onze website geplaatst). Die zien er als volgt uit:

 • OZB: gaat (gemiddeld) omhoog met de inflatiecorrectie van 1,27%;
 • afvalstoffenheffing: blijft voor een meerpersoonshuishouden € 186,-;
 • rioolheffing: blijft € 195,-;
 • toeristenbelasting: gaat met € 0,10 omlaag naar € 0,80;
 • forensenbelasting: 0,357% (2020: 0,366%) van de waarde van de woning, met een maximum van € 666.
 • omgevingsvergunning kappen bomen: € 112 (2020: € 111).

De gemeente heeft haar financiën al jaren goed op orde, constateert zij ook zelf met trots. De belastingdruk is in vergelijking met andere gemeenten relatief laag. De tarieven voor 2021 lijken dan ook redelijk.

Voor eigenaren van recreatiewoningen die geen ingezetenen zijn komt daarbij nog de forensenbelasting, een doorn in ons oog omdat niet duidelijk hoe en waaraan de gemeente de opbrengst besteedt. Een actie van de vereniging enkele jaren terug heeft helaas geen effect gehad.

Gewijzigde statuten van kracht

De ALV heeft op 26 september de wijziging van de statuten goedgekeurd. De wijziging is op 30 november bij de notaris gepasseerd. Begin 2021 zal de actuele versie van de statuten  op onze website worden geplaatst.

Ledenbestand en huizenverkoop

Sinds de ALV zijn vier eigenaren toegetreden als lid en is er één opzegging. Het aantal leden bedraagt nu 168. Streven van het bestuur blijft om het ledental verder te vergroten.

De huizenverkoop op De Borkeld loopt nog steeds als een tierelier. Dit jaar zijn al 34 woningen van eigenaar gewisseld, naar verluidt voor een groot deel het effect van de coronacrisis (bron: Funda). Woningen staan maar kort te koop, en de prijzen zijn intussen flink gestegen.

Bladafval

De bladkorven – het waren er dit jaar zelfs drie – hebben weer goede diensten gedaan.
Punt van aandacht blijft het schoonhouden van paden en wegen. Op sommige plekken maken en houden eigenaren het keurig schoon, maar soms is het ook een natte drab van bladeren.

Contributie 2021

U ontvangt in de loop van januari het verzoek om de contributie 2021 te voldoen. Het contributiebedrag is € 20.

Ledenforum

Wist u dat het ledenforum op de website een nuttig middel om discussies te starten en met andere leden van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen die De Borkeld betreffen? Het bestuur beveelt het gebruik van dit medium van harte aan.

Tot slot

Het bestuur wenst u en de uwen goede kerstdagen en een prettige jaarwisseling, in de hoop dat we in  (de loop van) 2021 weer coronavirusvrij kunnen terugkeren naar ‘normaal’.

Reacties bij voorkeur via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721 AL Zoetermeer.

Holten, 19 december 2020
Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld

 

Bijlage bij Nieuwsbrief december 2020

Gezamenlijke aanpak verbeteren vitaliteit bos: een oproep aan de leden

In lijn met vragen en discussies over kapvergunningen tijdens de afgelopen ALV heeft het bestuur zich georiënteerd op de conditie van bomen en het bosgebied op De Borkeld. In oktober heeft een bosbouwdeskundige, Engbers Bosbeheer, informatie verstrekt en mogelijkheden van aanpak aangegeven.  Daaruit resulteert de oproep hieronder.

Veel eigenaren kunnen voor hun eigen perceel en voor omliggende bosterreinen goed constateren hoe de aanblik en kwaliteit van bos en bomen ervoor staat. Daarbij zijn er grote verschillen per perceel. Door omgevallen, dode en op omvallen staande bomen, zoals veel vliegdennen en berkenbomen, is op veel plaatsen in het gebied geen sprake van een vitaal bos.  Van belang is dat er aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s zijn voor eigenaren en passanten bij schade aan lijf en goed.

Een centraal probleem dat tot deze conditie heeft geleid is volgens de bomendeskundige de dichte beplanting van het bomenbestand en het achterblijven van structureel onderhoud en beheer daarvan.  Veel bomen krijgen volstrekt onvoldoende groeiruimte. De kruin van een individuele loofboom kan tot 120 m2 ruimte nodig hebben om goed te groeien en tot wasdom te komen. Er zou juist een aanzienlijke verdunning in het bomenbestand moeten plaatsvinden. De deskundige spreekt van “spaghetti” bomen die veel op het terrein van De Borkeld voorkomen. Deze achterstand in periodiek onderhoud wordt ook zichtbaar in het verrommelde beeld met veel dode en/of omgevallen bomen.

Het bestuur is van mening dat de zorg voor de kwaliteit van het bos een belangrijk onderdeel is van een groter geheel: de gebiedsvisie. Een vitaal bos draagt immers bij aan het welzijn en aan de recreatieve functie die De Borkeld volgens het gemeentelijke bestemmingsplan moet hebben. De vereniging werkt daarom  aan een gebiedsvisie waarin verdere verpaupering van het gebied wordt tegengegaan.  Dat raakt ook de klimaatdiscussie en het streven naar duurzaamheid. Anders dan de naalden van dennenbomen breken bladeren van veel loofbomen CO2 af.

Het bestuur wil daarom bij de leden polsen of er belangstelling bestaat gezamenlijk de gesignaleerde ontwikkeling aan te pakken en een plan te maken voor sanering en periodiek beheer van bos en bomen op De Borkeld. Voor geïnteresseerde leden is een notitie van het bestuur beschikbaar met daarin de achtergronden.

Natuurlijk kan een eigenaar ook zelf voor zijn of haar terrein een beheersplan (laten)  opzetten, bijvoorbeeld als onderbouwing van een aanvraag voor een kapvergunning, samen met een gesprek met de gemeente over aard en nut van herplantverplichtingen  die vaak aan een kapvergunning worden verbonden. Past bij een plan voor sanering  van het bosgebied altijd of automatisch de aanplant van nieuwe bomen? Het bestuur wil bij de aanpak van de vitaliteit van het bosgebied uiteraard ook de gemeente betrekken.

Deze oproep van het bestuur aan de leden is ook bedoeld om informatie en inzichten te delen.

Het kan verder een voordeel zijn als ook niet-leden aan eventuele plannen meedoen.  Wellicht kent u buren die ook bij deze gedachtenvorming betrokken zouden willen zijn.  Vanwege de corona pandemie zal de communicatie voorlopig vooral online moeten plaatsvinden. Het bestuur roept geïnteresseerde leden op zich hiervoor te melden bij de secretaris, bij voorkeur uiterlijk 15 januari 2021, via info@evdeborkeld.nl. Ook indien u al gedachten of voornemens over dit onderwerp zou hebben, zou het bestuur die graag verwelkomen.  Na bespreking op de (geplande) ALV op 20 maart zouden we dan van start kunnen gaan.

~ ~ ~ ~ ~