Nieuwsbrief december 2019.

Medio december 2019 is een nieuwe nieuwsbrief van de vereniging verschenen. Hierin is informatie opgenomen over onder meer:

  • Asfaltering Vianenweg afgerond;
  • Gemeente keurt bouw 3 woningen aan de Vianenweg goed;
  • Heffingen gemeente 2020 bekend;
  • AED op komst?;
  • Eikenprocessierups: bestrijding 2020;
  • Bestuursleden;

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Met deze korte nieuwsbrief informeert het bestuur u over actuele zaken op en rondom De Borkeld.

Asfaltering Vianenweg afgerond
De Vianenweg is verhard. Eindelijk. Er is een asfaltstrook van 3 meter breed gelegd met een aantal verspringingen van de wegas om zo de snelheid van auto’s e.d. te beperken. Op onze website staan foto’s van de werkzaamheden in november.
Of nu de problemen en overlast zijn verholpen is afwachten. Als bijvoorbeeld twee auto’s elkaar passeren en moeten uitwijken op de strook naast het asfalt kan dat bij regen wielsporen achterlaten.
Voorlopig overheerst het gevoel van tevredenheid dat na jarenlang soebatten bij de gemeente een structurele oplossing is bereikt. Het bestuur houdt uiteraard in de gaten of de nieuwe situatie voldoet en blijft voldoen. Reacties van leden zijn daarbij nuttig en welkom.

Gemeente keurt bouw 3 woningen aan de Vianenweg goed

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de bouw van 3 woningen aan de Vianenweg (hoek Pannenweg) vastgesteld. De huizen mogen permanent worden bewoond.

Voorgestelde inrichting van het plan

Heffingen gemeente 2020 bekend
De tarieven en heffingen voor 2020 zijn door de gemeenteraad vastgesteld.
De OZB (Onroerende Zaak Belasting) stijgt gemiddeld met het inflatiepercentage, 1,9%. De feitelijke aanslag hangt uiteraard af van de WOZ-waarde en het tarief; dat daalt van 0,1019% naar €  0,0982%.
De afvalstoffenheffing gaat met € 8 omhoog naar € 186. De rioolheffing daalt met € 3,50 naar € 195. De toeristenbelasting wordt € 0,10 lager en komt uit op € 0,90.
En de vermaledijde forensenbelasting? Die stijgt ook met de inflatie, 1,9%. Het daadwerkelijke tarief van de aanslag is 0,366% van de WOZ-waarde (2019: 0,372%). Het maximumtarief wordt € 658; dit was in 2019 € 646.
Tot slot de omgevingsvergunning: die kost in 2020 € 111.

Burgemeester en wethouders tonen zich zeer tevreden over de financiële positie en over de begroting 2020: “De begroting voor 2020 is vitaal en toekomstbesteding. Er is ruimte voor nieuwe impulsen zonder grote lastenverhoging. Dit betekent dat we ondanks bezuinigingen in het sociaal domein kunnen investeren in nieuw beleid. Samen vertrouwen in de toekomst: zo blijft het in Rijssen-Holten goed wonen, werken en recreëren”.
Zeker aan dat laatste (recreëren) zullen we de gemeente houden. Er is verbetering op De Borkeld wenselijk en mogelijk, zoals het aanpakken van de verpaupering en verlaging van de lasten.

Volgens de gemeente betaalt een gezin in Rijssen-Holten met een eigen woning in 2020 gemiddeld € 613,- aan gemeentelijke heffingen (ozb, riool en afvalstoffen). Dit is een kleine verhoging van 1,5% ten opzichte van 2019 en minder dan de inflatie van 1,9%. De belastingdruk in Rijssen-Holten ligt hiermee nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde van € 742, aldus de gemeente.

Maar wat betekent dit per saldo voor de eigenaren op De Borkeld?  Dat is niet eenduidig aan te geven. We betalen de volle mep voor OZB, riool en afvalstoffen, maar voor ons komt daar de forensenbelasting of de toeristenbelasting bovenop. De indruk blijft daarom dat de eigenaren op De Borkeld een melkkoe voor de gemeente zijn.

AED op komst?
In de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 is besloten dat het bestuur samen met twee leden de plaatsing van een AED (Automatische Externe Defibrillator) op De Borkeld onderzoekt. Namens de vereniging is hierover contact gezocht met Casa Familia (aan de Vianenweg). Casa Familia wil daaraan meewerken en is bereid de stroomvoorziening voor een AED voor haar rekening te nemen. Dan zou een andere partij de AED moeten aanschaffen.
In het overleg eind oktober met wethouder Aanstoot heeft hij toegezegd werk te maken van het plaatsen van een AED in ons gebied. Aanleiding daarvoor is dat De Borkeld met ruim 400 huizen en dus met veel mensen niet is gelegen in een “dunbevolkt buitengebied”. Nu lijkt de gemeente toch weer terugtrekkende bewegingen te maken, omdat het beleid van de gemeente is: “geen AED’s plaatsen in een recreatiepark”. Daar is het evenwel de eigenaar die de zaak beheert. Wij zijn daarentegen een recreatiegebied en de vereniging vertegenwoordigt eigenaren in dit gebied.
Kortom, het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Eikenprocessierups: bestrijding 2020
De eikenprocessierups is in november onderwerp geweest in de landelijke pers, omdat de gemeenten de bestrijding ervan anders willen gaan aanpakken. Wethouder Aanstoot heeft ons gemeld dat de gemeente Rijssen-Holten dat ook zal doen. Dit betekent een bestrijding met de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit zijn onder andere de koolmezen, pimpelmezen, mussen, grootoorvleermuizen, sluipvliegen, sluipwespen, gaasvliegen en zweefvliegen.
Wij kunnen daarnaast zelf ook voor natuurlijke bestrijding zorgen. Dat is een zaak van langere adem, maar we helpen de natuurlijke vijanden met het plaatsen van nestkastjes voor de vogels en vleermuizen en het planten of zaaien van bloemen voor de insecten. Een aantal maatregelen kunnen we nu al nemen, andere in het vroege voorjaar. Kortom, biodiversiteit is belangrijk bij het bestrijden van plagen. Wat afgevallen bladeren laten liggen, kan dan ook geen kwaad.

Bestuursleden
Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden. Dit betekent dat er statutair plaats is voor twee nieuwe leden. Het bestuur streeft naar aanvulling, ook omdat een aantal van de zittende bestuursleden dit werk al vele jaren doet en overweegt binnen hun huidige zittingsperiode afscheid te nemen. Nieuwe ideeën en nieuwe expertise zijn welkom.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. Het bestuur wenst u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2020. We hopen u te verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 maart 2020.

 

 

Reacties op deze nieuwsbrief bij voorkeur via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721 AL Zoetermeer.

Holten, 20 december 2019
Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld