Nieuwsbrief december 2018

Woensdag 18 december  is de “december-nieuwsbrief” van de vereniging verschenen. In deze nieuwsbrief is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Vianenweg krijgt eindelijk verharding
  • Brandveiligheid en brandgangen: eyeopener voor wethouder
  • Forensenbelasting: to be continued
  • Plan woningen aan Vianenweg: geen paard van Troje
  • Afvalinzameling: status quo
  • Gemeentelijke heffingen gaan in 2019 omhoog
  • Verpaupering groeiend probleem
  • Verkeer op de Postweg te snel?
  • Website: werk in uitvoering

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Nieuwsbrief december 2018

In deze nieuwsbrief leest u actuele informatie over onderwerpen die u en De Borkeld raken.

 

Vianenweg krijgt eindelijk verharding

De Vianenweg krijgt in 2019 verharding. Dat heeft de gemeenteraad op 9 november besloten. Er is een budget van € 100.000 beschikbaar.

De gemeente wil de rijbaan voorzien van een asfaltverharding van drie meter breed. Dat is te smal voor tegemoetkomende auto’s om elkaar te passeren. Daarom komen er uitwijkplekken waar auto’s via het onverharde gedeelte kunnen uitwijken. Verder komen er zogenaamde “as-verspringingen” om de snelheid van het verkeer te beperken. Het vrijliggende fietspad wordt gehandhaafd. Extra verlichting is niet voorzien. De gemeente zal direct betrokkenen, waaronder natuurlijk de Eigenarenvereniging, betrekken bij de uitvoering van het plan.

Het bestuur is blij met het besluit. Wij hebben jarenlang gepleit voor een structurele oplossing voor de belabberde situatie van de Vianenweg. Wel hebben we zorgen over het elkaar passeren van auto’s en willen we een breder tweerichtingsfietspad bepleiten.

We zullen dit inbrengen bij het overleg met de gemeente. Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 komt de verharding van de Vianenweg en het plan van uitvoering op de agenda.

 

Brandveiligheid en brandgangen: eyeopener voor wethouder

De aanleg van brandgangen verloopt erg traag en daar waar brandgangen zijn gerealiseerd, is de doorgang vaak beperkt door hoge hekken. Vluchten bij brand wordt op deze manier alleen maar moeilijker. In september heeft het bestuur onder meer hierover overlegd met wethouder Aanstoot.

Hij stelde dat de aanleg van de brandgangen ook lang duurt omdat er enkele bezwaren tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State zijn ingediend. Om toestemming van de betrokken bewoners te krijgen heeft de gemeente veel aandacht besteed aan het privacy aspect. Daarom zijn op een aantal plaatsten hoge – en met een slot afgesloten – hekken geplaatst. De scope van de gemeente is om met de brandgangen vrije doorgangen te creëren voor uitsluitend hulpdiensten.

Het bestuur heeft aangevoerd dat door die afgesloten hekken juist voor de bewoners levensgevaarlijke situaties ontstaan in geval van brand. De kans is dan groot dat de bewoners geen kant op kunnen, totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd of totdat een aangrenzende bewoner – die in bezit is van een sleutel – het hek opent.

De wethouder realiseerde zich deze risico’s en zegde toe dit nogmaals te bekijken en alternatieve oplossingen te onderzoeken, bijvoorbeeld het plaatsen van sleutelkastjes bij de hekken.

 

Forensenbelasting: to be continued

De gemeente blijkt niet van zins de forensenbelasting af te schaffen, laat staan ter discussie te stellen.

Zij int deze belasting “omdat het mag” en gebruikt de inkomsten voor algemene doeleinden, dus niet specifiek voor recreatieve doelen.
Niettemin wil het bestuur dit heikele thema blijven agenderen. De werkgroep Forensenbelasting had hierover een rapport opgesteld. Op de ALV willen we deze werkgroep nieuw leven inblazen met als opdracht te onderzoeken welke vervolgstappen mogelijk en zinvol kunnen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan inspreken bij commissievergaderingen en een brief naar de fracties in de gemeenteraad.

Plan woningen aan Vianenweg: geen paard van Troje

Er ligt een plan om aan het begin van de Vianenweg (na de kruising met de Pannenweg) drie huizen met permanente bewoning te bouwen. De gemeente wil hieraan meewerken. Het gaat dan om een uitruil van een perceel met woonbestemming elders, voor een perceel hier met agrarische bestemming (‘rood-voor rood regeling’). Het raakt volgens de gemeente dus niet aan de recreatieve functie van De Borkeld.

Het bestuur betwijfelt dit, en zal de verdere procedure in de gaten houden. Dit plan mag ook geen precedentwerking hebben voor andere plekken op De Borkeld. Zo nodig zullen we ook inspreken op vergaderingen van de gemeente.

Terzijde: voor de vereniging is permanente bewoning in het recreatiegebied De Borkeld geen doelstelling. Mocht permanente bewoning worden toegestaan, dan moet dat voor het hele gebied gelden.

 

Afvalinzameling: status quo
In het overleg met wethouder Aanstoot in september hebben we opnieuw gepleit  voor meer ondergrondse containers op De Borkeld.

Volgens de wethouder maken nu 120 eigenaren gebruik van de twee ondergrondse containers. Elke container is gedimensioneerd voor maximaal 200 woningen. Dit betekent volgens hem dat twee containers ruim voldoende zijn voor het totale recreatiegebied.

Het bestuur is het niet eens met deze redenering. Er moet niet alleen gekeken worden naar het gebruik per container (vraaggestuurd) maar ook naar de geografische ligging (aanbodgestuurd). Met andere woorden, hoe ver liggen de containers uit elkaar en hoe ver moeten de bewoners lopen met hun afval.

De wethouder wil dit punt nog eens bekijken, maar hij geeft weinig hoop voor aanpassing van de huidige situatie.

 

Op verzoek van het bestuur heeft de wethouder geregeld dat er in de herfst wederom bladkorven in het recreatiegebied staan. En dat klopt: op de hoek Winkelbergweg – Postweg en bij de kruising Winkelbergweg – Vianenweg.

Gemeentelijke heffingen gaan in 2019 omhoog
De gemeenteraad heeft op 9 november de tarieven voor 2019 vastgesteld.

OZB: uitgangspunt is een stijging van de totaalopbrengst van 1,8%. Rekening houdend met een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 4,4% voor woningen en de inflatie, is het tarief voor 2019 berekend op 0,1019%. Het tarief voor 2018 was 0,1046%.

Afvalstoffenheffing: stijgt met € 10.-

Rioolheffing: stijgt met de inflatie, met € 3,50 naar € 198,50.

Forensenbelasting: door de waardestijging van de woningen daalt het tarief van 0,378% in 2018 tot 0,372% in 2019. Kanttekening bestuur: per saldo kan (en zal?) de belasting dus hoger kunnen worden.
Het maximumtarief wordt € 646,-. Dit was € 635,-.

Toeristenbelasting: blijft € 1 per overnachting. Pas in 2020 en 2021 daalt dit tarief met € 0,10 per jaar.

Hieronder staat een overzicht van de heffingen in de afgelopen jaren (bron: gemeente Rijssen-Holten).

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 NL 2018
OZB (bij gem. woningwaarde)
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
€ 211,-
€ 213,-
€ 209,-
€ 214,-
€ 213,-
€ 216,-
€ 221,-
€ 205,-
€ 191,-
€ 222,-
€ 185,-
€ 194,-
€ 224,-
€ 168,-
€ 195,-
€ 228,-
€ 178,-
€ 198,-
€ 274,-
€ 253,-
€ 194,-

Totaal
€ 633,- € 643,- € 617,- € 601,- € 587,- € 604,- € 721,-
Mutatie t.o.v. voorgaande jaar -1.6% +1.6% -4.0% -2.6% -2.3% +2.9%

 

Verpaupering groeiend probleem
Hoewel de nodige woningen op De Borkeld worden opgeknapt, verkeren er ook nogal wat in zeer slechte staat. Dit is niet goed voor het aanzien van het gebied. Ook worden sommige recreatiewoningen semipermanent aan niet-recreanten en bedrijven verhuurd. Dit leidt in een aantal gevallen tot overlast en werkt verpaupering in de hand. Hoe kunnen we dat tegengaan?

Indien permanente bewoning op De Borkeld toegestaan zou zijn, zou dit leiden tot veel meer sociale controle. Permanente bewoning is evenwel geen speerpunt van de vereniging.

Desgevraagd gaf wethouder Aanstoot toe dat controle op het semipermanent bewonen van recreatiewoningen door bijvoorbeeld werkkrachten moeilijk is. Ze kunnen immers gemakkelijk van huisje switchen. Alleen als er gevaar dreigt voor de omgeving zou het veiligheidsaspect aanknopingspunten kunnen geven om een eigenaar aan te spreken.

Het bestuur beraadt zich over de verdere mogelijke aanpak en zal dit onderwerp agenderen voor de ALV.

 

Ook een voorbeeld van verpaupering: aan de boszijde van de Winkelbergweg liggen al vele maanden grote houtstapels c.q. houtwallen. Dit levert brandgevaar op. Wethouder Aanstoot zegde toe BOA’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) hiernaar te laten kijken.

 

Verkeer op de Postweg te snel?

Nogal wat automobilisten gebruiken de Postweg als een racebaan. De maximum snelheid is hier 60 km/h, net zoals op alle binnenwegen rondom ons gebied. Vaak ontstaan daardoor levensgevaarlijke situaties. Het bestuur verzocht de wethouder om hier snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Te denken valt aan verkeersdrempels, zoals op de Winkelbergweg.

Wethouder Aanstoot gaf in ons overleg aan dat een veiligheidsscan heeft uitgewezen dat verkeersdrempels op de Postweg niet noodzakelijk zijn. Daarnaast hebben met name boeren bezwaar tegen drempels.

Het bestuur wil dit niet zonder meer accepteren. Vooral fietsende schoolkinderen en wandelaars lopen risico’s bij te hard rijdende auto’s (en landbouwvoertuigen).
De wethouder zegde toe dit punt toch nader te bekijken.

 

Website: werk in uitvoering

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zal het bestuur op de ALV in maart 2019 een voorstel doen voor herijking van de doelstellingen, voor de communicatiestrategie van de vereniging en voor aanpassing van de statuten. Een belangrijke vorm van communicatie is de website. Intussen is begin oktober gestart met het vernieuwen van onze website https://evdeborkeld.nl.

Als eerste stap is de website overgezet naar een modern en meer flexibel beheersysteem. Om de website beter te beschermen tegen aanvallen van hackers benadert u de website https://evdeborkeld.nl. in het vervolg automatisch via een beveiligde verbinding (slotje in de adresbalk). Vanaf medio januari 2019 kunt u – bij wijze van proef – op de vernieuwde website inloggen met uw naam en lidmaatschapsnummer. Nadat u bent ingelogd, wordt extra en meer uitgebreide informatie voor u toegankelijk. Ook kunt u dan via de website op een ledenforumpagina discussiëren met andere leden van de vereniging en met bestuursleden. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid – ook bij wijze van proef – te reageren op nieuwsberichten op de website.

Deze nieuwe functies zullen vervolgens worden geëvalueerd op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

 

Tot slot wenst het bestuur u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2019. We hopen u te treffen op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 maart 2019.

 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Dat kunt u doen bij voorkeur via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721 AL Zoetermeer.

 

Holten,  17 december 2018

Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld

 

Heeft u als lid de nieuwsbrief niet ontvangen, laat u dit dan weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan desgewenst alsnog een exemplaar.