Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief zijn de laatste ontwikkelingen opgenomen over onder meer de afvalinzameling, de forensenbelasting, het bestemmingsplan brandgangen, de vermoedelijke tarieven gemeentelijke belastingen 2018, de staat van de Vianenweg, de aanleg van glasvezel en over een AED op De Borkeld.

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief leest u actuele informatie over onderwerpen die u en De Borkeld raken.

 1. Afvalinzameling blijft steen des aanstoots

In onze nieuwsbrief van september stond te lezen dat de leging van de grijze restafvalcontainers  regelmatig problemen geeft. Daarnaast zorgen de waarschuwingskaartjes, die de handhavers van de gemeente vaak al de dag na leging aan nog niet opgehaalde containers hangen, voor veel commotie en ergernis.

Het bestuur heeft over het afvalsysteem overlegd met de verantwoordelijke wethouder, Jan Aanstoot.

Die erkent het probleem, maar houdt vast aan de afvalstoffenverordening: containers mogen alleen op de ophaaldag langs de weg staan. De gemeente is daarom meer gaan handhaven, met dus de vermaledijde waarschuwingskaartjes.

Oplossing voor de grijze containers is gebruikmaken van de ondergrondse containers voor restafval. Inmiddels maken 107 eigenaren gebruik van deze mogelijkheid, bij de start in december 2016 waren dat er 80.

Wij hebben de wethouder gevraagd dit alternatief meer te promoten. Binnenkort zal de gemeente hierover een brief naar alle eigenaren sturen, op ons verzoek nu wel naar de huisadressen. Ook hebben wij gevraagd de ondergrondse containers voor een maand of drie voor alle eigenaren open te stellen om dit alternatief uit te proberen. De gemeente wil hier nog niet aan, vanwege mogelijk ‘gedoe’ bij het weer terugdraaien na drie maanden. Verder hebben wij verzocht om plaatsing van een derde ondergrondse container aan de Postweg.

Voor problemen met containers voor GFT en PMD (plastic, metalen, drankkartons) verwijst de gemeente ook naar alternatieven, zoals de PMD-containers in Holten en het afvalbrengpunt.

De kwestie waarschuwingskaartjes is niet opgelost. Dit werkt zo niet op De Borkeld met eigenaren die er niet altijd (mogen) zijn. De wethouder kondigde zelfs aan dat het niet bij waarschuwingen blijft. Er kunnen ook boetes van ca € 80 volgen. Wij vinden de gemeente op dit punt veel te rechtlijnig en star, en te weinig empathisch. We zullen blijven proberen haar tot meer soepelheid en flexibiliteit te bewegen.

Lichtpuntje is dat de gemeente dit jaar toch (drie) bladkorven op De Borkeld heeft geplaatst. Vorig jaar wees zij een verzoek van ons nog af. 

 1. Forensenbelasting exit?

Het bestuur heeft begin september een brief naar de gemeente gestuurd waarin de argumenten tegen de forensenbelasting zijn opgesomd en bovendien is gevraagd om een onderhoud met de wethouder, de heer Ben Beens. De brief is gebaseerd op de conclusie van de speciale werkgroep, ingesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart jl., dat de belasting niet redelijk en niet billijk is.

De wethouder heeft op 3 november jl. geantwoord dat hij vooralsnog van dat onderhoud afziet. Hij wil eerst advies inwinnen bij de VNG Overijssel (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De rijksoverheid en VNG studeren al enige tijd op herziening van gemeentelijke belastingen. De kans bestaat dat de forensenbelasting in de huidige vorm verdwijnt. Het bestuur wacht voorlopig even de uitnodiging van wethouder Beens af. Wij hopen u in een volgende Nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.

De brief aan de gemeente is ook naar de lokale politieke partijen gestuurd, om ook via die weg de forensenbelasting onder de aandacht te brengen.

 1. Bestemmingsplan brandgangen in gemeenteraad

De gemeente heeft gereageerd op onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.

Over het toestaan van bijgebouwen en vrijstaande overkappingen zegt de gemeente dat dit niet in dit bestemmingsplan kan worden geregeld, omdat dit alleen over de brandgangen gaat. Het kan wel aan de orde komen bij het omgevingsplan dat ook in voorbereiding is.

Verder hadden we bezwaar gemaakt tegen de maximale hoogte van hekken die als afscheiding mogelijk zijn en tegen het afsluiten ervan; ook ontbreken in het plan volgens ons alternatieven als mogelijke afsluitingen, zoals een ketting of een dwarspaal. Reactie van de gemeente hierop is dat een hek als afsluiting maximaal 2,5 meter hoog mag zijn, dat de mogelijkheid van klimmen over een laag hek naast voordelen (bij ontvluchtingen) ook nadelen heeft, en dat een hek van bijvoorbeeld 1,5 meter niet wenselijk kan zijn vanwege de privacy. Alternatieve afsluitingen staan niet in de toelichting en kunnen daarom niet in het ontwerpplan worden opgenomen.

Tot slot bepleitten wij in onze zienswijze om niet alleen aan hulpdiensten en aanwonenden een sleutel van een hek te geven, maar ook aan aanliggende eigenaren/gebruikers. De gemeente vindt de toegankelijkheid voor hulpdiensten echter primair. Vanwege de privacy wil zij de mogelijkheid van een slot op een hek niet uitsluiten.

Op 30 november bespreekt de gemeenteraadscommissie het bestemmingsplan brandgangen, op 14 december besluit de gemeenteraad. Het bestuur is niet tevreden met de reactie van de gemeente op onze zienswijze. Daarom zal het bestuur bij de commissievergadering aanwezig zijn en inspreken.

 1. Gemeentelijke belastingen in 2018

Op 14 december besluit de gemeenteraad over de tarieven gemeentelijke belastingen in 2018. Wij geven hierna alvast aan wat de voorstellen zijn:

 • OZB (Onroerende Zaak Belasting): geen verhoging of verlaging. Uitgaande van een stijging van de WOZ-waarde met 3,1% daalt het tarief naar 0,1046% (2017: 0,1079);
 • afvalstoffenheffing: € 168; in 2017 bedraagt die € 185, een daling met 9%;
 • rioolheffing € 195 (nu € 194);
 • forensenbelasting: 0,378% van de waarde met een maximumbedrag van € 635,00; in 2017 was dit 0,385%. Bij een WOZ-waarde stijging van 3,1% zou dit een hogere aanslag betekenen;
 • toeristenbelasting: € 1 per overnachting (ongewijzigd).

Kortom; de gemeente is haar inwoners weer goed gezind, maar ons minder.

 1. Vianenweg blijft probleemweg

In ons overleg met de wethouder hebben wij ook aandacht gevraagd voor de staat van de Vianenweg. Wij bepleiten een structurele oplossing voor het wegdek zonder het karakter van de weg aan te tasten. Niet langer pappen en nathouden dus. Daar schiet de gemeente ook niets mee op.

De wethouder erkent de problemen, maar een aanpak zoals een vorm van verharding zit ondanks zijn pogingen daartoe niet in de begroting 2018. Wel is een mogelijkheid dit punt via politieke partijen in te brengen bij de coalitiegesprekken na de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018). Het bestuur zal daartoe het initiatief nemen.

 1. Glasvezel op De Borkeld zo goed als klaar

Delta Infratechniek is bezig om de laatste aansluitingen te maken. Het deelnamepercentage in ons gebied, bij de start 60%, is inmiddels opgelopen tot 80%, een groot succes dus.

Klachten dat de paden na aanleg niet in de oude staat zijn teruggebracht kunt u indienen bij  de aannemer, Delta Infratechniek, via www.glasvezelinhetbuitengebied.nl of telefoon 0548 – 201 054.

Elke aangesloten eigenaar kan nu ook gebruik maken van het glasvezelnetwerk. Als u een contract met een provider heeft afgesloten kunnen diensten geleverd worden. Heeft u hiermee problemen dan kunt u contact opnemen met Delta Infratechniek of met de gemeente Rijssen – Holten, telefoonnummer 0548 – 854 676. Contactpersoon is Jürgen Pleizier, projectleider.

 1. AED op De Borkeld?

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart is het bestuur verzocht te onderzoeken of op ons terrein een openbare AED (automatische externe defibrillator) mogelijk is. Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan. Van belang bij een AED zijn de locatie, bereikbaarheid (bij voorkeur 24/7), toegankelijkheid, wie is de eigenaar, deskundig gebruik door vrijwilligers, beheer en onderhoud.
Ook de gemeente is bezig om na te gaan waar in het buitengebied AED’s wenselijk zijn.

Verder is bij de rotonde bij De Poppe een ambulancepost gevestigd. Die kunnen binnen een paar minuten met een AED op De Borkeld zijn. In de ALV van maart 2018 komen we hierop terug.

 1. Natte najaarsexcursie naar Leemspoor in Rijssen

Ruim 20 leden trotseerden op 30 september de gestaag neerdalende regen voor een bezoek aan het Leemspoor in Rijssen. Tot midden jaren 60 was een smalspoornetwerk van 12 km in bedrijf om leem van de groeve tussen Markelo en Rijssen naar de steenfabrieken te vervoeren. Nu is er aan de Markeloseweg in Rijssen een museum ingericht en rijden over een railtraject historische treintjes.

Voor de excursiegangers werd een speciale excursietrein ingezet. Hoewel de rijtuigen overdekt waren bleken ze niet helemaal (water)dicht te zijn. Paraplu’s bewezen dan ook in de trein hun goede diensten. Terug bij het museum vertelden medewerkers van het leemspoor over allerlei aspecten van het leemspoor en het museum. Daarna vertrok het gezelschap naar hotel De Sallandse Heuvelrug voor een verkwikkende lunch.

Uit de reacties van de deelnemers bleek dat zij deze najaarsactiviteit gewaardeerd hadden, ondanks het slechte weer. De excursie viel dus letterlijk wel, maar figuurlijk zeker niet in het water.

 1. A1 breder, drukker en misschien toch stiller?

Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Deventer en knooppunt Azelo verbreden naar drie rijstroken per richting. Na de zomer van 2018 start het werk met het gedeelte Deventer – Rijssen. Dit moet in 2020 gereed zijn.
Op het ontwerp tracébesluit heeft RWS veel reacties ontvangen, vooral over de geluidbelasting na de verbreding. De Commissie voor de MER (Milieueffect rapportage) adviseert meer onderzoek te doen naar lagere geluidsbelasting, bijvoorbeeld door dubbellaags zoab. In het tracébesluit, medio 2018, moet RWS hierop reageren.

Als er aanleiding toe is informeren wij u natuurlijk over actuele ontwikkelingen over een of meer onderwerpen. Kijkt u daarvoor ook op onze website www.evdeborkeld.nl.

Tot slot: op zaterdag 17 maart 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. U ontvangt hiervoor tijdig de uitnodiging en agenda.

Wilt u reageren? Dat kunt u doen bij voorkeur via e-mail info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, G. Kleinhesselink, Vianenweg 22d, 7451 TD Holten.

Holten, 29 november 2017