Nieuwsbrief december 2016 verschenen

Op 7 december is de traditionele decembernieuwsbrief naar de leden gestuurd. Hierin is een overzicht opgenomen van belangrijke ontwikkelingen en activiteiten op en rondom De Borkeld.

In deze uitgave leest u onder meer berichten over het omgevingsplan, het ontwerp bestemmingsplan brandveiligheid, de nieuwe wijze van afvalinzameling, de uitgestelde opvang van vluchtelingen, de aanleg van glasvezel, de verbreding van de A1 en de tarieven 2017 van de gemeentelijke belastingen.
Ook komen diverse verenigingszaken aan bod.

Hieronder treft u de nieuwsbrief aan:

Nieuwsbrief december 2016

Met deze inmiddels traditionele decembernieuwsbrief wil het bestuur u informeren over onderwerpen die u en onze vereniging aangaan.

 1. Omgevingsplan en bestemmingsplan brandveiligheid

De gemeente doet mee aan een pilot waarin het bestemmingsplan voor het buitengebied wordt omgevormd tot een omgevingsplan. Het concept Omgevingsplan is nu voor iedereen in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de site van de gemeente Rijssen-Holten, www.rijssen-holten.nl/omgevingsplanbuitengebied. Per adres kunt u zien welke regels (gaan) gelden voor uw eigen perceel. U kunt een inspraakreactie sturen naar de gemeente, maar die moet dan wel uiterlijk 13 december 2016 op het stadhuis ontvangen zijn.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor de brandgangen op De Borkeld staat hier los van en dat blijft dan ook gewoon in behandeling. We hebben contact opgenomen met de gemeente over de stand van zaken. Men is bijna klaar met de reacties op de in 2015 ingebrachte zienswijzen en de verwachting is dat het gemeentebestuur nog dit jaar het ontwerp bestemmingsplan zal vaststellen.

Op dit ontwerp kunnen weer zienswijzen worden ingebracht. Daarna komt het definitieve bestemmingsplan waartegen nog weer bezwaar kan worden aangetekend.

De gemeente zal een brief naar alle eigenaren versturen, op ons verzoek naar het huisadres, om een en ander toe te lichten.

 

 1. Afvalinzameling: 5 december start nieuw ophaalschema

In een extra nieuwsbrief van 8 november jl. hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe wijze van afvalinzameling. In de week van 5 december is het nieuwe ophaalschema gestart. Kort samengevat:

 • GFT-containers (groen) eens per 2 weken, vanaf donderdag 8 december;
 • PMD-containers (grijs met oranje deksel) eens per 4 weken, vanaf donderdag 15 december;
 • Containers voor restafval (grijs) eens per 4 weken, vanaf donderdag 29 december.

 

Heeft u zich aangemeld voor gebruik van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval, dan kunt u met uw afvalpas beide locaties gebruiken. De gemeente heeft de betrokken eigenaren op 28 november een brief hierover gestuurd, die weer (helaas) op de recreatieadressen is bezorgd. Verder is daarover op 29 november een e-mail gestuurd naar de aanmelders. In de brief staat ook dat de gemeente uw huidige grijze container op donderdag 29 december 2016 ophaalt. Bij de brief is een sticker gevoegd die u op de container kunt plakken, zodat de ophaaldienst ziet welke containers afgevoerd moeten worden.

Mocht u met deze ophaaldatum een probleem hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met het meldpunt van de gemeente op telefoonnummer 0548 854 856 of per e-mail op afval@rijssen-holten.nl.

 

 1. Glasvezel op De Borkeld in 2017

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Rijssen-Holten hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het realiseren van glasvezel in het buitengebied. Inmiddels zijn de activiteiten rond de aanbesteding en de subsidieaanvragen afgerond. De verwachting is dat de uitrol van het netwerk begin 2017 zal starten.

Zodra het gemeentebestuur akkoord gaat (waarschijnlijk binnen twee weken) zal elke bewoner van ons recreatiegebied met een brief op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken.

 

 1. Nog vluchtelingen op De Lindenberg?

De opvang vanaf 1 oktober van ca 250 vluchtelingen op bungalowpark De Lindenberg is eind augustus opgeschort, omdat er veel minder vluchtelingen ons land binnenkomen. Sindsdien is er geen officieel nieuws meer vernomen.

Mogelijk komen er helemaal geen vluchtelingen. Bij De Lindenberg kunnen namelijk ook in 2017 gewoon vakantiebungalows worden geboekt.

 

 1. A1 verbreding

Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verbreden. Het bestuur heeft in 2015 gevraagd de effecten van verbreding op de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in ons gebied te betrekken bij de MER, de milieu effect rapportage.

De MER wordt samen met het ontwerp tracébesluit in 2017 gepubliceerd. Daarop is inspraak mogelijk. Daarna volgt het tracébesluit, waarop beroep mogelijk is.

De verbreding van het deel Deventer Oost – Rijssen staat gepland voor de periode 2018 – 2020.

 

 1. Gemeentelijke belastingen 2017

Voor 2017 zien de belastingtarieven er als volgt uit (voorstel gemeentebestuur):

 • onroerende zaakbelasting: de gemeente wil de totale OZB-opbrengst gelijk houden. Uitgaande van een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde met 2,48% is het tarief voor 2017 bepaald op 0,1079% (2016: 0,1106%), een daling met 2,4%;
 • afvalstoffenheffing: € 185, was in 2016 nog € 205;
 • rioolheffing: € 194, was in 2016 € 191,50;
 • forensenbelasting: 0,385 % van de WOZ-waarde (2016: 0,3722%), een stijging van 3,4%.
  In combinatie met de gemiddelde toename van de WOZ-waarde zou dit voor een recreatiewoning een stijging van maar liefst 6% betekenen. Begin 2017 maakt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning bekend;
 • toeristenbelasting: € 1 per overnachting, was € 1,10.

 

Volgens de gemeente zou de belastingdruk in 2017 met 2,8% moeten dalen (2016: – 4%). Gezien de tarieven hierboven zal dat niet voor de recreatiewoningen gelden. We houden dit in de gaten.

De gemeenteraad moet de tarieven nog wel goedkeuren, op 22 december.

 

 1. Contributie 2017

In januari verstuurt de penningmeester de contributie nota’s. Het bestuur is van plan dit vanaf 2017 zo veel mogelijk via e-mail te doen.

De contributie bedraagt ook in 2017 € 20,-. Wilt u dit bedrag na ontvangst van de nota spoedig betalen? Dan hoeft onze schatbewaarder in 2017 geen betalingsherinneringen meer te sturen.

 

 1. Van het secretariaat: liever mail dan post

Wij hebben dit jaar weer een aantal e-mail adressen van leden aan ons bestand kunnen toevoegen. Van ca 15 leden is geen e-mailadres bekend. Heeft u e-mail en ontvangt u deze nieuwsbrief per post, wilt u dan uw e-mailadres aan ons doorgegeven: info@evdeborkeld.nl of h.boer21@upcmail.nl. Zo verloopt de berichtgeving sneller en gemakkelijker, en het bespaart ook nog op de verzendkosten.

 

 1. Algemene ledenvergadering 18 maart 2017

Onze jaarvergadering zal op de derde zaterdag van maart gehouden worden. Deze valt in 2017 op zaterdag 18 maart, weer in de ochtend (+ lunch). U krijgt daarvoor natuurlijk nog een aparte uitnodiging. We rekenen op uw komst, omdat er weer veel belangrijke zaken zijn te bespreken. Ook zijn we bezig een of meer sprekers te vragen voor een onderwerp dat belangrijk is voor ons gebied.

 

 1. Najaarsbijeenkomst 2016

Onze traditionele najaarsaktiviteit was dit jaar op zaterdag 1 oktober, met een bezoek aan het boerderijmuseum “De Pothaar”, tussen Holten en Bathmen. Zo’n 30  deelnemers hebben een interessante excursie meegemaakt, met onder meer een boeiende voordracht van de boerin over het wel en wee van het boerenleven in het verleden. Ook konden de prachtig ingerichte stijlkamers van vroeger tijden worden bezichtigd. De excursie werd afgesloten met een prima verzorgde lunch.
Al met al kan gezegd worden dat dit wederom een zeer geslaagde najaarsexcursie is geweest.

 

De najaarsbijeenkomst in 2017 zal waarschijnlijk op een zaterdag eind september gehouden worden. Het bestuur heeft al een idee daarvoor, maar mocht u suggesties hebben voor een bestemming dan horen wij dat graag. Wij zullen in de jaarvergadering hierop terugkomen.

 

Tot slot

wenst het bestuur u prettige feestdagen toe. We hopen op een mooi en veilig recreatiejaar 2017 en willen daar samen met u aan werken. Help ons bij het uitdragen van het belang van een grote en sterke vereniging in uw omgeving en het werven van nieuwe leden. En kijk ook in het komende jaar voor het laatste nieuws van de vereniging op www.evdeborkeld.nl.

 

Wilt u reageren? Wij zien uw reacties en suggesties met belangstelling tegemoet. U kunt reageren via de website, info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, H. De Boer, I. da Costastraat 70, 3221 TK Hellevoetsluis.

 

Het Bestuur van de Eigenarenvereniging De Borkeld:

Wim Beldman, voorzitter

Hielke de Boer, secretaris

Bas Rosenbaum, penningmeester

Hanny Ekkelkamp

Ruud Hegger

Jan Kuijpers

Janske van de Water