Nieuwsbrief 6 mei 2020

Op 6 mei 2020 is een nieuwe korte nieuwsbrief van de vereniging verschenen. Hierin is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:

  • Corona;
  • AED op komst!;
  • Eikenprocessierups weer in aantocht;
  • Ledenforum op onze website;

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Het bestuur wil u met deze korte nieuwsbrief informeren over een aantal actuele onderwerpen.

Corona
Door het coronavirus Covid-19 verkeren we sinds medio maart in andere leefomstandigheden.
Wat betreft De Borkeld was voor ons als eigenaren van een recreatiewoning van belang de noodverordening van de Veiligheidsregio Twente van 26 maart. Hierin staat onder meer dat het verboden is “zich (blijvend) te bevinden op vakantieparken, campings en camperplaatsen alsook overige locaties waarin recreatief of toeristisch verblijf plaatsvindt/ tenzij sprake is van permanente bewoning”. Ingaande 24 april is dit verbod opgeheven voor accommodaties die beschikken over eigen sanitaire voorzieningen. Niet 100% duidelijk was of de noodverordening van 26 maart ook gold voor eigenaren op De Borkeld. Met de aanpassing per 24 april is de situatie wel helder.
Het bestuur staat vanzelfsprekend geheel achter de maatregelen van de Rijksoverheid inzake de bestrijding van het coronavirus.

Een ander concreet gevolg van corona was het uitstel van de Algemene Ledenvergadering, gepland op 21 maart jl.  Zoals we u eerder hebben meegedeeld plannen we de ALV nu eind september of begin oktober. Uiteraard zijn we daarbij afhankelijk van aanpassing van de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid inzake de “intelligente lockdown”.

 

AED op komst!
Zoals bekend ijvert de Eigenarenvereniging voor de plaatsing van een AED (Automatische Externe Defibrillator) op De Borkeld. Hierbij werken we samen met Casa Familia (aan de Vianenweg) die bereid is een AED bij de ingang van haar park te laten plaatsen, waarbij Casa Familia de kosten van de installatie, zoals de stroomvoorziening, voor haar rekening neemt.
Hoewel wethouder Aanstoot aanvankelijk toezegde de aanschaf en plaatsing in ons gebied te steunen, was hij begin februari 2020 plotsklaps terughoudend, onder het motto: “geen AED’s in een recreatiepark”. Wij hebben daarop met de betrokken wethouder, de heer Beens, overlegd en hem uitgelegd dat het in ons geval geen park met één verantwoordelijke eigenaar betreft, maar een verzameling van bijna 500 individuele percelen met evenzovele eigenaren/bewoners, die allen gemeentelijke belastingen betalen. De wethouder was daardoor overtuigd en besloot tot de aanschaf van een AED voor De Borkeld, op kosten van de gemeente.
De AED is inmiddels geleverd. De installatie zal in de loop van mei plaatsvinden.

 

Eikenprocessierups weer in aantocht
Vanaf half mei kunnen we weer overlast verwachten van de eikenprocessierups. Voor preventieve maatregelen is het nu wat laat. Maar bij een aantal boerderijen in de omgeving zijn bijvoorbeeld veel nestkastjes opgehangen voor koolmezen, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Uiteindelijk moet deze vorm van bestrijding, naast het zaaien van wilde bloemen om zweefvliegen en sluitwespen te lokken – ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups – leiden tot 80% reductie van de overlast. De bestrijding met het biologische middel Xentari, ook door een aantal gemeenten in Overijssel toegepast, is omstreden, omdat dit middel veel meer doodt dan alleen de eikenprocessierups, namelijk talrijke insecten, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Overigens is dit middel wel op de markt toegelaten.
Het bestuur roept u op om alert te zijn op eikenprocessierupsen in eikenbomen en zo nodig maatregelen te treffen zoals professionele verwijdering van de nesten.

 

Ledenforum op onze website
Het bestuur vraagt uw aandacht voor het ledenforum op onze website (www.evdeborkeld.nl). Nog maar weinig leden maken hiervan gebruik.
Door het coronavirus kunnen veel van onze leden in meer of mindere mate in een isolement zijn geraakt. Het ledenforum kan dan een handig instrument zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen die op een of andere manier te maken hebben met ons recreatiegebied. Dus: laat van u horen.

 

Reacties bij voorkeur via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721 AL Zoetermeer.

 

Holten, 6 mei 2020
Bestuur Eigenarenvereniging De Borkeld