Jaarvergadering 19 maart 2016

Op zaterdag 19 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats, bijgewoond door bijna 50 leden en 20 partners. Agendapunten waren onder meer het nieuwe bestemmingsplan waarmee de gemeente grond kan onteigenen voor de aanleg van brandgangen, de plannen van de gemeente over de aanleg van glasvezel en over een andere wijze van afvalinzameling, het wegdek van de Vianenweg, de enquête over de zorgpunten onder de leden en natuurlijk de financiën.

Na het huishoudelijke deel lichtte wethouder Jan Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten de plannen van de gemeente toe en beantwoordde vragen van leden.

Over de situatie rondom de Vianenweg heeft het bestuur begin mei een brief naar de gemeente gestuurd.

Het verslag van de jaarvergadering is begin mei naar alle leden gestuurd (per e-mail of per post). Mocht u als lid toch nog geen verslag hebben ontvangen, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl.
Hieronder kunt u een impressie van de vergadering bekijken.

 

 

 

 

 

Onderstaand de notulen:

Notulen Algemene Ledenvergadering van Eigenarenvereniging De Borkeld

d.d. zaterdag 19 maart 2016 te Markelo, Restaurant De Poppe

Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden, in totaal 65 personen

Afwezig met kennisgeving: 8 leden

1.    Openingen en mededelingen

De voorzitter, Wim Beldman, opent de vergadering om 9.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd over de goede opkomst. Hij spreekt de hoop uit dat de vergadering in een prettige en constructieve sfeer verloopt met respect voor elkaars mening.

De voorzitter meldt dat dhr. Wessels niet komt, omdat er geen nieuws is over het bestemmingsplan en het project brandveiligheid. De wethouder, dhr. Aanstoot, zal wel aanwezig zijn in de tweede helft van onze vergadering, vanaf ca 11 uur. Als er over onderwerpen vragen zijn, kunnen die ook gesteld worden aan de wethouder.

Er zijn geen extra onderwerpen door de leden aangedragen.

De agenda wordt als volgt vastgesteld:

1     Opening en mededelingen

 • Notulen  jaarvergadering 2015 (toegestuurd per brief en/of e-mail d.d. 12-04-2015).
 • Ingekomen stukken
 • Terugblik/discussie over het afgelopen jaar en vooruitzichten voor dit jaar.

onder meer: brandveiligheid,  bestemmingsplan, herfstbijeenkomst, glasvezel aansluiting, belastingen, snelweg A1  etc.

5     Ledenlijst

6     Enquête zorgpunten

7     Jaarrekening over 2015

 • Verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissie 2016
 • Goedkeuring begroting 2016

8     Rondvraag/sluiting huishoudelijk deel van de vergadering

Korte pauze.

Ca 11.00 uur: Welkom  aan de wethouder, dhr. Aanstoot

Ca 12.30 uur: Lunch

Tijdens de lunch kunnen wij nog van gedachten wisselen over het bovengenoemde programma.

2.    Notulen jaarvergadering 2015

Op de notulen van de vorige ALV op 21 maart 2015 zijn geen wijzigingen ingebracht; de notulen worden vastgesteld. De secretaris vermeldt, dat de adresgegevens van de wijkagent zijn veranderd. De voorzitter zegt toe, dat de nieuwe gegevens in de notulen vermeld zullen worden. De voorzitter  dankt de secretaris voor zijn werk.
Nader: wijkagent is Nicole Beltman, tel. 0900 – 8844; zij heeft spreekuur in het Kulturhus op maandag en donderdag van 14 tot 17 uur.

3.    Ingekomen stukken

Op de uitnodiging voor de ALV hebben 51 leden gereageerd. Acht leden hebben verhindering opgegeven, drie leden hebben stemmachtiging voor de vergadering afgegeven. Vijf en dertig leden hebben aangegeven aanwezig te zijn, hetzij alleen of met introducee, met al of niet deelname aan de broodjeslunch.
De volgende onderwerpen werden vermeld op de invulstrook van de uitnodiging:

 • WOZ verloop afgelopen jaren: was bij het betrokken lid in 2010 gesteld op € 218.000 (en € 189.000 na bezwaar) en nu gedaald naar € 123.000. Is de markt volledig ingestort of doet de gemeente maar wat? Is dit een uitzondering, of is dit bij alle huizen het verloop?
  Voorzitter: op dit punt kan de wethouder misschien reageren.
 • Wat gaan de vereniging en de gemeente doen aan de forensenbelasting. Wat staat hier vanuit de gemeente tegenover en is dit in overeenstemming met de hoogte daarvan?

De schrijver vermeldt dat de eigenaren en huurders tijdens hun verblijf in Holten een forse bijdrage leveren aan de middenstand van het dorp. Neem daarnaast de OZB en de afvalstoffenheffing. Hiermee zijn de kosten zijns inziens afdoende gedekt.
Voorzitter: dit komt bij agendapunt 4aan de orde.

 • Bestaat de kans dat de gemeente Rijssen-Holten de niet bewoonde recreatiewoningen gaat gebruiken voor “Vluchtelingen”? Welke bescherming hebben wij dan nog?
  Voorzitter: punt voor de wethouder.De secretaris meldt voorts het volgende:
 • Brieven zijn huis aan huis verspreid i.v.m. glasvezelaanleg; er zijn veel vragen en suggesties ontvangen als reactie; deze zijn door het bestuurslid Jan Kuijpers afgehandeld.
  Een lid maakte ons erop attent dat in het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een artikel over glasvezel in het buitengebied in de gemeente Tubbergen aan de inwoners een bijdrage van € 250 gevraagd wordt.
 • Diverse mutaties van leden, met betrekking tot de ledenadministratie, zijn doorgevoerd. De brieven over de glasvezel hebben ca 10 nieuwe leden opgeleverd.
 • Diverse vragen van leden. Deze zijn indien mogelijk rechtstreeks beantwoord of doorverwezen naar de gemeente als de vraag alleen opgelost kon worden met behulp van de gemeente, zoals bijvoorbeeld het slechte onderhoud van de Vianenweg. Ook hebben wij vragen ontvangen over het onderhoud van privépaden (met recht van overpad). Dit kan alleen opgelost worden door de betrokken buren onderling.  Verder hebben wij vragen gehad over de geluidshinder van de A1 en werden zorgen geuit over de uitbreiding van de A1. Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor een inloop informatieavond in Enter over de A1. De voorzitter komt hier later op terug.
 • Een lid maakte het bestuur erop attent, dat asbestdaken per 1 januari 2024 verboden zijn. Wat betekent dit voor De Borkeld?. Deze vraag zal door de wethouder behandeld worden. Ook is uitgebreide informatie te vinden op de website rijksoverheid.nl.

4.    Terugblik/discussie over het afgelopen jaar en vooruitzichten voor dit jaar

De voorzitter vermeldt dat het bestuur afgelopen jaar veel contacten met de gemeente heeft gehad. Zo is op 27 november 2015 overleg met wethouder Aanstoot van de gemeente gevoerd samen met andere verenigingen en stichtingen. Onderwerpen zoals voorontwerp bestemmingsplan, verloedering op de Borkeld (de gemeente kan er niets aan doen; het moet onderling opgelost worden met de desbetreffende eigenaren), afvalinzameling en glasvezelnetwerk zijn besproken. Het was een nuttige en plezierige vergadering en met de wethouder is afgesproken deze vergadering jaarlijks te houden.

 

Het project glasvezelnet wordt behandeld door bestuurslid Jan Kuijpers. Hij stelt dat er veel onduidelijkheden over de uitvoering van het project waren en dat de recreatiebungalows geen aansluiting zouden krijgen. Daarom is na de ALV van 2015 een werkgroep, bestaande uit leden van de vereniging, samengesteld en besloten werd om zelf een enquête onder alle eigenaren op De Borkeld te houden. De uitslag was in eerste instantie dat 130 à 140 eigenaren positief reageerden op de vraag of zij in beginsel een glasvezelaansluiting zouden willen. Met de uitslag is het bestuur naar de gemeente gegaan, waarop de gemeente besloot De Borkeld toch mee te nemen in het onderzoek naar de vraagbundeling in het buitengebied. Met als klinkend resultaat, zoals wij een paar weken terug konden vernemen, dat 66% procent van de eigenaren in het buitengebied, incl. De Borkeld, aangesloten willen worden. De grens van 60% deelname was daarmee overschreden, het project gaat door. Jan bedankt de werkgroepleden voor het vele werk dat zij verricht hebben. Dit werd bevestigd door applaus van de vergadering.
De verdere stappen zijn dat de gemeente de uitvoering van het project gaat uitbesteden, zodat de infrastructuur aangelegd kan worden. Op De Borkeld zijn reeds schakelhuizen geplaatst. Ook zal de gemeente een netwerkoperator als nieuwe eigenaar zoeken en diverse service providers als dienstenleveranciers, zodat de eigenaren kunnen kiezen met wie een aansluitingscontract afgesloten wordt.
Tijdens de vergadering werd de vrees uitgesproken, dat een koppelverkoop verplicht wordt. Jan Kuijpers antwoordde hierop dat dit een normale gang van zaken is in de glasvezelwereld. De netwerkoperator moet de aanleg- en beheerkosten terugverdienen, enerzijds door de eenmalige aansluitkosten en de eenmalige subsidies en anderzijds door een deel van de maandelijkse abonnementskosten via de serviceproviders. Op de ingekomen vraag/opmerking over de lage aansluitingskosten in de gemeente Tubbergen reageerde Jan dat die afhankelijk zijn van de subsidies verstrekt door provincie en gemeente en van de hoogte van de maandelijkse abonnementskosten. Inzage in de kosten is er niet, ook niet voor de gemeenteraad i.v.m. de offerte procedure. Het bestuur zal de vinger aan de pols houden en zo nodig contact opnemen met de gemeenteraadsleden.

Wat betreft bestemmingsplan/brandveiligheid geeft bestuurslid Hanny Ekkelkamp – Beldman aan dat de reactie van de gemeente op de zienswijzen op het voorontwerp in mei verwacht wordt. Dhr. Wessels heeft verzekerd dat de antwoorden zorgvuldig voorbereid  moeten worden, waardoor deze nog niet afgehandeld zijn.
Wat betreft de brandveiligheid is er geen volledig inzicht welke doorsteken/brandgangen gemaakt zijn en welke nog uitgevoerd moeten worden. Dwangmaatregelen (onteigening) zullen genomen worden aan de hand van het nieuwe bestemmingsplan. Het bestuur zal onderzoeken hoe de daadwerkelijke stand van zaken is. Nader: het resultaat is als bijlage bij de notulen opgenomen.

De gehouden najaarsbijeenkomst in het Natuurdiorama en Losse Hoes was goed bezocht en een succes. Wel vroegen enkele leden waarom geen kleine bijdrage wordt geheven voor deze activiteit. De voorzitter vraagt of wij door moeten gaan met de najaarsbijeenkomst of moeten wij ermee stoppen. De reden is dat het percentage leden dat er gebruik van maakt laag is. De stemming gaf aan, dat de vergadering wil doorgaan met de bijeenkomsten in het najaar met een eigen bijdrage van maximaal € 5. De voorzitter lanceert het voorstel om in 2016 de oude museumboerderij De Pothaar (tussen Holten en Loo) te bezoeken. De vergadering stemt hiermee in.

Over de vraag over forensen belasting (zie ingekomen stukken) kan de voorzitter meedelen dat tijdens de gesprekken met de gemeente dit onderwerp regelmatig te sprake is gekomen. Het probleem is dat gemeenten deze belasting mogen innen. Deze inkomsten gaan gewoon in de algemene voorzieningenpot.

De voorzitter heeft in het afgelopen najaar de cursus “politiek actief” bijgewoond. De gemeente heeft de cursus gehouden om de inwoners meer politiek bewust te maken, Er waren 36 cursisten. De onderwerpen waren: wat gebeurt achter de schermen, hoe kan er gelobbyd worden bij gemeenteambtenaren en politieke partijen. Ook kregen de cursisten gelegenheid om elke politieke partij  vragen te stellen. De voorzitter heeft tijdens die bijeenkomst het glasvezelnet nogmaals onder de aandacht gebracht. Het was een nuttige cursus en in het algemeen is de boodschap: laat je gezicht zien en bespreek jouw probleem rechtstreeks bij de juiste instantie.

 

De voorzitter is samen met de secretaris bij een inloopavond in Enter over de verbreding van de A1 geweest. In de eerste fase (vanaf 2017) worden extra rijbanen verwezenlijkt in de middenberm tussen Deventer en afslag Rijssen. Algemene zorg was geluidsoverlast. Wij hebben de vrees voor nog meer geluidsoverlast ter hoogte van de recreatiegebieden aangekaart. Tot op heden wordt geluidshinder achter het bureau berekend. Recreatiewoningen staan laag op de ranglijst. Wij hebben echter het geluk dat er boerderijen en woningen op De Borkeld staan. Wij hebben het advies gekregen om contact te zoeken met andere belangengroepen, zoals de Beuseberg, en ook met de gemeente Rijssen-Holten (vraag voor de wethouder). Ook de gemeente Almelo spant zich in, hoewel deze gemeente niet aan de A1 grenst.

Het plan voor andere afvalinzameling komt bij agendapunt 6 aan de orde.

De Vianenweg is ook regelmatig een punt van zorg geweest. Het onderhoud is slecht. Na een flinke regenbui ontstaan er weer nieuwe kuilen. Uit informatie van de gemeente is gebleken dat de leverancier van het proefvak vanaf de hoek Vianenweg/Pannenweg de 10 jaar garantie heeft ingetrokken. Een andere hardere wegdek is de enige oplossing. Er is een studie gaande hoe e.e.a. uitgevoerd kan worden. Alleen is er geen budget beschikbaar. Ook zijn vragen gesteld over onderhoud op de zijpaden. Dit onderhoud moet onderling geregeld worden door de eigenaren.

5.    Ledenlijst

Het bestuur wordt af en toe gevraagd om een ledenlijst onder de leden te verspreiden. Dit is een heikel punt. Hanny Ekkelkamp – Beldman legt uit dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens hier duidelijk in is. Ledenlijsten mogen alleen verstrekt worden aan leden van het bestuur, die deze lijst nodig hebben om hun bestuursfunctie te kunnen uitoefenen. Natuurlijk kunt u adresgegevens etc. wel privé uitwisselen. Vraag aan buren of ze al lid zijn van de vereniging. Zo worden alle leden actief en de vereniging bereikt dat zij meer invloed kan uitoefenen bij de gemeente.

6.    Enquête zorgpunten

Het bestuur heeft in 2014 een enquête onder de leden gehouden over onder meer de zorgpunten die bij leden leven. Daarbij kwamen punten naar voren die het bestuur heeft bekeken om te zien wat eraan te doen is. Bestuurslid Ruud Hegger licht de belangrijkste zorgpunten toe:

 • Verpaupering, vooral door slecht onderhoud van woningen en tuinen, ook van wegen en paden, en door verhuur zonder goede naleving van (huis)regels. Dit levert soms verloederde en rommelige situaties op. De gemeente kan eigenaren verzoeken, in gevaarlijke situaties ook dwingen, hun eigendom in goede staat van onderhoud te brengen en te houden, bijvoorbeeld door sloop en herbouwplicht. Er zijn ook goede voorbeelden van opgeknapte en nieuw gebouwde huizen. Al deze punten vallen buiten de directe verantwoording van de vereniging. Het bestuur vraagt in het overleg met de gemeente wel steeds aandacht hiervoor. Buren kunnen elkaar wel aanspreken op deze punten..
 • Zoals eerder gemeld wordt dit geregeld.
 • De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn in 2016 weliswaar met ca 10% verlaagd, maar de forensenbelasting, die is gekoppeld aan de WOZ-waarde, blijft een steen des aanstoots, temeer daar de OZB met 3,5% is gestegen. De toeristenbelasting is gelijk gebleven. Rijssen-Holten is financieel een gezonde gemeente, en daarom zal het bestuur de belastingkwestie blijven aankaarten bij het gemeentebestuur en bij de gemeenteraad. Het blijft overigens raadzaam om de WOZ-waarde in de gaten te houden. Immers de waterschapslasten zijn ook hieraan gekoppeld.
 • De gemeente is redelijk soepel met de verlening van kapvergunningen, wel vaak met herplantplicht. Door de vele kap her en der ontstaat er een onbalans in het bos door de open plekken: valwinden kunnen schade veroorzaken. Het is evenwel de eigen verantwoordelijkheid van een eigenaar. Het bestuur kan weinig anders doen dan een ieder oproepen bomen zo veel mogelijk te sparen.
 • De gemeente is van plan om de inzameling in de loop van 2016 te wijzigen. In de nieuwsbrief van december 2015 is hierover al informatie verstrekt. Omdat het plan voor De Borkeld niet kan werken, hebben wij bij de gemeente om maatwerk gevraagd. Bij overleggen met de gemeente in december en op 18 maart heeft zij erkend dat voor De Borkeld een andere aanpak nodig is. Zij denkt hierbij aan ondergrondse containers voor restafval en PMD (plastic, metaal en drankkartons), te openen met een pas. Bewoners moeten dan wel een keuze maken tussen de huidige grijze container blijven gebruiken of de ondergrondse containers. De GFT-inzameling verandert niet, wel is een tweede groene bak gratis te verkrijgen. Aantal en locaties van de ondergrondse containers zijn nog in onderzoek. De vereniging kan een voorstel bij de gemeente indienen. In juni komt de gemeente met een concreet plan en organiseert zij een informatiebijeenkomst.

Ter vergadering zijn de folders beschikbaar die de gemeente heeft gemaakt over het algemene plan voor andere afvalinzameling. Binnenkort krijgen alle eigenaren deze folder op het recreatieadres bezorgd, samen met de nieuwe afvalpas.
Het bestuur is positief over de houding van de gemeente en het plan voor maatwerk voor De Borkeld en wil daarom meewerken aan de verdere uitwerking. De gemeente heeft voorts toegezegd dat zij in de herfstmaanden ook op De Borkeld bladkorven zal plaatsen.
Wethouder Aanstoot is verantwoordelijk voor het nieuwe afvalbeleid. Aan hem kunnen dus na de pauze hierover vragen worden gesteld.

7.    Jaarrekening over 2015

De penningmeester, Bas Rosenbaum, geeft een uiteenzetting over de jaarrekening. Hij complimenteert het bestuur dat de kosten in de hand zijn gehouden. Het ledenaantal is gestegen; er zijn nu 140 leden. Er is een klein positief saldo.

De kascommissie 2015, de heren C.R. (Ruud) von Münching en N. (Nico) Gerritsen, hebben de boeken over 2015 gecontroleerd en in orde bevonden. Zij vragen de vergadering daarom het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat akkoord met hun voorstel.

De heer Gerritsen gaf het bestuur het advies om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan. De kosten zijn € 100 – € 130 per jaar. Het bestuur zal dit bekijken..

De termijn van C.R. (Ruud) von Münching in de kascommissie eindigt. De heer J. Schipper zal nu toetreden tot de kascommissie. Tot reserve-lid van de kascommissie 2016 wordt benoemd de heer A. (Arthur) Ris. De penningmeester bedankt de leden van de kascommissie voor hun werk.

De begroting 2016 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

8.    Rondvraag/sluiting huishoudelijk deel van de vergadering

De secretaris geeft aan dat hij in 2017 zijn bestuursfunctie zal neerleggen. Hij is dan 14 jaar actief in het bestuur geweest.
Naar aanleiding hiervan roept de voorzitter leden, die zich voor deze functie willen kandideren, op zich de komende maanden bij hem te melden.

 

De voorzitter sluit de algemene vergadering. Hij dankt alle aanwezigen voor de positieve inbreng en hoopt iedereen bij de excursie in oktober en/of bij volgende algemene ledenvergadering – derde zaterdag van maart –  weer te ontmoeten.

Pauze

Gesprek met de Wethouder, J. Aanstoot

De voorzitter verwelkomt de wethouder. Hij is blij met de goede contacten die de vereniging heeft met de gemeente ambtenaren en B&W. Hij stelt voor om de onderwerpen A1, afvalinzameling, glasvezel, verharding Vianenweg, vluchtelingen op De Borkeld, asbest verwijdering en, brandveiligheid te behandelen. Vragen uit de vergadering kunnen per onderwerp gesteld worden. De voorzitter hoopt dat hij de (onbeantwoorde) vragen doorspeelt naar het college van B&W.

 • Voor de uitbreiding A1 is fase 1 (2016-2017) gestart. De MER procedure is nog in gang. In deze fase is wel contact met de Rijksoverheid.  De wethouder is blij dat de eerste fase de verbreding tot en met afrit Rijssen/Enter betreft. Uitvoering is in de periode 2017-2020.De verbreding van de weg wordt gevonden in de middenberm. Het is grond van Rijkswaterstaat en hiervoor zal geen bestemmingsplan procedure nodig zijn. Als upgrading en verhoging van de veiligheid van de verzorgingsplaatsen, die gedeeltelijk op het grondgebied van Rijssen-Holten liggen, nodig zijn, zullen hiervoor bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden. Op de vraag: wat is de positie van de gemeente in deze fase, antwoordde de wethouder: in het normale overleg Rijksoverheid – provincie – gemeente kan de gemeente in deze fase alleen adviseren, niet eisen. Alles gebeurt in het wettelijke kader dat voor zo’n project geldt. Wat betreft de geluidshinder moeten wij wachten op de uitkomst van de MER rapportage. Wel geeft hij het advies dat belangengroepen zicht verenigen, om zo meer kracht uit te oefenen op de Rijksoverheid, wat betreft bijv. geluidshinder, veiligheid en fijn stof problematiek.
 • Tijdens het overleg met belanghebbende verenigingen en stichtingen in november is gebleken dat op De Borkeld grote problemen verwacht worden met de plannen van de gemeente de inzameling te wijzigen. Het plan is inzameling van: restafval/ plastic, metaal en drinkpakken één maal per vier weken, groene GFT container één maal per twee weken. Hierdoor kunnen tarieven omlaag gaan en realiseert de gemeente betere scheiding van afval. De wethouder is blij met de inbreng van de belangengroepen op de Borkeld en hoopt dat met overleg een goed voorstel gemaakt kan worden voor de Borkeld.
 • Het hoge percentage (65-70%) bereidwilligheid om glasvezelaansluiting te nemen heeft tot gevolg dat de aansluitingen er komen. De stappen die de gemeente gaat nemen zijn alle eigenaren te informeren over de te volgen stappen en uitvoering. De verwachting is dat de uitvoering van het project in augustus/september dit jaar gaat beginnen. De aanleg zal zoveel mogelijk door het riool gaan. De begrote kosten zijn geheim. Over provider(s) worden de eigenaren later ingelicht. De bedoeling is om 100% kostendekkend te zijn.
 • Verharding Vianenweg. Het college ziet geen prioriteit om de Vianenweg te verharden. In de komende vijf jaren begroting zijn ook geen fondsen hiervoor vrijgemaakt. Het uitgangspunt is sober en veilig onderhoud van de weg. De wethouder adviseert de vereniging spoedig een brief te sturen om te verzoeken wel fondsen te reserveren. Op de vraag om het fiets-/looppad beter schoon te houden antwoordt de wethouder dat dat bij het normale onderhoud hoort. Hij zal hiervoor aandacht bij de gemeentelijk diensten vragen.
 • Vluchtelingen op de Borkeld. De wethouder verklaart dat er geen contacten hierover zijn geweest met het COA. De bedoeling is dat de gemeente op één locatie 250 vluchtelingen voor max. één jaar gaat opvangen. Er is nog geen duidelijkheid over de locatie. Het plan is om 100 extra woningen te bouwen voor statushouders (asielzoekers), verspreid over de gemeente. Met de extra bouw van woningen hoopt de gemeente ook op betere doorstroming van de huurders.
 • Asbest verwijderen voor 2024. Dit wordt een groot probleem. Het gaat hierbij alleen om dakvlakken die aan erosie onderhevig zijn. Uit een conferentie met alle gemeenten, provincies, verzekeraars, saneerders, verwerkers etc. is gebleken dat dit plan ambitieus is qua kosten en tijd. De gemeente schat € 90 miljoen tot 2019 nodig te hebben voor de uitvoering. Gedeeltelijk kan dat door sloop en na brandschade in gedeelten gedaan worden. Ook denkt de gemeente/provincie aan subsidie voor een duurzaam dak. Hoe groot het totale oppervlak van te saneren asbestdaken is, moet nog geïnventariseerd worden, men schat dat 95% bekend is. De Rijkssubsidieregeling begint bij daken groter dan 35 m2. L.T.O (Land- en Tuinbouw Organisatie) schat dat het gaat om 300 m2 per adres. De huidige situatie is dat de gemeente na 2024 moet handhaven. Ook is bodemsanering bij asbestvervuiling noodzakelijk. De wethouder hoopt bij de uitvoering op de medewerking van alle betrokkenen om samen zo te werken aan een duurzame gemeente. Hij ziet geen verschil tussen permanente en niet permanente bewoning.
 • Dit zal duidelijk geregeld worden in het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan. Zodra de reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen op het voorontwerp gereed is, zal de heer Wessels van de gemeente contact met het bestuur opnemen; aansluitend kunnen de leden worden geïnformeerd. Op de vraag op welke locaties doorgangen gerealiseerd zijn en waar niet kon de wethouder niet antwoorden. Deze informatie ligt bij dhr. Wessels. Ook voor de planning kan dhr. Wessels rechtstreeks benaderd worden. Het bestuur zal dit oppakken. Uit de vergadering komt de vraag: bij ons is overleg geweest met de gemeente en er is gebleken dat de buren niet op een lijn liggen. De vraag wat de plannen nu zijn is nog steeds niet beantwoord. De wethouder verzoekt de vraagsteller na de vergadering met hem te overleggen. Hij is van mening dat er altijd geantwoord moet worden op vragen. Voor de brandgangen moeten redelijkheid en billijkheid gelden. Niet alles moet op een partij neerkomen. Gezamenlijk overleg en uitvoering blijven belangrijk en dat is beter dan handhaving in de toekomst.
 • Op de Borkeld komen steeds meer honden en daarmee overlast. Wat is het beleid van de gemeente? De gemeente wijst uitlaatplaatsen aan in overleg met eigenaren. Onderling moeten de burgers elkaar erop wijzen als er overlast is. De kaders worden door de gemeente vastgesteld en daarna zijn de burgers aan zet.

 

Hierna sluit de voorzitter de discussie en bedankt de wethouder voor zijn komst en de vergadering voor de grote inbreng in deze prettige en open discussie. Hij hoopt op voortzetting van het goede overleg tussen vereniging en de gemeente in het komende jaar. Hij wenst iedereen een goed weekend en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch.