Jaarvergadering 18 maart 2017

Op zaterdag 18 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in restaurant De Poppe, Markelo. Met ongeveer 90 mensen, 55 leden en 35 partners, was de opkomst hoog. Agendapunten waren onder meer het ontwerp bestemmingsplan over de brandgangen, de aanleg van glasvezel, de nieuwe wijze van afvalinzameling, asbestverwijdering, mogelijke geluidsoverlast toekomstig vliegveld Lelystad en de forensenbelasting. Voor dit laatste punt is een commissie ingesteld om na te gaan of deze belasting kan worden verminderd.
De vereniging is financieel gezond, de begroting voor 2017 werd goedgekeurd. Om het profiel van de vereniging te versterken (website, sociale media) is een commissie gevormd die dit gaat verkennen.
Secretaris Hielke de Boer nam na 14 jaar afscheid. Hem is de vereniging veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet voor de vereniging. Als blijk van waardering werd Hielke benoemd tot erelid. Zijn opvolger is bestuurslid Jan Kuijpers. Tot nieuw lid van het bestuur werd Gerard Kleinhesselink benoemd.
Na het huishoudelijke deel ging wijkagent Nicole Beltman in op de veiligheidssituatie op De Borkeld. Vervolgens lichtte wethouder Jan Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten de plannen van de gemeente toe en beantwoordde vragen van leden. De jaarvergadering werd afgesloten met een lichte lunch.
Het concept verslag van de jaarvergadering is op 3 april naar alle leden gestuurd (per e-mail of per post). Mocht u als lid toch nog geen verslag hebben ontvangen, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl.

 

 

Hieronder de notulen van de vergadering


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.