Jaarvergadering 18 maart 2017

Op zaterdag 18 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in restaurant De Poppe, Markelo. Met ongeveer 90 mensen, 55 leden en 35 partners, was de opkomst hoog. Agendapunten waren onder meer het ontwerp bestemmingsplan over de brandgangen, de aanleg van glasvezel, de nieuwe wijze van afvalinzameling, asbestverwijdering, mogelijke geluidsoverlast toekomstig vliegveld Lelystad en de forensenbelasting. Voor dit laatste punt is een commissie ingesteld om na te gaan of deze belasting kan worden verminderd.
De vereniging is financieel gezond, de begroting voor 2017 werd goedgekeurd. Om het profiel van de vereniging te versterken (website, sociale media) is een commissie gevormd die dit gaat verkennen.
Secretaris Hielke de Boer nam na 14 jaar afscheid. Hem is de vereniging veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet voor de vereniging. Als blijk van waardering werd Hielke benoemd tot erelid. Zijn opvolger is bestuurslid Jan Kuijpers. Tot nieuw lid van het bestuur werd Gerard Kleinhesselink benoemd.
Na het huishoudelijke deel ging wijkagent Nicole Beltman in op de veiligheidssituatie op De Borkeld. Vervolgens lichtte wethouder Jan Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten de plannen van de gemeente toe en beantwoordde vragen van leden. De jaarvergadering werd afgesloten met een lichte lunch.
Het concept verslag van de jaarvergadering is op 3 april naar alle leden gestuurd (per e-mail of per post). Mocht u als lid toch nog geen verslag hebben ontvangen, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl.

 

 

Hieronder de notulen van de vergadering


 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering van Eigenarenvereniging De Borkeld

Datum: zaterdag 18 maart 2017 te Markelo, Restaurant De Poppe

Aanwezig: 55 stemgerechtigde leden, in totaal 91 personen

Afwezig met kennisgeving: 17 leden

1.    Opening

en en mededelingenDe voorzitter, Wim Beldman, opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst en spreekt de verwachting uit dat de vergadering in een prettige en constructieve sfeer verloopt.

De voorzitter meldt dat enkele leden de volgende onderwerpen hebben aangedragen als aanvulling op de agenda:

 1. Geluidsoverlast Lelystad airport (Mw. A. Venderbosch)
 2. Doorsteek Vianenweg 106 (Hr. D.J. van Ommeren)
 3. Provincie en Omgevingsvisie (Hr. P. Schipper)
 4. Rechtvaardiging forensenbelasting (Mw. R. Muiser)
 5. Netjes maken paden na aanleg glasvezel (Mw. M. Markink)

Besloten wordt de onderwerpen a), b) en c) te bespreken met wethouder Aanstoot. Onderwerp d) (forensenbelasting) zal zowel met de wethouder worden besproken als op de agenda worden gezet.

Onderwerp e) wordt behandeld bij het agendapunt: “glasvezelaanleg”.

De agenda wordt als volgt vastgesteld:

10.00 – 11.15 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen jaarvergadering 19-03-2016 (toegestuurd per brief en/of e-mail d.d. 11-05-2016).
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Terugblik 2016 en vooruitzichten 2017, onder meer:
  1. Brandveiligheid
  2. Bestemmings- c.q. omgevingsplannen
  3. Afvalverwijdering
  4. Glasvezelaanleg
  5. Ledenadministratie
  6. Najaarsbijeenkomst
  7. Forensenbelasting
 5. Financiën
  1. Financieel overzicht 2016
  2. Verslag kascommissie
  3. Goedkeuring begroting 2017
  4. Benoeming kascommissie 2017
 6. Bestuurssamenstelling
  1. Aftreden secretaris en bestuurslid: Hielke de Boer
  2. Introduceren nieuwe secretaris: Jan Kuijpers
  3. Voorstel nieuw bestuurslid: Gerard Kleinhesselink
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

11.15 – 11.30    Pauze

11.30 – 12.30    Gastsprekers

12.30                Broodjes lunch

 

 

 1. Notulen jaarvergadering 2016

De notulen van de vorige ALV van zaterdag 19 maart 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

 1. Ingekomen en uitgaande stukken
 • Als reactie op de toegezonden agenda hebben 5 leden een discussiepunt c.q. een extra agendapunt ingediend.
 • In het afgelopen verenigingsjaar zijn meerdere nieuwsbrieven naar de leden gestuurd:
  • In augustus 2016 is een algemene nieuwsbrief gestuurd met diverse actuele onderwerpen
  • Zo ook in december 2016 is een algemene nieuwsbrief verstuurd
  • In juni is informatie naar de leden gestuurd over de vluchtelingen c.q. statushouders op de Lindenberg
  • In november 2016 is een extra nieuwsbrief gestuurd over afvalinzameling
  • Half februari is nog een extra nieuwsbrief gestuurd over de procedures rond de aanleg van glasvezel.
 1. Terugblik 2016 en vooruitzichten 2017
 • Brandveiligheid (ingeleid door bestuurslid Hanny Ekkelkamp)

Het college van burgemeester en wethouders heeft 16 maart jl. per inspraaknota gereageerd op de insprekers over het voorontwerp bestemmingsplan voor brandveiligheid op De Borkeld. In de vastgestelde inspraaknota staat een korte weergave van de zienswijzen van de insprekers met daarbij een reactie van de gemeente. Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan start binnenkort de formele bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage bij de gemeente.

Het bestuur is van mening dat het realiseren van de “doorsteken” (brandgangen) t.b.v. de brandveiligheid in goed overleg en tot tevredenheid van de betrokken bewoners moet worden gerealiseerd. Onteigeningen met het bestemmingsplan in de hand leidt alleen maar tot frustraties. Diverse leden hebben het idee dat de gemeente niet effectief met deze materie is omgegaan – ook niet in de communicatie – hetgeen tot frustraties bij betrokken bewoners heeft geleid. Dit onderwerp wordt verder met Wethouder Aanstoot besproken.

 

 • Bestemmings- en omgevingsplannen (ingeleid door bestuurslid Hanny Ekkelkamp)

Het bestemmingsplan betreffende de brandveiligheid is reeds bij item a) besproken.

M.b.t. het omgevingsplan voor het buitengebied is nog geen voortgang te melden.

 

 • Afvalverwijdering (ingeleid door bestuurslid Ruud Hegger)

Het overkoepelende beleid van onze vereniging is het netjes worden en houden van het recreatiegebied. Dat kan onder andere door minder gebruik van mini-containers.

De gemeente is 5 december jl. gestart met een nieuwe wijze van afvalinzameling. Dit betekent dat:

 • GFT-containers eens per 2 weken worden geleegd
 • PMD-containers (plastic, metalen, drankkartons) eens per 4 weken worden geleegd
 • Grijze containers (rest afval) eens per 4 weken worden geleegd

Daarnaast heeft de gemeente ook twee grote ondergrondse containers geplaatst voor restafval. Deze containers kunnen door alle bewoners worden gebruikt onder voorwaarde dat de grijze mini-container wordt ingeleverd. Ongeveer 100 bewoners hebben van deze regeling gebruik gemaakt. Het bestuur heeft onlangs nog overleg gehad met de gemeente over de afvalinzameling. Het bestuur heeft toen kenbaar gemaakt dat om het gebruik van de ondergrondse containers te stimuleren meer van deze containers moeten worden bijgeplaatst. De gemeente daarentegen is van mening dat er pas containers worden bijgeplaatst nadat meer bewoners zich voor gebruik hebben aangemeld.

Daarnaast heeft het bestuur gevraagd ook collectieve PMD-containers te plaatsen waardoor het gebruik van deze mini-containers (nu ca 200) wordt gereduceerd. De gemeente gaat dit onderzoeken. De gemeente is ook van plan om in de loop van dit jaar een enquête te houden onder de bewoners over de afvalinzameling.

Een lid vraagt aandacht voor het niet correct terugzetten van de mini-containers door de vuilnisauto. Ook gooien bewoners veel takken langs de weg, hetgeen een slordige aanblik geeft en in de zomer tot brandgevaarlijke situaties kan leiden.

Tot slot vraagt Ruud Hegger aandacht voor grote losse takken in de bomen (vliegdennen) in het recreatiegebied. Deze zijn los geraakt door sneeuw en stormen in de afgelopen periode. Sommige van deze takken hangen nog los in de kruinen van bomen en vormen een gevaar als ze naar beneden vallen.

 • Glasvezelaanleg (ingeleid door bestuurslid: Jan Kuijpers)

Na een stevige jarenlange lobby van het bestuur is dan toch eindelijk de aanleg van glasvezelaansluitingen in ons recreatiegebied begonnen. Rijssen-Holten is de eerste gemeente waaraan de provincie subsidie heeft verstrekt ten behoeve van de aanleg in het buitengebied. Hierdoor zijn de kosten voor de aanleg relatief laag. Het betreft een vast bedrag van eenmalig 675 Euro (incl. btw). Dit is onafhankelijk van de lengte van de benodigde kabel en de hoeveelheid graafwerk en in tegenstelling tot eerdere berichten kunnen leden zelf bepalen of en wanneer diensten bij één van de providers worden afgenomen. Alle eigenaren die bij de gemeente tijdens de “vraagbundelingsaktie” hebben aangegeven een glasvezelaansluiting te willen, worden door Delta Infratechniek benaderd voor een zogenaamde schouw. Bij de schouw wordt met de eigenaar/ -bewoner overlegd en afgesproken waar de huisaansluiting moet worden geplaatst. Er wordt dan ook een machtigingsformulier uitgereikt t.b.v. de automatische incasso van 675 Euro. Dit bedrag wordt door Delta Infratechniek geïncasseerd zodra de aansluiting is opgeleverd.

Een lid vraagt naar de planning wanneer de verschillende woningen zullen worden aangesloten. De meeste leden zijn immers niet permanent op de Borkeld. Bestuurslid Jan Kuijpers zal hiernaar navraag doen.

Een ander lid maakt zich zorgen over de staat van de paden nadat de glasvezels zijn aangelegd. Het bestuur is van mening dat de paden weer in de oorspronkelijke staat (van vlak voor de aanleg) moet worden teruggebracht. Bestuurslid Wim Beldman zal contact opnemen met medewerkers van Delta Infratechniek om hen hierop te wijzen.

Ook vindt een lid het belangrijk dat de eigenaren op hun permanente woonadres worden benaderd. Het bestuur heeft Delta Infratechniek hierop al gewezen.

 

 • Ledenadministratie (ingeleid door bestuurslid Ruud Hegger)

Het bestuur heeft een nieuw softwaresysteem gekocht voor het beheren van de ledenadministratie. Het betreft een systeem dat geoptimaliseerd is voor relatief kleine verenigingen. De leden wordt nogmaals gevraagd om wijzigingen in e-mailadressen door te geven. Dit vereenvoudigt de communicatie naar de leden en levert een aanzienlijke kostenbesparing op (geen porto kosten).

 

 • Najaarsbijeenkomst (ingeleid door bestuurslid Wim Beldman

Onze traditionele najaarsbijeenkomst was dit jaar op zaterdag 1 oktober, met een bezoek aan het boerderijmuseum “De Pothaar”, tussen Holten en Bathmen. Zo’n 24 deelnemers hebben een interessante excursie meegemaakt, met onder meer een boeiende voordracht van de boerin over het wel en wee van het boerenleven in het verleden. De excursie werd afgesloten met een prima verzorgde lunch. De eigen bijdrage van 5 Euro is voor de leden geen probleem geweest. Al met al kan gezegd worden dat dit wederom een zeer geslaagde najaarsbijeenkomst is geweest.

De najaarsbijeenkomst in 2017 zal waarschijnlijk op een zaterdag eind september gehouden worden. Het bestuur heeft als idee hiervoor een bezoek aan natuurgebied “Het Overveen” (een gebied tussen De Borkeld en Rijssen), maar mochten leden suggesties hebben voor een andere bestemming dan hoort het bestuur dat graag.

 

 • Forensenbelasting

Dit item is aan het algemene deel van de agenda toegevoegd mede als voorbespreking van dit item met wethouder Aanstoot na de pauze.

Een van de leden geeft aan dat zij niet de intentie heeft te protesteren tegen de forensenbelasting maar dat zij het essentieel vindt dat de gemeente met een eerlijke rechtvaardiging hiervoor komt. Het gaat dus niet om een juridische strijd maar om begrip te kweken bij de verantwoordelijke instanties.

Het tot nu toe gebezigde argument van de gemeente voor het heffen van forensenbelasting is het niet krijgen van gelden uit het gemeentefonds voor bewoners in recreatiewoningen. Het tegenargument is echter dat de bewoners van recreatiewoningen ook geen gebruik kunnen maken van gemeentelijke voorzieningen, zoals de WMO. Een van de knelpunten is het ontbreken van democratische controle op het heffen van forensenbelasting. De betrokkenen hebben immers geen stemrecht in de gemeente Rijssen-Holten.

Een lid vraagt of het correct is dat permanente bewoners van de gemeente geen forensenbelasting hoeven te betalen voor hun tweede (recreatie) woning. Dit is inderdaad het geval, alhoewel zij wel toeristenbelasting moeten betalen in plaats van forensenbelasting.

Besloten wordt een commissie te benoemen die gaat onderzoeken welke stappen genomen kunnen worden om de forensenbelasting te reduceren c.q. op te heffen.

Deelnemers zijn:

 • H. Ekkelkamp (bestuurslid en voorzitter)
 • G. Kleinhesselink (bestuurslid)
 • R. Muiser
 • L.H. Storm
 • S. Bolte
 • P.J. Schipper

 

 1. Financiën
 • Financieel overzicht 2016

Inkomsten

Het aantal betalende leden in 2016 is 138. Het betekent een stijging van 2 leden. Dat is een gunstige ontwikkeling. Het bestuur streeft naar een verdere ledengroei. De eigen bijdrage van €5 pp voor 24 deelnemers voor het herfstevenement heeft de kosten naar beneden gehaald. De renteopbrengsten op de spaarrekening zijn gedaald.

Uitgaven

De secretariaatskosten zijn beperkt gebleven. De bestuurskosten en beheerskosten van de website zijn in 2016 niet opgenomen. Toch zijn er in 2016 5 bestuursvergaderingen geweest en hebben enkele bestuursleden zich extra in Holten ingespannen voor het glasvezelproject en de afvalproblematiek. De bestuursleden hebben gezamenlijk bijna 12.000 km gereden om hun taak in het bestuur te kunnen uitvoeren. Ook het beheer van de website met ondersteuning door derden is correct uitgevoerd.

Het is voor de financiële situatie van de vereniging onwenselijk deze inzet (2x) niet te vermelden of te betalen. Natuurlijk hoeven niet alle kms voor 20 cent/km te worden gedeclareerd, omdat een combinatie met andere activiteiten rond hun huisje kan worden gerealiseerd. Derhalve zal een helft van de gemaakte kms worden vermeld in de balans over 2016 ofwel €700 worden vermeld en uitgekeerd. Ook zullen de beheerskosten van 2016 in 2017 worden voldaan.

 

 • Verslag kascommissie

De kascommissie, bij monde van hr. N. Gerritsen, memoreert de lage uitgaven en de lage investeringen. In totaal is er bijna 1300 Euro minder uitgegeven dan begroot.

De kascommissie heeft de boeken over 2016 gecontroleerd en in orde bevonden. Zij vraagt de vergadering daarom het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

 • Goedkeuring begroting 2017

Het kasboek heeft de afgelopen jaren een overschot laten zien. De oorzaken zijn te vinden in de groei van het ledental, de niet gedeclareerde bestuurskosten, de niet uitgegeven drukkosten voor een flyer en eigen bijdrage voor deelname aan een evenement. De vereniging heeft nu een eigen vermogen groter dan nodig voor de directe uitvoering van haar taken. Een veilige aanname is dat een vereniging ongeveer 2x de gebruikelijke jaarlijkse uitgaven in kas behoort te hebben.

In de begroting zijn derhalve twee investeringsvoorstellen gedaan:

 • De aanschaf van software voor de automatisering van de ledenadministratie om het verzenden van mails naar de leden te vereenvoudigen ter besparing op porto en andere kosten.
 • Ten tweede heeft de website een nieuwe structuur nodig, maar belangrijker is nog een nieuwe jas of logo en nieuwe flyers om in de veranderende omgeving als vereniging met nieuwe social media overeind te blijven. Professionele ondersteuning om deze doelstelling te realiseren is onmisbaar. Een voorlopige investering van € 2000,- lijkt voldoende om deze moderniseringsslag te maken. Het bestuur kan dat niet alleen en zoekt derhalve onder haar leden deelnemers voor de PR-commissie om deze slag samen met professionals te maken.

De vergadering gaat akkoord met het inrichten van een commissie met als mandaat: het onderzoeken of de huisstijl van de vereniging aan vervanging toe is en zo ja hoe dat vervolgens dient te gebeuren. Wel wordt gewezen op het eigendomsrecht van een eventueel nieuw logo. Dit moet wel van de vereniging zijn.

Deelnemers zijn:

 • Bas Rosenbaum (bestuurslid en voorzitter)
 • Jan Kuijpers (bestuurslid)
 • Ruud Hegger (bestuurslid)
 • Eric Bolte (lid)

 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2017.

 

 • Benoeming kascommissie 2017

Nieuw lid voor de kascommissie 2017 is de heer A. Ris. Als reserve lid wordt benoemd de heer P.J. Schipper.

 

 1. Bestuurssamenstelling
 • Aftreden secretaris en bestuurslid: Hielke de Boer

Hielke de Boer heeft al tijdens de vorige ALV aangegeven dat de ALV van 2017 zijn laatste ALV zal zijn als bestuurslid en secretaris.

Voorzitter Wim Beldman bedankt Hielke voor al het werk dat hij heeft verricht voor de vereniging gedurende de afgelopen 14 jaar. In deze periode is de vereniging uitgegroeid tot een grote enthousiaste vereniging. Hielke heeft hierin een groot aandeel gehad. Om de waardering tot uitdrukking te brengen besluit de vergadering Hielke te benoemen tot erelid. Een en ander is vastgelegd in een mooie oorkonde. Daar Hielke’s vrouw hem heel wat uurtjes heeft moeten missen, krijgt zij van de vereniging een mooie bos bloemen.

Hielke bedankt de vereniging voor het genoten vertrouwen. Hij memoreert dat er in de loop der jaren veel is veranderd. In het begin waren er veel individuele klachten van de leden, later meer gezamenlijke standpunten door een betere samenwerking. Belangrijk is dat wij goed en verdraagzaam met elkaar omgaan. Ook zijn de contacten met de gemeente verbeterd.

 

 • Introduceren nieuwe secretaris: Jan Kuijpers

Het bestuur benoemt Jan Kuijpers tot nieuwe secretaris. Echter, daar Jan Kuijpers reeds 6 jaar bestuurslid is, dient hij overeenkomstig de statuten af te treden. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Jan Kuijpers als bestuurslid. Hierdoor is de benoeming tot secretaris een feit.

 

 • Voorstel nieuw bestuurslid: Gerard Kleinhesselink

Door het vertrek van Hielke de Boer uit het bestuur is een plaats in het bestuur vacant gekomen. Gerard Kleinhesselink heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. Het bestuur en de vergadering waarderen dit en zijn benoeming krijgt het akkoord van de vergadering.

 

 1. Rondvraag
 • De Hr. N. Gerritsen vraagt te onderzoeken of het mogelijk is AED-apparatuur in het recreatiegebied De Borkeld te plaatsen. Het bestuur zegt toe dit te gaan onderzoeken. Bestuurslid Janske van de Water neemt dit op zich.
 • De voorzitter meldt dat er momenteel geen “statushouders” c.q. vluchtelingen zijn gesignaleerd op De Lindenberg. Ofschoon de verwachting is dat er geen significante aantallen komen, blijft het een onzekere factor voor de toekomst. De gemeente Rijssen-Holten had ingestemd met het verzoek van het COA om De Lindenberg in te richten als noodopvanglocatie voor 250 vluchtelingen en vergunninghouders (statushouders) van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering. Hij bedankt iedereen voor de positieve inbreng en stelt voor om na een korte pauze over te gaan tot het tweede deel van de vergadering, namelijk de discussie met de gastsprekers te weten wijkagent Mw. N. Beltman en wethouder J. Aanstoot.

 

Pauze

Discussie met wijkagent Mw. N. Beltman

De voorzitter heet mw. Beltman welkom. Het te bespreken onderwerp is: Veiligheid op de Borkeld. Mw. Beltman stelt voor de dialoog door middel van vragen van de leden op te zetten.

 1. Hoe wordt door de politie gedacht over hennepkwekerijen op de Borkeld?

Antw.: In feite niet anders dan over hennepkwekerijen in stedelijke woonwijken. De politie kan helaas niet alles zien. Zie je verdachte zaken, meldt het dan. Erg handig is het opzetten van een zogenaamde “What’s App” groep waarbij de deelnemers elkaar informeren en vervolgens de politie waarschuwen. De gemeente kan informatie verstrekken over het opzetten van een dergelijke “What’s App” groep.

Noot secretaris: Het bestuur zal informatie inwinnen over de mogelijkheden van het opzetten van een “What’s App” groep.

 

 1. Diverse leden hebben het gevoel dat het aantal inbraken toeneemt. Is dit zo?

Antw.: Het aantal inbraken fluctueert. Het is lastig aan te geven of het toeneemt. Concrete getallen heeft Mw. Beltman niet paraat. Zij zal dit later aan de voorzitter doorgeven.

Noot secretaris: Mw. Beltman heeft achteraf doorgegeven dat er in 2016 in het recreatiegebied De Borkeld 4 keer een inbraak is gemeld.

 

 1. Hoe is het gesteld met de bereikbaarheid van de politie en wat is de aanrijtijd?

Antw.: Doordat het nieuwe politiekantoor voor het basisteam Twente West in Rijssen komt, zal de aanrijtijd voor De Borkeld verbeteren. De huidige vestiging in Nijverdal wordt gesloten. Bij niet spoedeisende zaken acht Mw. Beltman het raadzaam een e-mail naar de politie te sturen i.p.v. te bellen.

 

 1. Kunnen er wat vaker snelheidscontroles in ons recreatiegebied worden gehouden? Men rijdt regelmatig veel te hard.

Antw.: Mw. Beltman zal zit intern aankaarten. Wethouder Aanstoot meldt dat op de Landmansweg verkeersdrempels worden geplaatst. Het bestuur is van mening dat ook op de Postweg regelmatig veel te hard wordt gereden en soms nota bene met grote landbouwwerktuigen. Dit is met name gevaarlijk voor de schooljeugd die dagelijks over de Postweg fietst van en naar school.

 

 1. De overlast van vuurwerk neemt de laatste jaren toe. Kan hier wat aan worden gedaan?

Antw.: Bij concrete overlast kan dat op het moment van de overlast gemeld worden aan de politie.

 

Discussie met wethouder J. aanstoot en Hr. H. Gerritse (gemeentelijk beleidsmedewerker)

De voorzitter heet de heren Aanstoot en Gerritse welkom. Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bestuur actuele vragen aan de wethouder doorgespeeld. Op deze vragen zal de wethouder in deze bijeenkomst ingaan. In zijn algemeenheid wil de wethouder dat het contact tussen de gemeente en haar burgers wordt verbeterd. Helaas zijn door een aantal ambtelijke wisselingen binnen de gemeente contacten ongewild verbroken.

 1. Provincie en omgevingsvisie

De gemeente wil een zogenaamde Sub Regionale Kern zijn. Dat betekent dat de gemeente wordt beschouwd als een middelgrote stad. Hierdoor krijgt de gemeente meer ruimte voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen en voorzieningen zoals onderwijs. Qua hoeveelheid woningen bouwt de gemeente sneller dan in de prognoses was aangegeven.

 

 1. Bestemmingsplan en daarbij de brandveiligheid

De wethouder spreekt zijn zorg uit dat de voortgang van de realisatie van de “doorsteken” (brandgangen) zo lang duurt. Hij hoopt dat de betrokken bewoners en de gemeente in der minne kunnen schikken in plaats van onteigeningsprocedures met het bestemmingsplan in de hand. 23 bewoners hebben een inspraakreactie ingediend over het voorontwerp bestemmingsplan voor brandveiligheid op de Borkeld. Met de terinzagelegging – gedurende 6 weken – van het ontwerpbestemmingsplan start binnenkort de formele bestemmingsplanprocedure. In het najaar 2017 moet de gemeenteraad goedkeuring geven.

Een lid spreekt zijn verbijstering uit over de voortgang. Hij heeft in de ALV van maart 2016 al aan de wethouder meegegeven dat hij en andere directbetrokkenen niet of slecht zijn benaderd door de gemeente. Aan het einde van de ALV2016 heeft de heer Aanstoot hiervan kennisgenomen en gezegd e.e.a. uit te zoeken. Ofschoon het betreffende lid positief wil meewerken, heeft hij echter nooit meer iets gehoord. Wethouder Aanstoot biedt hiervoor nu zijn excuses aan en zegt toe wederom e.e.a. uit te zoeken. Ook memoreert de wethouder dat het niet voldoende is dat één belanghebbende akkoord is. De overige direct belanghebbenden moeten ook akkoord zijn.

Een ander lid verlangt achtergrondinformatie van de gemeente waarom bepaalde tracés zijn gekozen, terwijl dit soms niet de meest voor de hand liggende varianten zijn. Beleidsmedewerker Hr. H. Gerritse antwoordt hierop dat wel overleg met de betrokken bewoners heeft plaats gevonden.

Wethouder Aanstoot zegt toe het initiatief te nemen de groepen van directbetrokkenen bij elkaar te roepen.

Een lid spreekt zijn zorg uit over de hoge hekken in de doorsteken. Bij brand zitten de bewoners alsnog in de val. Door de hoge hekken was het zonder de doorsteken gemakkelijker te vluchten dan met de nieuwe doorsteken met grote hekken. De wethouder geeft aan dat dit ontstaan is door het zoeken naar compromissen met de directbetrokkenen.

 

 1. Afvalverwijdering

Enkele dagen geleden heeft de gemeente overleg gehad met het bestuur. De gemeente is van mening dat de twee geplaatste ondergrondse containers genoeg zijn voor de ongeveer 100 deelnemers die zich hebben aangemeld. Als proef zal nog een tweetal collectieve PMD-containers worden geplaatst in het recreatiegebied de Borkeld. Ook zullen bij de huidige ondergrondse containers nog informatiebordjes worden geplaatst.

Een lid stelt voor om op alle locaties waar vroeger ook collectieve containers hebben gestaan, nu ook weer ondergrondse containers te plaatsen.

Een ander lid wil graag dat ook de gebruikers van grijze mini-containers gebruik kunnen maken van de twee ondergrondse containers. Momenteel is het óf een grijze mini-container óf het gebruik van de ondergrondse containers. De wethouder geeft aan dat dit een te kostbare zaak wordt voor de gemeente.

De wethouder meldt verder nog dat de gemeente medio dit jaar alle bewoners zal enquêteren. Daarnaast zal het huidige gebruik worden geëvalueerd.

 

 1. Verbreding A1

De gemeente staat achter de geplande verbreding van de A1, maar wil geen overlast voor de bewoners. Rijkswaterstaat legt het betreffende ontwerp-tracé-besluit vanaf juni ter inzage.

 

 1. Asbestproblematiek

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn verwijderd. In Rijssen-Holten komen nog regelmatig asbestdaken voor in het buitengebied. Voor asbestdaken van meer dan 35 m2 dient asbest professioneel verwijderd te worden en is subsidie van de overheid mogelijk.

Een lid vraagt of je asbest zelf mag verwijderen. De wethouder zal hierover informatie doorgeven aan het bestuur. Algemene regel is dat voor daken van minder dan 35m2 die niet beschadigd zijn en niet bestaan uit asbest dakleien geldt dat deze door de eigenaar zelf mogen worden verwijderd. Wel moet er ook in deze situaties vergunning aangevraagd worden bij de gemeente.

 

 1. Geluidsoverlast Lelystad Airport

Er is een Milieu Effect Rapportage opgesteld die de IJssel als grens heeft. De Sallandse Heuvelrug is hierin dus niet meegenomen. De gemeente Rijssen-Holten heeft hierover uitleg gevraagd. Demissionair staatssecretaris S. Dijksma heeft toegezegd deze uitleg te zullen geven. De provincie Overijssel en de belanghebbende gemeenten hebben de handen ineengeslagen en bekijken welke stappen nog kunnen worden genomen en of er nog een extra MER voor de Sallandse Heuvelrug kan komen.

 

 1. Forensenbelasting

De wethouder stelt dat forensenbelasting nodig is omdat de gemeente geen uitkering uit het landelijke Gemeentefonds krijgt voor recreatiewoningen. Het is dus een dekkingsmiddel voor de door de gemeente geleverde producten en diensten.

De vergadering is een andere mening toegedaan. De bewoners van recreatiewoningen kunnen immers ook geen gebruik kunnen maken van gemeentelijke voorzieningen, zoals de WMO.

De wethouder adviseert dat als de vereniging e.e.a. ter discussie wil stellen, zij dit het beste kan doen bij zowel de gemeenteraad als bij B&W

De nieuw ingestelde commissie forensenbelasting zal deze materie verder oppakken.

 

 1. Vianenweg

De kwaliteit van het wegdek op de Vianenweg blijft een probleem. Een proef met een nieuwe verharding aan het begin van de Vianenweg geeft weinig verbetering. Het opvullen van gaten heeft geen zin. Het is noodzakelijk de bovenlaag eraf te frezen en vervolgens te egaliseren.

 

Tot slot meldt de wethouder dat hij binnenkort weer een breed overleg wil voeren met alle (4) verenigingen en stichtingen op De Borkeld over lopende en komende kwesties.

 

Hierna sluit de voorzitter de discussie en bedankt wethouder Aanstoot en beleidsmedewerker Gerritse voor hun inbreng. Daarnaast bedankt hij de aanwezige leden voor hun constructieve bijdrage. Hij hoopt dat de samenwerking met de gemeente verder kan worden uitgebouwd tot een vruchtbare samenwerking.

De aanwezigen worden uitgenodigd voor de lunch.