Algemene ledenvergadering 17 maart 2018

40 leden, in totaal 65 personen, waren naar restaurant De Poppe gekomen voor de jaarlijkse ledenvergadering, de ALV. Besproken werden onder meer het toekomstige profiel van de vereniging, het systeem van afvalinzameling, de slechte staat van de Vianenweg, de forensenbelasting, het bestemmingsplan over de brandgangen en de mogelijkheid van een AED op De Borkeld.
De vereniging is financieel gezond, de begroting voor 2018 werd goedgekeurd. Verder benoemde de ALV tot nieuwe leden van het bestuur Ria Muiser en Jan Kuijpers.
De jaarvergadering werd traditiegetrouw afgesloten met een lichte lunch.
Het concept verslag van de ALV treft u hieronder aan:

Concept-notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 17 maart 2018

Locatie: Restaurant De Poppe, Holterweg 23, Markelo

Aanwezig: 40 stemgerechtigde leden, in totaal 65 personen.

Afwezig met kennisgeving: 28 leden.

 1. Opening en mededelingen
  De voorzitter, Wim Beldman, opent de vergadering om 10 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij refereert aan het boekenweekessay ‘Natuurlijk’ van Jan Terlouw: een pleidooi voor duurzaam omgaan met de natuur. Onze hersens moeten we gebruiken om naar de lange termijn te kijken, niet naar de korte termijn, aldus Terlouw. De voorzitter stelt dat dat ook geldt voor de inspanningen van de vereniging.

  Onderwerpen en aandachtspunten die leden bij de aan- en afmelding voor de ALV hebben ingediend, worden bij de desbetreffende punten van de agenda behandeld.
  De voorzitter meldt dat bestuurslid Janske van de Water niet aanwezig is vanwege vrolijke familieomstandigheden.
  Hij meldt tot slot dat met geluidsopnameapparatuur het verloop van de vergadering wordt geregistreerd, om zo recht te kunnen doen aan alle bijdragen en opmerkingen.
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart 2017

De notulen van de ALV van 18 maart 2017 worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld

 1. Ingekomen en uitgaande stukken

In de toelichting bij de toegezonden agenda zijn de officiële in- en uitgaande stukken vermeld.

 1. Terugblik 2017 en vooruitzichten 2018

De voorzitter memoreert dat het bestuur een heel vervelend jaar achter de rug heeft. Twee bestuursleden hebben hun bestuursfunctie opgegeven naar aanleiding van perikelen bij het onderwerp nieuwe huisstijl. Andere bestuursleden hebben dit overwogen. De lucht lijkt echter nu bijna geklaard. Dit onderwerp komt bij agendapunt 4a aan de orde. De voorzitter meldt dat voormalig bestuurslid en penningmeester Bas Rosenbaum zich voor de vergadering heeft afgemeld. Hij betreurt dit.

Op 30 mei vindt een zogenaamde belevingsvlucht plaats, bedoeld om inzicht te bieden in de effecten van vliegtuigen die op geringe hoogte in de regio naar het uit te breiden vliegveld Lelystad vliegen. De opening van vliegveld Lelystad is met een jaar uitgesteld tot april 2020.

Wethouder Aanstoot is van plan om in april of mei weer een breed overleg met alle betrokken groeperingen op De Borkeld te houden over alle zaken die in dit gebied spelen. Het bestuur neemt hieraan vanzelfsprekend deel.

Door een lid is aandacht gevraagd voor reclameborden die in de tuinen van recreatiewoningen staan. Mag dat zomaar? Het bestuur zal dit onderzoeken.

4.a. Nieuwe huisstijl

Ruud Hegger geeft een kort overzicht van de ontwikkelingen rondom het project nieuwe huisstijl.

In de bestuursvergadering van 18 februari 2017 is op voorstel van Bas Rosenbaum besloten aan de ALV voor te stellen te onderzoeken wat verbeterd zou kunnen worden in de communicatie naar de leden, hoe dit kan worden gerealiseerd en hiervoor een commissie in te stellen. In de ALV van 18 maart 2017 lichtte hij dit voorstel toe, zij het naar het oordeel van andere bestuursleden verdergaand dan het afgesproken bestuursvoorstel. In de – onder punt 2 vastgestelde – notulen van de ALV staat als besluit: onderzoeken of de huisstijl van de vereniging aan vervanging toe is en zo ja hoe dat vervolgens dient te gebeuren. Ook is daarin de samenstelling van de commissie vermeld: Bas Rosenbaum, Ruud Hegger, Jan Kuijpers (vanuit het bestuur) en Eric Bolte.

Op 4 mei hebben Bas en Eric een projectvoorstel aan het bestuur voorgelegd. Hierin staat onder meer dat een nieuwe website nodig is met daarbij externe ondersteuning. Over de aanpak tot dan toe ontstond een meningsverschil tussen Bas en Jan, onder meer ook over de interpretatie van de opdracht van de commissie. Dit bracht Jan ertoe uit het bestuur te treden. De bestuursvergadering van 6 mei is uitgesteld, en besloten is tot een time out.

Tijdens de bestuursvergadering op 22 juli is afgesproken dat Bas en Ruud eerst samen verder zouden werken aan het onderwerp, in het bijzonder de strategie en doelstellingen van de vereniging, om zo een kader te scheppen voor (het onderzoek naar) de aanpak van de huisstijl. Dit is in de nieuwsbrief van september gemeld. Commissielid Eric Bolte was hierover ontevreden en deed zijn beklag bij het bestuur over het gebrek aan transparantie.

In de bestuursvergadering van 18 november lag een discussiestuk van Bas en Ruud op tafel waarin twee benaderingen stonden: bottom up (begin met nieuwe website, de rest volgt daaruit, visie Bas) of top down: eerst kader met doelstellingen etc., dan volgen daaruit acties zoals nieuwe website, visie Ruud). Na een uitvoerige en open discussie besluit het bestuur unaniem om een nieuwe start met het onderwerp te maken.
Op 29 november deelt Bas Rosenbaum per e-mail aan de voorzitter mee dat hij zich terugtrekt uit het bestuur en daarmee ook als penningmeester. Hij stelt daarbij dat hij geen steun bij het bestuur heeft ondervonden voor de gedane voorstellen in het projectplan en dat het veranderproces blijkbaar een stap te ver en te snel was voor het bestuur. In die omstandigheid zegt hij zich in de ALV van maart 2018 niet te kunnen verantwoorden voor zijn begroting 2017 en voor de daaruit voortvloeiende opdracht aan de commissie.

Op 16 december heeft het bestuur in een extra vergadering de ontstane situatie besproken. Het bestuur besluit de commissie te ontbinden en eerst zelf aan de slag te gaan met de herstart van het thema ‘communicatie en huisstijl’. In de bestuursvergadering van 3 februari 2018 is een eerste aanzet daartoe besproken.
Op 31 december stuurt Eric Bolte een mail naar de voorzitter waarin hij zijn ongenoegen uit over de gang van zaken. Diezelfde dag stuurt hij een mail waarin hij zijn lidmaatschap van de vereniging opzegt.

Tot zover het overzicht van de ontwikkelingen rondom het project nieuwe huisstijl..

Nico Gerritsen deelt mee dat hij het eens is met de top down aanpak.

4.b. Brandveiligheid / Bestemmingsplan Brandgangen

Hanny Ekkelkamp – Beldman licht dit onderwerp toe. De gemeenteraad heeft in december 2017 het bestemmingsplan brandgangen vastgesteld. Er zijn vijf brandgangen gerealiseerd, dertien moeten nog volgen, zo nodig door onteigening. In het bestemmingsplan is een actuele kaart van het gebied met de brandgangen opgenomen. Desgevraagd zal het bestuur deze kaart onder de leden verspreiden.

Tegen het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld, en dat is ook door iemand gedaan. Dit is verder een privé-kwestie.

4.c. Vianenweg

De voorzitter meldt dat het bestuur de gemeente herhaalde malen heeft gewezen op de erbarmelijke staat van de Vianenweg, tot nog toe zonder merkbaar resultaat. Daarom heeft het bestuur, samen met Casa Familia Salland, op 3 januari 2018 een brief naar de wethouder en alle politieke partijen gestuurd met het dringende verzoek de kwestie nu snel en structureel op te lossen, bijvoorbeeld door verharding in combinatie met snelheidsbeperkende maatregelen.

De reactie van de wethouder staat in de recent ontvangen brief van 2 maart 2018: dit voorjaar wordt de weg ‘doorgefreesd’ en opnieuw geprofileerd, zodat gaten voor langere tijd kunnen worden voorkomen. Voor verharding wil de wethouder zich sterk maken. Daarvoor is een investering en dus financiering nodig, waarover de gemeenteraad besluit. In 2019 zou dit effect kunnen hebben.
Omdat ook politieke partijen belangstelling hebben getoond voor de Vianenweg, kan wellicht in 2019 worden begonnen met verharding van de Vianenweg. In de coalitiebesprekingen na de verkiezingen kan dit thema, met de financiën, aan de orde komen.

4.d. Afvalinzameling en januaristorm

Ruud Hegger memoreert dat het nieuwe systeem van afvalinzameling nu ruim een jaar functioneert, maar dat het niet loopt zoals de leden graag zien. Zo was er veel ergernis over de snelle waarschuwingen op minicontainers als die volgens de gemeente te lang langs de weg stonden, en ook over de overvolle containers restafval, vooral aan de Vianenweg. Onbekenden deponeren met regelmaat hun restafval in andermans container.
Wat betreft het restafval is er dankzij de vereniging een goed alternatief: twee ondergrondse containers, weliswaar alleen te gebruiken met de afvalpas en tegen inlevering van de grijze minicontainer. Het gebruik ervan is gestegen van 80 eigenaren in december 2016 naar 126 nu; volgens de gemeente is dat ca 30% van alle eigenaren.
Ook zijn op verzoek van het bestuur informatieborden bij de ondergrondse containers geplaatst. De gemeente gedoogt dat er ook klein keukenafval en plastic in de containers wordt geleegd.

Het bestuur heeft op 27 oktober 2017 met de wethouder overlegd en daarbij gepleit voor meer ondergrondse containers, vanuit de gedachte: aanbod stimuleert vraag. De gemeente redeneert echter andersom. Verder was ons advies om meer reclame te maken. De brief die de gemeente daarover op 7 december naar alle eigenaren heeft gestuurd, was op dit punt teleurstellend.

Het grootste probleem lijkt nu de GFT-container en het tuin- en snoeiafval. Daarom heeft het bestuur op 27 december 2017 in een brief aan de wethouder verzocht om ruimere aanbiedmogelijkheden. De reactie was negatief: geen afwijkende regels of uitzonderingen voor De Borkeld.
Kortom, de gemeente is en blijft star en blijft ons beschouwen als reguliere inwoners waarvoor de reguliere regels gelden. Van maatwerk en flexibiliteit, wel toegezegd, is dus geen sprake. Het bestuur zet evenwel door: we blijven in overleg met de gemeente op zoek naar afvalinzameling op maat.

Overigens is de indruk dat de strengere handhaving en dreiging van boetes mede heeft geleid tot minder containers langs de weg. Maar dat kan ook komen door de stillere winterperiode. Vermelding verdient nog dat tegen vergoeding gebruik kan worden gemaakt van breng- en ophaaldiensten voor de minicontainers. Bekend is dat bungalowverhuur Mooi Holten en klussenbedrijf Kappert deze diensten aanbieden.

Naast het bestuur hebben ook individuele leden zich beklaagd bij de gemeente. Oud secretaris Hielke de Boer heeft ook de Ombudsman Overijssel ingeschakeld, evenwel zonder tastbaar resultaat.

Op 18 januari trof een uitzonderlijke storm De Borkeld, waardoor zeer veel bomen, vooral vliegdennen, zijn geveld. De takken en boomstammen zijn grotendeels langs de wegen neergelegd. De gemeente heeft een mail naar de vereniging gestuurd met de mededeling dat de eigenaren dit afval zelf moeten opruimen. Zelfs in het Rijssens-Holtens Nieuwsblad van 13 februari verscheen een oproep van de gemeente.
De voorzitter heeft via wethouder Cornelissen (recreatie) gedaan gekregen dat de gemeente bakzeil haalde en dat wethouder Aanstoot (afvalinzameling) in actie kwam: de paasvuurbouwers van Espelo hebben het snoeiafval begin maart tegen een vergoeding van de gemeente opgehaald.

eden hebben bij het bestuur aandacht gevraagd voor de bomenkap die maar doorgaat. De januaristorm lijkt namelijk ook te zijn gebruikt om extra bomen te kappen. Het bestuur kan niet anders dan leden oproepen terughoudend te zijn. Overigens geldt een herplantplicht die de gemeente controleert. Vliegdennen blijken vaak in een slechte staat te verkeren met het risico op omwaaien; verjonging van het bomenbestand kan daarom gunstig zijn.

4.e. Forensenbelasting

Gerard Kleinhesselink licht dit onderwerp toe. De tijdens de vorige ALV ingestelde commissie Forensenbelasting heeft haar bevindingen in juni gerapporteerd aan het bestuur. Daarop heeft het bestuur op 9 september een brief naar het college van B&W en naar alle plaatselijke politieke partijen gestuurd met als conclusie (van de commissie) dat de forensenbelasting niet redelijk en niet billijk is, nauwelijks bijdraagt aan de gemeentelijke inkomsten en niet aan “het goede gevoel” om een tweede woning in Holten te hebben. De wethouder reageerde dat hij dit onderwerp aan de VNG heeft voorgelegd, omdat Rijksoverheid en VNG in overleg zijn over mogelijke afschaffing van de forensenbelasting. Dit onderwerp blijft dus nog even op de agenda.

De heer Schipper, lid van de commissie, merkt op het jammer te vinden dat bovenbedoelde brief (te) laat is verstuurd, wellicht mede als gevolg van de bestuursperikelen. Hij is het niet eens met de ontwijkende reactie van de wethouder en typeert de route VNG als een schaamlap.

4.f. Glasvezelaanleg
De voorzitter stelt vast dat de aanleg van glasvezel op De Borkeld succesvol is voltooid. Hij complimenteert Jan Kuijpers voor zijn inzet om de aanleg bij de gemeente te bepleiten en te realiseren.

Leden hebben het bestuur erop gewezen dat paden na de aanleg niet altijd in de oorspronkelijke staat zijn hersteld. Op 19 maart is de officiële afsluiting van het project glasvezel in de buitengebieden. De voorzitter zal dan met de projectleider dit punt bespreken.

4.g. AED op De Borkeld
Hanny Ekkelkamp – Beldman licht dit onderwerp toe, bij afwezigheid van Janske van de Water. Aan plaatsing van een AED zijn tal van voorwaarden gekoppeld, zoals openbare toegankelijkheid, onderhoud, beheer en gebruik door gecertificeerde  personen. In de directe omgeving zijn AED’s bij Twenhaarsveld en Avia benzinepomp. De Lindenberg beschikt ook over een AED; deze is evenwel niet openbaar toegankelijk doch in beginsel voor eigen gebruik; in noodgevallen is die ook beschikbaar voor De Borkeld.

Ambulances hebben een AED aan boord, maar gezien de gemiddelde aanrijtijd van meer dan 15 minuten biedt dat geen soelaas.

Een AED kost ca € 1200, met onderhoud etc. ca € 2000. De ALV acht een AED op De Borkeld gewenst. Nico Gerritsen oppert hiervoor geld te reserveren. Dit wordt als voorstel meegenomen naar agendapunt 5d. Onder de aanwezigen blijken vier voor het gebruik van een AED gecertificeerde personen te zijn.
De voorzitter stelt voor om ook contact op te nemen met de gemeente, die uitvoering geeft aan een motie om AED’s in het buitengebied te stimuleren. Mogelijk kan dat tot kostenbesparing bij de vereniging leiden, of tot een extra AED op De Borkeld.

Pauze van 11.20 tot 11.30 uur.

4.h. Najaarsbijeenkomst
De excursie naar Rijssens Leemspoor is, afgezien van de gestage regen, goed bevallen. Het aantal deelnemers was met 22 niet erg hoog. Vraag van het bestuur is daarom of we met de najaarsbijeenkomsten moeten doorgaan. Het bestuur vindt van wel, en de ALV is het daarmee eens.

Optie voor dit najaar is de sterrenwacht in Nijverdal. Dat zou dan op een vrijdagavond zijn.
Optie voor 2019 is de Friezenberg onder begeleiding van Staatsbosbeheer. Op de ALV van maart 2019 kan SBB dan eerst een presentatie verzorgen.

4.i.  A1 Verbreding
De vaststelling van het tracébesluit wordt verwacht in mei, waarna nog beroep mogelijk is. De verbreding tussen Deventer en Rijssen start naar verwachting in de tweede helft van 2018.

In Bathmen hebben bewoners een extra geluidswal weten te regelen. Bij De Borkeld kan geluidsvermindering worden bereikt door stiller asfalt (dat niet is voorzien) en stillere banden, een zaak van fabrikanten en autobezitters.

4.j. Ledenadministratie en Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het aantal leden is met 2 gedaald naar 138, waarvan 4 ereleden en 1 donateur. Er waren 6 opzeggingen (2 vanwege verkoop huis) en 4 aanmeldingen.

Het aantal leden daalt licht. Reden te meer om weer een ledenwerfactie te starten. Het bestuur wil dit inbedden in het onderwerp ‘communicatie en huisstijl’, waarbij zowel de interne als de externe communicatie een rol speelt.
De vereniging heeft in het bedrijf Banster sinds 1 januari 2018 een nieuwe leverancier voor de software voor het ledenadministratiesysteem. Dit is niet meer gekoppeld aan een individuele computer, maar aan een server in ‘de cloud’, zodat het systeem voor alle bestuursleden toegankelijk is en beveiligd is. Daarnaast kan het bestuur nu gepersonaliseerde e-mails verzenden, zoals onlangs met de contributienota is gebeurd.
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze Europese regel komt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe regel is strenger: meer rechten voor burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens registreren, en meer bevoegdheden voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor de vereniging betekent dit dat het bestuur het nodige moet verantwoorden tegenover de leden, zoals: welke gegevens van leden worden geregistreerd, waarom wordt dat gedaan, hoe lang worden de gegevens bewaard en hoe zijn ze beveiligd tegen hacking. Het bestuur bekijkt de komende weken wat nodig is om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

 1. Financiën
  5.a. Financieel overzicht 2017
  Gerard Kleinhesselink, die het penningmeesterschap in december heeft overgenomen, licht het financieel overzicht en de begroting 2018 toe.

5.b. Verslag kascommissie
Namens de kascommissie brengt de heer Pieter Schipper verslag uit. De boekhouding is in orde bevonden. Vanwege het relatief hoge bedrag aan eigen vermogen, bijna € 8000, is het voorstel van de kascommissie om voorzieningen te treffen voor eventualiteiten.

De kascommissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Het bestuur wordt bij acclamatie decharge verleend.

De penningmeester bedankt de heren Ris en Schipper van de kascommissie voor hun werk.

5.c. Benoeming kascommissie 2018
De kascommissie 2018 zal bestaan uit de heer J. Schipper en de heer A. Schipper, met als reserve-lid de heer D. Turkenburg.

De heer A. (Arthur) Schipper is de zoon van kascommissielid de heer Pieter Schipper, die het lidmaatschap van zijn zoon tijdens diens jarenlange verblijf buitenslands heeft waargenomen.

5.d. Goedkeuring begroting 2018
De vergadering keurt de begroting 2018 goed, met de aantekening dat, gelet op de hoogte van de reserves, € 4000 wordt aangemerkt als voorziening voor onvoorziene uitgaven en € 2500 als reservering voor een AED.

 1. Bestuurssamenstelling
  De voorzitter deelt mee dat het bestuur de twee vacante plaatsen in het bestuur wil invullen. Het bestuur stelt twee kandidaten voor, mevrouw Ria Muiser en de heer Jan Kuijpers. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.

  De beide kandidaten stellen zich kort voor, waarna de vergadering instemt met beider benoeming.
 2. Rondvraag
 • Een lid verzoekt om in de herfst wederom bladkorven te laten plaatsen. Het bestuur zal dit bij de gemeente aankaarten.
 • Voor de najaarsactiviteit is nog geen exacte datum bekend; gestreefd wordt naar de laatste vrijdag van september.
 • De suggestie dat de vereniging paden en wegen laat schoonvegen verdient nader onderzoek. Het bestuur zegt dit toe.
 1. Sluiting
  De voorzitter bedankt iedereen voor haar of zijn aanwezigheid en inbreng, en nodigt iedereen uit voor de lunch. Hij sluit de vergadering om 12.12 uur.