Over ons

Wat wil de vereniging?

De Eigenarenvereniging De Borkeld wil op vier belangrijke terreinen de volgende doelen nastreven:

Leefbaarheid en duurzaamheid

De Borkeld is een puur recreatiegebied waar rust en natuur de kernwaarden zijn. Dat willen we zo houden.

Milieu en veiligheid

De Borkeld is een kwetsbaar bosgebied wat betreft brandveiligheid, afval en waterhuishouding. De vereniging streeft onder meer naar verhoging van de brandveiligheid, behoud van de waterfuncties, verbetering van de verkeersveiligheid en terugdringen van geluidsoverlast.

Ruimtelijke ordening

De Borkeld is onderdeel van een bestemmingsplan dat de komende jaren wordt herzien. Wij willen de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren daarbij veiligstellen.

Verkeer

In en om De Borkeld lopen verschillende wegen, zowel zandpaden als verharde wegen. Wij streven ernaar het gebruik van deze wegen in overeenstemming te laten zijn met de functie en met de omgeving, d.w.z. beperkte snelheid en aangepaste lay out.

Hoe bereikt de vereniging haar doelen?

Het bestuur van de Eigenarenvereniging brengt de standpunten van de vereniging in bij beleidsbepalende en beleidsbeïnvloedende organisaties, vooral de gemeente Rijssen-Holten. Wij doen dat door bijvoorbeeld deel te nemen aan overleggen of in te spreken op bijeenkomsten. Verder onderhouden wij regelmatige contacten met de overheid. De gemeente Rijssen-Holten ziet de vereniging als de gesprekspartner voor De Borkeld. Ook zoeken wij de media op om onze meningen kenbaar te maken. En natuurlijk betrekken we de leden bij de standpuntbepaling en informeren hen over actuele ontwikkelingen. De Eigenarenvereniging De Borkeld is nog vrij jong. Zij is opgericht in 1995. De vereniging telt 130 leden, die allen eigenaar zijn van een recreatiewoning op De Borkeld. In maart vindt de algemene ledenvergadering plaats.

Wat betekent de vereniging voor u, (potentiële) eigenaar van een recreatiewoning?

uw belangen in het gebied worden goed behartigd bij de gemeente, zodat u verzekerd bent en blijft van rust en natuur;

u wordt tijdig en regelmatig geïnformeerd over lopende en komende kwesties;

uw mening wordt gepolst, zodat u medegesprekspartner bent.

Dus:

Samen zijn we sterker. Bent u nog geen lid, meldt u zich dan aan. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, de contributie bedraagt slechts €20,- per jaar.

Hoe kunt u ons bereiken?

Stuur een e-mail naar: info@evdeborkeld.nl.

Secretariaat:
Jan Kuijpers, Postweg 2, 7451 TN Holten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Wim Beldman, voorzitter
  • Jan Kuijpers, secretaris
  • Gerard Kleinhesselink, penningmeester
  • Ruud Hegger, ledenadministrateur
  • Hanny Ekkelkamp
  • Ria Muiser
  • Janske van de Water

Vlnr: Ruud, Jan, Janske, Gerard, Hanny, Wim en Ria.

Statuten

De statuten van de vereniging kunt u hieronder aanklikken:

Akte van oprichting 20-3-1995