Ontwerpbestemmingsplan Pannenweg

De Gemeente Rijssen-Holten heeft de intentie vergunning te verlenen voor de realisatie van zes kleine wooneenheden met een footprint van maximaal 50m² en twee gezamenlijke bijgebouwen van maximaal 150 m² op het huidige perceel weiland aan de Pannenweg, grenzend aan het Recreatiegebied De Borkeld.

Het is de bedoeling dat deze wooneenheden worden gerealiseerd in een bijzondere stedenbouwkundige en landschappelijke setting (knooperf). Het idee is het woonerf te verlagen, het dak en de zijwanden over te laten gaan in de natuurakker met een groen dak. Volgens de gemeente zal de omliggende bebouwing enkel zicht hebben op een glooiing ( het groene dak) in het landschap. De beoogde invulling is een antwoord op de vraag naar huisvesting voor jongeren in de gemeente Rijssen-Holten, aldus de gemeente.

 

Om een en ander te kunnen realiseren heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Iedereen kan een zienswijze inbrengen over dit ontwerpplan bij de Gemeenteraad.

Als belangenbehartiger van een aanzienlijk deel van de eigenaren van recreatiewoningen in het Recreatiegebied De Borkeld heeft het bestuur van de Eigenarenvereniging gemeend een zienswijze te moeten indienen.

Onderstaand treft u de zienswijze aan die de Eigenarenvereniging De Borkeld heeft ingediend.

 

Aantekenen met bericht van ontvangst

Aan de Raad van de gemeente Rijssen-Holten

Gemeentehuis

Schild 1

7461 DD Rijssen.

 

Geachte dames en heren,

Inzake : Zienswijze over ontwerp herziening van Bestemmingsplan Buitengebied Holten, rood voor rood, Pannenweg, ongenummerd. Bekendgemaakt in Gemeenteblad 259755 dd. 15 juni 2022.

Zienswijze en bezwaren van de Eigenarenvereniging De Borkeld

Hierbij informeren wij u namens de Eigenarenvereniging De Borkeld (Ev De Borkeld”) over de opmerkingen en de bezwaren die zij heeft naar aanleiding van de voorgenomen bouw van zgn tiny houses aan de Pannenweg in Holten, die de gemeente mogelijk wil maken.

 

Het plangebied aan de Pannenweg grenst aan de twee doorgaande wegen, de Vianenweg en de Postweg, die ook een aanzienlijk deel van het totale gebied bestrijken, waarop de recreatiewoningen van de leden van de vereniging al vele jaren geleden zijn gebouwd. Voor een groot deel van de eigenaren zullen direct de beleving en het verblijfsgenot worden beïnvloed, indien de nieuwbouw en de bewoning van de bedoelde onderkomens zouden worden gerealiseerd.

De statuten van de vereniging bepalen dat zij de gemeenschappelijk belangen behartigt van haar leden en dat onder meer doet door gemeentelijke standpunten betreffende het recreatieterrein De Borkeld ter kennis te brengen aan de beleidsbepalende en -beïnvloedende organisaties.

De vereniging heeft thans ruim 180 leden. Op een totaal huizengebied van 400 à 500 huizen is zij dan ook representatief te achten. Het bestuur van de vereniging heeft de gelegenheid gehad gedurende diverse jaren met het College van uw gemeente, met individuele wethouders en/of met de ambtenaren van gedachten te kunnen wisselen over tal van voorkomende onderwerpen van gemeentebeleid ( oa de verharding van wegen, het onderzoek door politie en gemeente, doorsteken voor brandveiligheid, de aanleg van glasvezel en het ophalen van afval). Bij de algemene ledenvergadering van september 2021 heeft de vereniging Wethouder Wessels mogen begroeten voor een inleiding over het onderhoud van het bos en over de inspanningen van de gemeente het recreatiebeleid te stimuleren.

Bezwaren tegen de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan.

I.    Vele onjuiste argumenten.

De argumenten van de gemeente om tot dit voorstel te komen schieten in veel opzichten volledig te kort, zijn gebaseerd op tegenstrijdigheden en bevatten verhullend taalgebruik en drogredenen.

In het bestemmingsplan staat op p. 9 dat de woningen geschakeld worden gebouwd en een oppervlakte krijgen van maximaal 50 vierkante meter. Het woordje ‘totaal’ komt daarin niet voor. Het is daarentegen onmogelijk woongelegenheid op te zetten voor zes eenheden op een ruimte van totaal niet meer dan 50 vierkante meter. Dat zou per eenheid een ruimtebeslag van 8 vierkante meter vergen. Of wordt met de term footprint heimelijk bedoeld dat dat per wooneenheid geldt. Of dergelijke woningen dan nog aantrekkelijk voor kopers zijn moet ernstig worden betwijfeld. Het voorstel gaat daar ten onrechte niet op in.

In de stukken voor het project moet conform de gemeentelijke parkeernormen ook rekening worden gehouden met parkeerplaatsen voor vijf auto’s. Dat komt dan nog bij de maximale ‘footprint’ waar de gemeente mee schermt.

Daarna maken blijkens de opgestelde en gepubliceerde tekeningen ook nog eens twee kapschuren van ieder tot vijf meter hoog en een oppervlak van 300 vierkante meter. Die schuren vormen een verdere afwijking in de ruimtelijke beleving van het landschap, die de opstellers van de tekeningen en plannen voorspiegelen.  Dat dissoneert volstrekt met het glooiende landschap dat eerder met verwijzing naar de prehistorie door de plannenmakers is geschetst voor de deels ondergrondse aanleg van de huizen en de natuurlijke dakbedekking die het idee van grafkoepels zou moeten versterken, dat in andere delen van het landschap binnen de gemeente wel van oudsher valt te zien. Omwonende eigenaren zouden zich wellicht nog om de tuin kunnen laten leiden met deze argumenten over de verdedigde landschappelijke inpassing van het project in de omgeving. Die twee veel hogere bouwwerken voor de kapschuren doen deze indruk vervolgens volledig te niet. Zij vormen voor de eigenaren van de recreatiewoningen een aanvullende hinderlijke visuele verstoring van het landschap. Deze hoge schuren zijn toch ook onlosmakelijk verbonden met die zogeheten (vervuilende) footprint  waar de gemeente mee schermt ?

II.    Aanzienlijke vergroting van de overlast en de aantasting van recreatiegenot op De Borkeld.

De extra ruimte die zou worden ingenomen door de nieuwe woningen, de daarvoor vereiste voorzieningen, de bewoners daarvan en het eventueel bezoekende verkeer, vormen een serieuze aantasting van het woon- en verblijfsgenot dat de eigenaren op De Borkeld in termen van geluid, drukte, verkeer en aantasting van de landelijke waarden, die bij hun aankoop de doorslag gaven. Al eerder stemde gemeente erin toe dat binnen rood-voor-rood een begin van huizenbouw voor permanente bewoning mocht worden opgezet aan het begin van de Vianenweg hoek Pannenweg. De vereniging verwijst voor deze verstoring zowel naar de bouw en aanleg van die huizen als ook naar de bewoning ervan daarna door nieuwe eigenaren.

Deze sluipende ontwikkeling laat een aanzienlijke verrommeling zien (of zelfs verpaupering) van het landschap op De Borkeld, die afbreuk doet aan het recreatiegenot en de kosten voor de eigenaren een recreatiewoning aan te schaffen en te onderhouden.  Zij zouden zich kunnen beramen op het indienen van een claim voor geleden planschade. Het risico dat deze eigenaren nu dreigen te lopen, overschrijdt in aanzienlijke mate hetgeen gangbaar is bij een nieuwe ontwikkeling.

III.    Onhaalbare doelstellingen achter het plan.

De vereniging bestrijdt met klem dat de aanleg van deze ontwikkeling aan de Pannenweg een aanzienlijke kwaliteitsimpuls geeft aan het buitengebied en zou voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijk ordening. Ook als men aanvaardt dat de gemeente een ruime beoordelingsvrijheid heeft op dat vlak, eist de rechter dat in ieder geval een afdoende motivering wordt verstrekt dat aan die voorwaarden is voldaan en die ook niet innerlijk tegenstrijdig is.

De gemeente is niet in staat voor dit plan een afdoende en samenhangende rechtvaardiging aan te voeren. Er zou compensatie moeten worden gevonden voor een grondeigenaar die elders zijn pand ten nadele van de gemeenschap heeft laten verkrotten. Om die eigenaar te belonen bezorgt de gemeente met dit plan de eigenaren van de recreatiewoningen aan De Borkeld een verstorend, onevenredig groot nadeel. De gemeente betoogt in de stukken bijvoorbeeld dat met dit plan een ‘relatief hoge mate van verstedelijking’ tot stand komt, waarop de ladder voor dúurzame verstedelijking dan weer niet geldt. Het is een raadsel hoe dat valt te rijmen met de primair agrarische en landelijke bestemming die voor de ruimtelijke ordening aan dit gebiedsonderdeel is gegeven. De gemeente lijkt dan ook volledig in strijd met haar eigen beleid en regels te handelen door met dit plan in te stemmen. Om de vaste rechterlijke toetssteen te parafraseren, valt volstrekt niet in te zien dat de gemeente in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen.

IV.    Strijd met de bepalingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

In de stukken die de gemeente aan de plannen ten grondslag heeft gelegd, wordt vermeld dat de natuurlijke omgeving van het gebied De Borkeld ook een belangrijk foerageer terrein is voor verschillende beschermde vogelrassen. Zowel de Europese als de Nederlandse rechter hebben erkend dat, ook los van de aanzienlijke gevolgen van plannen en programma’s voor het milieu, nadelige gevolgen voor beschermde dier- en plantenrassen bij de rechter moeten kunnen worden aangevochten door burgers.  Ook de vereniging beroept zich jegens de gemeente op dat recht en de verplichting voor de gemeente die zorg na te leven.

Conclusie.

Namens het bestuur van de Eigenarenvereniging De Borkeld verzoek ik de gemeenteraad af te zien van de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor de bouw van de tiny houses aan de Pannenweg.

Het bestuur van de vereniging is graag bereid deze zienswijze nader toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

Eigenarenvereniging De Borkeld,

Wim Beldman

voorzitter

 

Rood voor Rood Pannenweg juni 2022