3 nieuwe woningen aan de Vianenweg

Één van de leden van onze vereniging (dhr. Hans Bennink) heeft op 14 oktober j.l. aandacht gevraagd voor het volgende:

Aanstaande donderdag 17 oktober om 19.30 uur wordt in de commissie Grondgebied van de Gemeente Rijssen-Holten het ontwerpbestemmingsplan besproken voor de bouw van 3 woningen op het huidige weiland hoek Vianenweg en Pannenweg. Deze woningen krijgen een permanente woonbestemming (dus geen recreatiewoningen). Zie de agenda commissie  (punt: 8): https://raad.rijssen-holten.nl/vergaderstukken/vergadering/commissie-grondgebied-17-oktober-2019

Tegen de bouw van deze woningen is  bezwaar aangetekend. De heer Hans Bennink gaat in de commissie grondgebied inspreken om zijn bezwaar te verduidelijken. Onderstaand een samenvatting van zijn argumenten:

“Geachte college en griffie,

ik zou gaarne gebruik willen maken van mijn spreekrecht namens de erven Schipper, Vianenweg 20 te Holten met betrekking tot bovengenoemd voorstel en daar mondeling onze bezwaren willen toelichten.

Wij hebben hierover vroegtijdig contact gezocht met uw raadslid Ir. Herman Klein Velderman, echter een sterfgeval in onze directe omgeving heeft de focus even elders gelegd. Bovendien waren we in de veronderstelling dat de heer Kleinhesselink namens de eigenaren vereniging de Borkeld in actie zou komen, maar deze heeft besloten zijn eigendom aan de Vianenweg te verkopen= gebeurd en derhalve niet meer betrokken.

Onze vragen zullen met name de volgende onderwerpen behandelen:
–              In hoeverre is de huidige stikstof problematiek van toepassing op dit project nu de provincie de boeren lijkt te sparen, ergo nu is de bouw de klos toch?
–              In hoeverre is bij de metingen van de ondergrond ( bouwafval van boerderijen A!) rekening gehouden en getest op PFAS en wat is de mogelijke consequentie hiervan?
–              Wat zijn de redenen geweest in 2012 om de bestemming te wijzigen van recreatiegrond zonder bebouwing in de huidige agrarisch met landschappelijke waarden?
               En wat behelst dit nu dit met voeten getreden lijkt te gaan worden?
–              Is het huidige zeer stringente bestemmingsplan de Borkeld waar permanente bewoning vrijwel is uitgesloten en uitbreiding door extra recreatiewoningen eveneens is
               uitgesloten het plan van 2012? Of is er nog een recenter plan? Gaarne inzicht.
–              Oneigenlijk gebruik van de rood voor rood regeling
–              Planschade verhaal opties, wij zijn van mening dat de waarde van ons eigendom aanmerkelijk in waarde daalt door deze plannen en wellicht onverkoopbaar blijkt.
–              Staat dit plan niet loodrecht op het bestemmingsplan en geeft het niet een zeer onwenselijk woonrecht op een ecologisch onwenselijke plek met diverse natuurgebieden
               in onmiddellijke omgeving? Zet de gem. Rijssen Holten haar beleid t.a.v. de Borkeld niet geweldig te kijk door deze plannen?
–              Juridische aspecten in deze.

Wij maken u er op attent, dat we erg afhankelijk zijn van derden voor de berichtgeving rondom deze voorgenomen raadsbesluit en door de versluierende tekstuele meldingen in de media is slecht te achterhalen waarover het gaat voor eigenaren recreatiewoningen, niet wonende in het “persgebied” Holten.”

Om zijn betoog kracht bij te zetten, stelt de heer Bennink het op prijs dat zoveel mogelijk medestanders deze commissie vergadering bijwonen.

 


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.