Nieuws & informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe regelgeving geeft meer rechten voor burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens registreren, en meer bevoegdheden voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle organisaties die persoonsgegevens registreren en bewaren, moeten aan de AVG voldoen en zullen moeten aangeven hoe zij met die gegevens omgaan. Dat geldt dus ook voor de Eigenarenvereniging De Borkeld.
Het bestuur zal de leden over enkele weken hierover nader informeren.

Holten, 29 mei 2018

Algemene ledenvergadering 17 maart 2018

40 leden, in totaal 65 personen, waren naar restaurant De Poppe gekomen voor de jaarlijkse ledenvergadering, de ALV. Besproken werden onder meer het toekomstige profiel van de vereniging, het systeem van afvalinzameling, de slechte staat van de Vianenweg, de forensenbelasting, het bestemmingsplan over de brandgangen en de mogelijkheid van een AED op De Borkeld.
De vereniging is financieel gezond, de begroting voor 2018 werd goedgekeurd. Verder benoemde de ALV tot nieuwe leden van het bestuur Ria Muiser en Jan Kuijpers.
De jaarvergadering werd traditiegetrouw afgesloten met een lichte lunch.
Het concept verslag van de ALV is naar alle leden gestuurd. Mocht u als lid geen verslag hebben ontvangen, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 maart 2018

Zaterdag 17 maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Locatie is restaurant De Poppe, net voorbij de kruising met de A1. De aanvang is 10 uur.
Op de agenda staan onderwerpen zoals de forensenbelasting, de afvalinzameling, de Vianenweg, het bestemmingsplan brandgangen, de huisstijl, AED, glasvezel en verbreding A1.
En verder ook de financiën van de vereniging en de samenstelling van het bestuur. Na afloop van de vergadering biedt het bestuur een lichte lunch aan.

Agenda en toelichtende stukken zijn op 1 maart naar de leden verstuurd. Voor meer informatie: info@evdeborkeld.nl.

Brieven over afvalinzameling en over Vianenweg naar gemeente

Het bestuur heeft begin januari 2018 brieven naar de gemeente gestuurd over de afvalinzameling en over de Vianenweg.

Aanleiding voor de brief over de afvalinzameling is de brief die de gemeente op 7 december 2017 naar alle eigenaren heeft gestuurd. De gemeente doet hierin geen enkele handreiking en zij houdt star vast aan de afvalstoffenverordening. Die kan bij ons op De Borkeld niet goed werken, en daarom hebben wij de wethouder verzocht om maatwerk en soepelheid voor met name de GFT-container.

De brief over de Vianenweg betreft de structureel slechte staat van deze weg. De gemeente vult wel regelmatig de gaten op, maar dit blijft lapwerk. Op ons initiatief is de brief samen met Casa Familia opgesteld, omdat die organisatie ook belanghebbend is bij een goede oplossing. Wij verzoeken de gemeente om de Vianenweg nu eens een keer goed aan te pakken; dat betekent een of andere vorm van verharding tezamen met beperkende verkeersmaatregelen.Vanwege het politieke belang en de komende verkiezingen is de brief ook naar alle politieke partijen in de gemeenteraad gestuurd.

En verder ter informatie:

  • de gemeenteraad heeft op 14 december 2017 het bestemmingsplan over de brandgangen vastgesteld.
  • op zaterdag 17 maart 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. U ontvangt hiervoor tijdig de uitnodiging en de agenda.

Heeft u als lid de e-mail van 15 januari jl. met bovenvermelde brieven niet ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl deze alsnog aanvragen.

Ravage op De Borkeld na zware storm

De zeer zware storm van donderdag 18 januari 2018 heeft flink huisgehouden op De Borkeld. Tientallen bomen zijn omgegaan, soms met wortel en al, soms ook geknakt en afgebroken. Ook zijn veel takken van bomen afgerukt; hier en daar hangen nog geknakte takken in bomen. Voor zover ons nu bekend is er weinig schade aan huizen. De meeste bomen zijn ‘goed’ gevallen, wel soms rakelings langs huizen.

Opvallend is dat de gevelde bomen vaak geclusterd, op een aantal geconcentreerde plekken, zijn neergekomen, dus niet alleen maar her en der verspreid over het terrein. Dat komt mogelijk door bijzonder zware, zeer lokale windvlagen en heftige draaiwinden waardoor bij elkaar staande bomen werden getroffen. Zo werden op een perceel 9 bomen geveld.

Ook de wegen en paden waren vaak versperd door omgevallen bomen en afgebroken takken, maar die zijn in de meeste gevallen nog diezelfde dag verwijderd. De boomzagers hebben er nog een flinke klus aan om alles op te ruimen.

Hieronder staan een paar foto’s die een indruk geven van de ravage.