Nieuws & informatie

Begroting 2019 gemeente Rijssen-Holten goedgekeurd

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft afgelopen vrijdag 9 november de begroting voor 2019 aangenomen.

Voor ons recreatiegebied betekent dit dat de weg vrij is voor het herinrichten van de Vianenweg. De gemeente heeft hiervoor 100.000 Euro in de begroting opgenomen.

De gemeente is van plan de rijbaan te voorzien van een drie meter brede asfaltverharding. Daar auto’s elkaar hierop niet kunnen  inhalen, wordt een “as-verspringing” aangelegd waarbij voertuigen kunnen uitwijken via het onverharde gedeelte. Het vrijliggende fietspad wordt gehandhaafd. De gemeente is niet van plan extra verlichting aan te brengen.

Andere voor het recreatiegebied relevante zaken zijn:

 • OZB stijgt met 4 Euro voor een gemiddelde woning
 • De tarieven van de forensenbelasting worden in gelijke verhouding als de OZB-tarieven verhoogd.
 • De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 10 Euro
 • De rioolbelasting stijgt met gemiddeld 3 Euro
 • De toeristenbelasting wordt in 2020 en 2021 verlaagd

Nieuw wegdek op de Vianenweg

De Vianenweg is op dit moment onverhard en wordt intensief gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig onderhoud gepleegd moet worden en er overlast is door stof bij droogte en slechte begaanbaarheid (gaten) in natte perioden. Gelet op de ontsluiting van ruim 200 woningen vraagt een weg met een dergelijk intensief gebruik om verharding met asfalt.

Volgende week wordt er in een gemeentelijke  commissievergadering een principebesluit genomen over de verharding van de Vianenweg.

Daarna wordt er een plan gemaakt hoe de verharding er uit komt te zien. Dit plan wordt voorgelegd aan, en besproken met de direct betrokkenen ( o.a. E.V. de Borkeld). Daarbij kunnen wensen en voorstellen gelanceerd worden.

Deze “inspraakronde” zal volgend voorjaar plaatsvinden. Daarna komt er een definitief plan dat dan uitgevoerd wordt. Deze uitvoering zal dan in de 2e helft van 2019 plaatsvinden.

Overleg met wethouders over forensenbelasting

Op 3 september j.j. heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met de wethouders Beens en Cornelissen over de bestedingen van de door de gemeente geïnde forensenbelasting.

De gemeente denkt er niet aan de forensenbelasting af te schaffen. De gemeente int de forensenbelasting omdat “het mag” en gebruikt de geïnde belasting voor algemene doeleinden, dus niet specifiek voor recreatieve doeleinden. Hiertegen maakt de vereniging bezwaar.

De werkgroep “forensenbelasting” van de vereniging zal zich buigen over vervolgstappen.

Overleg met wethouder J. Aanstoot

Op 12 september j.j. heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met wethouder J. Aanstoot.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • Brandveiligheid en brandgangen
 • permanent wonen in het recreatiegebied
 • 3 nieuwe woningen aan de Vianenweg, hoek Pannenweg
 • Verpaupering in het recreatiegebied
 • Afvalinzameling
 • Kwaliteit wegdek Vianenweg

Nieuwsbrief september 2018

Begin september is de nieuwsbrief van de vereniging verschenen. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de privacyverklaring, de brandveiligheid, de forensenbelasting, de Vianenweg en over een AED op De Borkeld. Heeft u als lid de nieuwsbrief niet ontvangen, laat u dit dan weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan desgewenst alsnog een exemplaar