Onveiligheid brandgangen

 

De vereniging heeft d.m.v. een brief aan wethouder Aanstoot nogmaals aandacht gevraagd voor de onveilige situatie in de brandgangen in het recreatiegebied, een en ander veroorzaakt door de hoge afgesloten hekken.

Onderstaand de betreffende brief.

Van de gemeente is nog geen reactie ontvangen.

 

Aan de heer A. J. Aanstoot,
Wethouder van de gemeente Rijssen-Holten,
Postbus 244,
7460 AE Rijssen

Holten, 11 januari 2021

Onderwerp: Onveiligheid brandgangen De Borkeld

Geachte heer Aanstoot,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Diverse malen hebben wij uw aandacht gevraagd voor het gevaar van de hoge afgesloten hekken in de brandgangen in het recreatiegebied de Borkeld. Deze zeer solide hoge hekken zijn met een slot afgesloten waarvan alleen de hulpdiensten en de direct aangrenzende bewoner een sleutel hebben.

Dit betekent, dat in geval van brand de bewoners, die ter ontvluchting van de betreffende brandgang(en) gebruik moeten maken, als ratten in de val zitten. Zij moeten in het brandende gebied wachten op de hulpdiensten of op de aan het hek grenzende bewoner die een sleutel in zijn bezit heeft (mocht die toevallig aanwezig zijn). Het is evident dat dit minimaal zal leiden tot een enorme paniek. Het is niet uit te sluiten dat deze situatie ook zal leiden tot slachtoffers.

Zelfs in de oude situatie – dat wil zeggen zonder de door de gemeente gecreëerde brandgangen – was ontvluchten voor de bewoners eenvoudiger! Door het destijds ontbreken van de hoge versperringen kon men via de diverse aan elkaar grenzende percelen het gebied ontvluchten.

In het specifiek voor deze situatie opgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Holten Brandgangen De Borkeld” wordt nota bene expliciet aandacht besteed aan de mogelijke evacuatie van de bewoners. In de toelichting van de Gemeente op dit Bestemmingsplan staat letterlijk:

“Belang van verbetering bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van De Borkeld als voorwaarde voor snel repressief optreden van de brandweer is niet alleen van belang om een brand in een recreatiewoning in een vroegtijdig stadium in de kiem te smoren. Gezien de aard van het gebied is een snel ontwikkelende natuurbrand niet ondenkbaar, waardoor ook rekening moet worden gehouden met een evacuatiescenario. Dat het hier gaat om recreatiewoningen waar een deel van aanwezigen mogelijk niet zo bekend is met het gebied, draagt nog bij aan de problematiek. De verbindingswegen hebben dan naast de toegangsfunctie voor de brandweer ook een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de relatief grote aantallen aanwezige kwetsbare objecten (recreatiewoningen). In het kader van een evacuatiescenario bij een natuurbrand is van belang dat de zelfredzaamheid van in het gebied aanwezige personen zo groot mogelijk is. Daarvoor zijn goede ontsluitingsmogelijkheden, oftewel vluchtwegen, een essentiële voorwaarde. Kortom, het is niet ondenkbaar dat de bereikbaarheid ten behoeve van de bestrijding van een beginnende natuurbrand en de gelijktijdige evacuatiestromen in De Borkeld met elkaar conflicteren.”

Het is evident dat de hoge afgesloten solide hekken in de brandgangen op gespannen voet staan met het betreffende bestemmingsplan.

Al in het overleg van 12 september 2018 heeft het bestuur van de Eigenarenvereniging u gewezen op de gevaren van de afgesloten hekken in de brandgangen. Vervolgens heeft het bestuur u op 25 februari 2019 per brief u nogmaals gewezen op deze gevaren. Helaas heeft het bestuur op deze brief geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen.

Ook in de bilaterale overleggen met u en het bestuur van achtereenvolgens 25 oktober 2019 en 12 februari 2020 heeft het bestuur u gevraagd deze onveilige situaties op te heffen.

Tot verbazing van het bestuur is de gemeente vervolgens gewoon doorgegaan met het aanbrengen van nieuwe doorsteken met daarin ook weer veelal zeer solide hoge versperringen.

Om snelle en doeltreffende evacuatie van de bewoners bij brand mogelijk te maken, verzoekt het bestuur van de Eigenarenvereniging De Borkeld u nogmaals om óf de hoge gesloten hekken te verwijderen óf het voor de ontvluchtende bewoners mogelijk te maken zelf de hekken op eenvoudige wijze te kunnen openen.

 

Met vriendelijke groet,

W.Beldman, voorzitter

J. Kuijpers, secretaris