Extra nieuwsbrief verschenen

Op 9 augustus 2016 is een extra nieuwsbrief naar alle leden gestuurd. Hierin zijn enkele actuele onderwerpen opgenomen, zoals de brief van de gemeente Rijssen-Holten over de mogelijke aanpak van de afvalinzameling op De Borkeld met het verzoek vóór 1 september hierop te reageren, recente ontwikkelingen bij de aanleg van glasvezel, de opvang van vluchtelingen op De Lindenberg, en informatie over de najaarsbijeenkomst op 1 oktober.

Hieronder treft u deze extra nieuwsbrief aan.

Nieuwsbrief augustus 2016

Het bestuur informeert u in deze tussentijdse nieuwsbrief over een aantal belangwekkende actuele onderwerpen.

  1. Afvalinzameling: reageer op brief gemeente!

Op verzoek van de vereniging onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van maatwerk voor de inzameling van afval. De nieuwe manier van afvalinzameling voor de hele gemeente – o.a. de grijze container nog maar eens in de vier weken legen – werkt op De Borkeld immers niet. Wij hebben de suggestie van ondergrondse containers gedaan.

De gemeente heeft op 8 juli een brief over dat mogelijke maatwerk aan alle eigenaren gestuurd. Ondanks ons verzoek blijkt die brief in een onbekend aantal gevallen niet naar het officiële huisadres te zijn gestuurd, maar naar het adres op De Borkeld. Omdat dan de kans bestaat dat de brief niet tijdig wordt gelezen of zelfs zoekt raakt, is een scan van de brief bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Want de gemeente verzoekt in die brief om vóór 1 september aan te geven of u een gezamenlijke afvalcontainer wilt gaan gebruiken. Reageren is van groot belang, want de gemeente laat de verdere aanpak afhangen van het aantal reacties. Wij adviseren u te kiezen voor de gezamenlijke afvalcontainer. We zijn dan af met het gezeul met containers, het dagenlang vol en leeg langs de weg staan, het omtrappen etc. Bovendien kunt u (en huurders) dan op elk gewenst moment uw restafval kwijt. Maar in elk geval: reageer vóór 1 september.

 

  1. Najaarsexcursie 1 oktober

Onze traditionele najaarsaktiviteit is dit jaar op zaterdag 1 oktober. We gaan dan naar boerderijmuseum “De Pothaar”, tussen Holten en Loo bij Bathmen.

Het programma is, onder voorbehoud: aankomst om 10.00 uur, daarna rondleiding op het erf met o.a. Sallandse klederdracht, boerenmagie, en bomen, struiken en planten met geneeskrachtige werking. We sluiten af met een eenvoudige lunch. Informatie over De Pothaar vindt u op www.depothaar.nl.

U ontvangt voor deze excursie nog een aparte uitnodiging.

 

  1. Vluchtingen op De Lindenberg

Over de komst en opvang van ca 250 vluchtelingen op bungalowpark De Lindenberg is sinds de bekendmaking op 10 juni geen officieel nieuws meer vernomen. Wel heeft het bestuur de betrokken wethouder, die ook recreatie in zijn portefeuille heeft, uitgenodigd voor overleg met het bestuur.

Bijgevoegd vindt u ter informatie twee artikelen over de opvang van de vluchtelingen.

 

  1. Glasvezel op De Borkeld in 2017

Nadat in maart het vereiste quotum voor glasvezelaansluitingen in het buitengebied (inclusief ons gebied) ruimschoots was gehaald, was het doel van de gemeente Rijssen-Holten om in september 2016 met de uitvoering van het aanlegtraject te starten. Dit blijkt echter toch meer tijd te kosten dan oorspronkelijk gedacht.

De subsidieverlening door de provincie Overijsel is nog niet afgerond. De projectleider glasvezel van de gemeente verwacht dat de provincie uiterlijk in oktober 2016 een besluit neemt.

Medio juli 2016 heeft de gemeente partijen (o.a. telecommunicatiebedrijven) uitgenodigd in te schrijven op de aanleg, het beheer en de exploitatie van het glasvezelnetwerk. Het betreft een nationaal openbare aanbestedingsprocedure en daarom kunnen de hieruit voortvloeiende onderhandelingen enkele maanden in beslag nemen. De gemeente hoopt de aanbestedingsprocedure uiterlijk in oktober 2016 af te ronden.

Vervolgens zullen de bewoners nog een aanbod moeten krijgen waarop zij kunnen reageren.

Dit alles betekent dat in 2016 waarschijnlijk niet veel van het aanlegtraject gerealiseerd kan worden. Zoals het er nu nar uitziet zal de aanleg van het glasvezelproject het gehele jaar 2017 in beslag nemen. Ook al is er sprake van vertraging, wij blijven positief over een gunstig verloop van het glasvezelproject.

Nadere informatie kunt u vinden op de internetsite van de gemeente Rijssen-Holten www.rijssen-holten.nl en op onze specifieke site www.glasvezel-op-de-borkeld.nl.

 

  1. Bestemmingsplan/brandveiligheid

De gemeente heeft in een brief van 27 mei gemeld dat zij meedoet aan een pilot waarin het bestemmingsplan wordt omgevormd tot een omgevingsplan. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat het voorontwerp bestemmingsplan voor de brandgangen op De Borkeld gewoon in behandeling blijft; dit staat los van de pilot.

De gemeente is nog steeds bezig met de reactie op de in 2015 ingebrachte zienswijzen, waaronder die van de vereniging. Zij erkent dat dit toch wel erg lang duurt, maar er moet nu nog overleg plaatsvinden met de brandweer.

 

  1. A1 verbreding vertraagd

Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Deventer en Rijssen verbreden naar drie rijstroken per richting. Het bestuur heeft in 2015 gevraagd de effecten van verbreding op de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in ons gebied te betrekken bij de MER, de milieu effect rapportage.

Zoals zo vaak loopt ook bij dit project de planning uit. De MER komt niet in de loop van 2016, maar in het voorjaar van 2017. Dan komt ook het ontwerp tracé besluit. Vervolgens kunnen we reageren op de voorgestelde maatregelen (inspraak).

De aanleg staat nu gepland vanaf 2018 (was 2017).