Brandgangen De Borkeld

De Eigenarenvereniging De Borkeld heeft bij wethouder A.J. Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten nogmaals aandacht gevraagd voor wijze waarop de brandgangen in het recreatiegebied de Borkeld worden aangelegd.

Middels een brief (d.d. 25-02-2019) heeft de Eigenarenvereniging de wethouder nogmaals gewezen op het trage verloop van de aanleg van de brandgangen en dat daar waar brandgangen zijn gerealiseerd de doorgang vaak is versperd door hoge en solide hekken. Vluchten bij brand wordt op deze manier alleen maar moeilijker en in het bijzonder bij aanhoudende droogte is het brandgevaar erg groot.
De Eigenarenvereniging heeft haar zorg geuit over de hoge en met een slot afgesloten hekken. Hierdoor kunnen voor de bewoners in geval van brand levensgevaarlijke situaties ontstaan. De kans is dan groot dat de bewoners geen kant op kunnen, totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd of totdat een aangrenzende bewoner – die in bezit is van een sleutel – het desbetreffende hek opent.
Dat ontvluchtingsmogelijkheden voor mensen van secundair belang zou zijn ten opzichte van het creëren van vrije doorgangen voor uitsluitend hulpdiensten, is voor de  Eigenarenvereniging niet aanvaardbaar. Veiligheid van bewoners moet minstens even zwaar wegen als de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Onderstaand treft u de brief aan zoals die is gestuurd naar wethouder A.J. Aanstoot.

 

 

 

Aan de heer A. J. Aanstoot,
Wethouder van de gemeente Rijssen-Holten,
Postbus 244,
7460 AE Rijssen

Onderwerp: Brandgangen De Borkeld

Holten, 25 februari  2019

Geachte heer Aanstoot,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In ons overleg op 12 september 2018 is het onderwerp brandgangen op De Borkeld besproken. Wij hebben toen gezegd dat de aanleg van brandgangen erg traag verloopt, en dat daar waar brandgangen zijn gerealiseerd de doorgang vaak is versperd door hoge en solide hekken. Vluchten bij brand wordt op deze manier alleen maar moeilijker. In het bijzonder bij aanhoudende droogte is het brandgevaar erg groot.
Wij hebben onze zorg geuit over de hoge en met een slot afgesloten hekken. Hierdoor kunnen voor de bewoners in geval van brand levensgevaarlijke situaties ontstaan. De kans is dan groot dat de bewoners geen kant op kunnen, totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd of totdat een aangrenzende bewoner – die in bezit is van een sleutel – het desbetreffende hek opent.

In het overleg gaf de heer Burger aan dat de scope van de gemeente altijd is geweest om met de brandgangen vrije doorgangen te creëren voor uitsluitend hulpdiensten. Nadien heeft de heer Burger deze opstelling nogmaals bevestigd in zijn e-mail aan de heer Beldman van 27 november 2018: “De doorsteken zijn primair bedoeld voor hulpdiensten. Deze hebben een sleutel en kunnen dus gebruikmaken van de gemaakte doorsteken”.
U heeft in het overleg toegezegd dat u deze opstelling nogmaals zou bekijken en alternatieve oplossingen zou onderzoeken, zoals het plaatsen van sleutelkastjes bij de desbetreffende hekken.

Dat ontvluchtingsmogelijkheden voor mensen van secundair belang zou zijn, is voor de  Eigenarenvereniging niet aanvaardbaar. Veiligheid van bewoners moet minstens even zwaar wegen als de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Wij zijn nagegaan wat hierover in het verleden in onderzoeksrapporten is gezegd.

  • rapport Florian (2006): Kernpunten: ontvluchting van personen, de bereikbaarheid van alle percelen voor de brandweer en de bluswatervoorziening;
  • rapport Falck (2010): Kernpunten: ontvluchting personen, bereikbaarheid percelen voor brandweer en bluswatervoorziening.
    Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten kunnen snel en gemakkelijk worden geopend.
    De verbindingswegen hebben naast een toegangsfunctie voor de brandweer ook een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de relatief grote aantallen aanwezige kwetsbare objecten (recreatiewoningen). Bij een natuurbrand is van belang dat de zelfredzaamheid van in het gebied aanwezige personen zo groot mogelijk is. Daarvoor zijn goede ontsluitingsmogelijkheden, ofwel vluchtwegen een essentiële voorwaarde.

Tot zover de rapporten.

De gemeente zelf heeft hierover het volgende gepubliceerd op haar website:
“Het project brandveiligheid De Borkeld heeft als doel de brandveiligheid op verblijfsrecreatieterrein De Borkeld te verbeteren. Dit betekent dat de gemeente onder andere goede vluchtmogelijkheden voor bewoners en bezoekers en een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten wil realiseren. Hiervoor is het nodig om op een aantal plaatsen brandgangen aan te leggen.”
“Waar het bij een brandgang om gaat is dat de hulpdiensten er door kunnen en dat aanwezigen het mogelijk ook kunnen gebruiken om te vluchten bij brand. De uitvoering hoeft niet op één bepaalde manier, en kan worden overlegd met de gemeente. Een brandgang mag eventueel worden afgesloten met een hek.”

Bij alle gesprekken die wij in het verleden met de gemeente over dit onderwerp hebben gevoerd is steeds benadrukt dat bewoners bij een eventuele brand “als ratten in de val zitten”; de betrokken wethouder(s) en ambtenaren waren het daar mee eens. Nut en noodzaak van goede ontvluchtingsmogelijkheden zijn dus onbetwist.

Wij concluderen uit het voorgaande dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten en ontvluchtingsmogelijkheden voor bewoners als gelijkwaardige doelen zijn beoordeeld. Dat moet dus ook in het beleid en de uitvoering daarvan tot uitdrukking komen.
Voorts concluderen wij dat hoge afgesloten hekwerken die het ontvluchten ernstig (kunnen) belemmeren, niet passen. Hekken moeten bij calamiteiten gemakkelijk door iedereen kunnen worden geopend.
Wij verzoeken u daarom het beleid brandgangen en de uitvoering daarvan hiermee  in overeenstemming te brengen.

Met vriendelijke groet,

W.Beldman, voorzitter                 J. Kuijpers, secretaris