6 kleine wooneenheden op perceel Pannenweg (update)

In de vergadering van de Raadscommissie Grondgebied van de gemeente Rijssen-Holten van afgelopen donderdag 2 december, heeft het College van B&W aan de Raadscommissie gevraagd medewerking te verlenen aan de bouw van 6 kleine wooneenheden op een perceel weiland gelegen aan de Pannenweg.

Uitkomt van de beraadslagingen in de Raadscommissie Grondgebied:

De fracties van CU, CDA, GB, VVD en PvdA geven een positieve opinie af. De fracties van SGP en D66 geven een negatieve opinie af. Vragen worden gesteld over de toepassing van de doelgroepenverordening (CDA); de relatie in vierkante meters tussen sloopkavel en nieuwbouwkavel (GB). De SGP-fractie wijst in haar bijdrage op het feit dat de compensatiekavel op eigen terrein moet en dat dit ook kan. De D66-fractie wijst erop dat deze locatie niet geschikt is voor dit soort ‘grotwoningen’; beter zou zijn om jongeren meer in het centrum te huisvesten. Verder wijst deze fractie erop om na de termijn van 10 jaar geen compensatie meer toe te staan. Ook de fracties van CDA en VVD spreken in algemene zin uit dat terugbouwen op de slooplocatie de voorkeur heeft.
Wethouder Wessels zegt dat over de toepassing van de doelgroepenverordening nog overleg met de initiatiefnemer moet plaatsvinden. Verder wijst hij erop dat op de slooplocatie niet kan worden teruggebouwd in verband met de aanwezigheid van het grondwaterwingebied en de hindercirkel van een bedrijf. Voorts zegt de wethouder te willen staan voor een betrouwbare overheid.