Nieuwe acties voor hogere brandveiligheid?

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten heeft medio februari ingestemd met de aanbevelingen van het rapport-Falck. Daarin staat dat de brandveiligheid nog niet voldoende is en dat meer maatregelen nodig zijn, zoals wegen/paden van 4,5 meter breed en in het uiterste geval onteigening van grond. Op 14 maart bespreekt de raadscommissie het standpunt van B&W en de stappen die dan moeten volgen.
Het bestuur beraadt zich over een standpunt bij het rapport en het voorstel van B&W. Op 19 maart zal de burgemeester in onze jaarvergadering de plannen toelichten en met ons bespreken. Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie voor deze belangrijke besprekingen.

Gesprek met de gemeente over de brandonveiligheid

Op 22 oktober heeft een delegatie van het bestuur overleg gevoerd met wethouder Ligtenberg en brandweercommandant Harbers van de gemeente Rijssen-Holten. Onderwerp van gesprek was het voorstel van het college om het beleid en de acties gericht op hogere brandveiligheid op De Borkeld bij te stellen. Dit zou betekenen dat de in 2007 afgesproken maatregelen niet allemaal worden uitgevoerd. Zoals eerder gemeld hebben wij tegen de voorgestelde nieuwe koers grote bezwaren, omdat de brandveiligheid op ons terrein dan niet op het gewenste en noodzakelijke niveau komt.

Over de uitkomsten van het overleg en de acties die het bestuur de komende periode wil ontplooien is op 4 november een brief naar de leden gestuurd, per e-mail of per post. Mocht u als lid van de Eigenarenvereniging deze brief niet hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@evdeborkeld.nl en u krijgt de brief toegezonden

De Borkeld opeens brandveilig? NEE!

De gemeente Rijssen-Holten wil het beleid van de gemeente rond de brandveiligheid op en om De Borkeld herzien. Zo wil de gemeente stoppen met het verder uitvoeren van het veiligheidsplan voor ons gebied. De brandveiligheid op De Borkeld zou nu in orde zijn. De paden zijn verbreed en er is huisnummering aangebracht. Het plan voor doorsteken wordt niet verder uitgevoerd, omdat een deel van de betrokken eigenaren zich verzet tegen doorsteken op hun terrein.

Wij zijn hierover zeer teleurgesteld en ook zeer bezorgd. Teleurstelling omdat wij de voorgenomen besluiten moesten vernemen uit de pers. Het bestuur heeft namelijk regelmatig en goed contact met de verantwoordelijke personen omtrent de brandveiligheid. Oud-burgemeester Koelewijn en zijn wethouders waren bekend met de problematiek en als er wat besloten werd was het bestuur daarvan op de hoogte. Er werd over en weer gecommuniceerd.

Teleurstelling ook omdat besluiten die genomen waren om de brandveiligheid te verbeteren, nu ten dele teruggedraaid worden. In de jaarvergadering van de EV in 2007 sloegen B&W en de brandweer groot alarm, onder meer met indringende filmpjes over het gevaar van brand en de gevolgen daarvan. Er is toen in overleg een plan opgesteld en het bestuur werd op de hoogte gehouden van de vordering en uitvoering. In het najaar 2007 heeft de raad nog besloten om hiervoor € 550.000,- uit te trekken. In een brief van februari 2009 heeft de gemeente nog een keer op een rijtje gezet wat er zoal moest gebeuren aan maatregelen.

Het bestuur is zeer bezorgd over deze recente ontwikkelingen. De risico’s van brand en de gevolgen daarvan zijn, ondanks de al uitgevoerde maatregelen, onverminderd groot. Zo zijn verbindingspaden (doorsteken), die alleen in geval van nood toegankelijk moeten zijn voor de hulpdiensten, nog altijd hard nodig. Vooral de brandweer hechtte sterk hieraan. In augustus was er een woningbrand aan de Vianenweg, gelukkig net na de droge periode daarvoor. Anders had dat flink uit de hand kunnen lopen. Waarom dan deze koerswijziging?

Het bestuur heeft de raad verzocht de voorstellen nog eens te heroverwegen. Dat gebeurde tijdens een Commissievergadering op 4 oktober. Ook zullen wij binnenkort, 22 oktober, overleg voeren met de wethouder om tot een goede oplossing te komen. Wij houden u via de website op de hoogte