Brieven over afvalinzameling en over Vianenweg naar gemeente

Het bestuur heeft begin januari 2018 brieven naar de gemeente gestuurd over de afvalinzameling en over de Vianenweg.

Aanleiding voor de brief over de afvalinzameling is de brief die de gemeente op 7 december 2017 naar alle eigenaren heeft gestuurd. De gemeente doet hierin geen enkele handreiking en zij houdt star vast aan de afvalstoffenverordening. Die kan bij ons op De Borkeld niet goed werken, en daarom hebben wij de wethouder verzocht om maatwerk en soepelheid voor met name de GFT-container.

De brief over de Vianenweg betreft de structureel slechte staat van deze weg. De gemeente vult wel regelmatig de gaten op, maar dit blijft lapwerk. Op ons initiatief is de brief samen met Casa Familia opgesteld, omdat die organisatie ook belanghebbend is bij een goede oplossing. Wij verzoeken de gemeente om de Vianenweg nu eens een keer goed aan te pakken; dat betekent een of andere vorm van verharding tezamen met beperkende verkeersmaatregelen.Vanwege het politieke belang en de komende verkiezingen is de brief ook naar alle politieke partijen in de gemeenteraad gestuurd.

En verder ter informatie:

  • de gemeenteraad heeft op 14 december 2017 het bestemmingsplan over de brandgangen vastgesteld.
  • op zaterdag 17 maart 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. U ontvangt hiervoor tijdig de uitnodiging en de agenda.

Heeft u als lid de e-mail van 15 januari jl. met bovenvermelde brieven niet ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl deze alsnog aanvragen.

Ravage op De Borkeld na zware storm

De zeer zware storm van donderdag 18 januari 2018 heeft flink huisgehouden op De Borkeld. Tientallen bomen zijn omgegaan, soms met wortel en al, soms ook geknakt en afgebroken. Ook zijn veel takken van bomen afgerukt; hier en daar hangen nog geknakte takken in bomen. Voor zover ons nu bekend is er weinig schade aan huizen. De meeste bomen zijn ‘goed’ gevallen, wel soms rakelings langs huizen.

Opvallend is dat de gevelde bomen vaak geclusterd, op een aantal geconcentreerde plekken, zijn neergekomen, dus niet alleen maar her en der verspreid over het terrein. Dat komt mogelijk door bijzonder zware, zeer lokale windvlagen en heftige draaiwinden waardoor bij elkaar staande bomen werden getroffen. Zo werden op een perceel 9 bomen geveld.

Ook de wegen en paden waren vaak versperd door omgevallen bomen en afgebroken takken, maar die zijn in de meeste gevallen nog diezelfde dag verwijderd. De boomzagers hebben er nog een flinke klus aan om alles op te ruimen.

Hieronder staan een paar foto’s die een indruk geven van de ravage.

Eikenprocessierups op De Borkeld

Eind juni kregen wij bericht dat op een aantal plekken rondom De Borkeld de beruchte eikenprocessierups is gesignaleerd. Contact met de brandharen van deze rups kan leiden tot huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. De haren kunnen de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich namelijk met de wind en kunnen zo wandelaars, fietsers en honden treffen.

Desgevraagd meldde de gemeente ons dat zij alleen nesten weghaalt op gevoelige plekken, zoals bij scholen en speelplaatsen. Dit jaar zijn er onverwacht veel nesten in de gemeente, en men vindt het ondoenlijk om deze allemaal te verwijderen. In andere gemeenten zou de rups ook niet meer volledig bestreden worden. Op ons verzoek heeft de gemeente wel een paar waarschuwingsborden op de wegen rondom het recreatieterrein De Borkeld geplaatst.

Plekken waar de nesten zijn gezien zijn onder meer nabij de hoek Postweg – Borkeldsweg (achter lantaarnpaal nr 1), op de hoek Winkelbergweg – Postweg (bij rioolpomp) en op de kruising Postweg – Pasopsweg (naast routepaaltje), zie de foto’s, gemaakt door de heer J. Krakeel.

  

Waarschuwing: sneeuw levert gevaar van vallende takken op

Op 12 en 13 januari 2017 viel er zo’n 7 cm sneeuw op De Borkeld. Dat leverde prachtige plaatjes op.
Maar ook gevaar. Want door de dooi werden vooral de takken van vliegdennen loodzwaar van de sneeuw. Gevolg was dat diverse grote en kleine takken zijn afgebroken. De meeste zijn op de grond gevallen, maar sommige takken hangen nog los in de bomen. En dat kan gevaar opleveren, vooral boven de wegen en paden.
Wij raden u daarom aan te (laten) controleren of er op uw perceel afgebroken of gescheurde takken hangen die gevaar kunnen opleveren, en zo nodig maatregelen te nemen.

Ondergrondse containers restafval op De Borkeld

Op verzoek van de vereniging heeft de gemeente 2 ondergrondse containers voor restafval op De Borkeld geplaatst. Wij hadden om meer gevraagd, maar voorlopig zijn het er twee, langs de Pannenweg en aan het begin van de Winkelbergweg, zie de foto’s hieronder.

De nieuwe manier van afvalinzameling in de gemeente gaat op 5 december van start. Dan worden ook de ondergrondse containers in gebruik genomen. Die zijn alleen te openen met de afvalpas, mits de eigenaar heeft aangegeven ‘ondergronds’ te gaan, onder inlevering van de grijze minicontainer.
Op 8 november 2016 is over de afvalinzameling en de berichtgeving door de gemeente (brief van 28 oktober) een extra nieuwsbrief aan de leden gestuurd. Meer informatie: info@evdeborkeld.nl.