Ook glasvezel voor onze recreatiewoningen

Onze inspanningen om ook de recreatiewoningen op De Borkeld aan te sluiten op het glasvezelnet zijn beloond: het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten stelt aan de gemeenteraad voor alle woningen in het buitengebied van glasvezel te voorzien. Wel blijft de voorwaarde gelden dat minstens 60% van de bewoners meedoet.

De gemeenteraad zal op 13 november het besluit van B&W behandelen. Alle eigenaren krijgen kort daarna een informatiebrief van de gemeente

Glasvezel op De Borkeld (vervolg)

Begin maart 2015 is bij alle niet-leden van de Eigenarenvereniging een brief bezorgd over de mogelijke komst van glasvezel op De Borkeld en over andere actuele onderwerpen.

Ook de leden zijn over de recente ontwikkelingen over glasvezel geïnformeerd in een brief van 4 maart.

Het onderwerp glasvezel staat, naast andere belangrijke thema’s, op de agenda van de algemene ledenvergadering op 21 maart (zie aankondiging hieronder).

Glasvezel op De Borkeld?

De gemeente Rijssen-Holten legt momenteel glasvezel in de buitengebieden aan, ook in het grote gebied de Borkeld. Met glasvezel kun je probleemloos TV kijken (zonder schotel), internet gebruiken en desgewenst telefoneren. De gemeente slaat ons gebied De Borkeld met ruim 400 recreatiewoningen echter over, onder het mom dat anders de subsidie van de provincie niet voldoende zou zijn.
Het bestuur heeft daarop besloten in actie te komen om de belangstelling voor glasvezel te peilen, om te voorkomen dat wij eventueel de boot zouden missen. In oktober is daarover huis aan huis in ons gebied een brief bezorgd, zowel bij leden als bij niet-leden.

Verlichting buitengebied

Op de website van de gemeente Rijssen Holten een en ander te lezen over de verlichting in het buitengebied. Het is een bericht dat alle bewoners/eigenaren op de Borkeld aangaat. Echter het bestuur kan hier niet over beslissen, omdat mogelijk ook persoonlijke belangen op het spel staan. Als u het na het lezen van het bericht niet eens bent met het reactievoorstel van het bestuur, verzoeken wij u te reageren voor vrijdag 24 februari op ons bericht. Wij kunnen onze reactie naar de gemeente voor 2 maart indienen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks reageren naar de gemeente.

Het bestuur heeft de intentie om als volgt naar de gemeente te reageren.

Betreft: Verlichting buitengebied

Geacht College,

Wij hebben als bestuur onze leden het bericht over de verlichting in het buitengebied toegezonden en reacties gevraagd.
– Het bestuur is van mening, dat de verlichting een onderdeel is van de veiligheid op de Borkeld en heeft daarom het bericht op onze website geplaatst en tevens alle leden het bericht schriftelijk toegezonden.
– Het bestuur is van mening, dat er geen ontevredenheid heerst over de huidige verlichting in het buitengebeid en gaat ervan uit dat de huidige verlichting blijft bestaan.
– Het bestuur wil u erop wijzen, dat op de (openbare) Vianenweg geen verlichting is. Dit is tot stand gekomen na een enquête gehouden onder de eigenaren/bewoners begin 2000. Om het bosgebied zoveel mogelijk in stand te houden ziet het bestuur geen noodzaak om verlichting aan te brengen.

Hopend u voldoende ingelicht te hebben, met vriendelijke groeten namens het bestuur,

W Beldman (voorzitter)                           H. de Boer (secretaris)

Nogmaals wij verzoeken u naar ons te reageren, zodat wij kunnen peilen of wij uw belang goed vertegenwoordigen

Informatieavond veiligheid rondom de woning

De gemeente heeft alle inwoners in het buitengebied van Holten een brief gestuurd (d.d. 3 oktober 2011) met een uitnodiging voor een voorlichtingsavond op dinsdagavond 1 november over veiligheid in en om de woning, Daarbij gaat het vooral om beveiliging tegen inbraak e.d. In ons geval zijn deze uitnodigingen gestuurd naar de recreatieadressen op De Borkeld. Omdat niet alle leden regelmatig op De Borkeld vertoeven, kunnen eigenaren deze berichtgeving mislopen. Daarom plaatsen wij dit bericht op verzoek van de gemeente ook op onze website.

Wij hebben de gemeente erop gewezen dat zij mededelingen aan eigenaren niet naar de recreatieadressen moet sturen, maar naar de huisadressen, waar immers ook de diverse belastingaanslagen arriveren. Daarnaast hebben wij aangegeven dat de keuze voor een dinsdagavond voor veel leden lastig is, omdat zij ver van Holten wonen. Een vrijdagavond zou een veel betere optie zijn. Overigens vinden wij het thema van de voorlichtingsavond van groot belang. Het bestuur wil tijdens de jaarvergadering in maart 2012 aandacht besteden aan preventie en (brand)veiligheid. Overigens kunt u op de website van de gemeente, www.rijssen-holten.nl, meer informatie over allerlei zaken vinden, zie links op de homepage bij de informatiepagina’s.

Voor meer informatie en reacties kunt u een e-mail sturen naar info@evdeborkeld.nl