Begroting 2019 gemeente Rijssen-Holten goedgekeurd

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft afgelopen vrijdag 9 november de begroting voor 2019 aangenomen.

Voor ons recreatiegebied betekent dit dat de weg vrij is voor het herinrichten van de Vianenweg. De gemeente heeft hiervoor 100.000 Euro in de begroting opgenomen.

De gemeente is van plan de rijbaan te voorzien van een drie meter brede asfaltverharding. Daar auto’s elkaar hierop niet kunnen  inhalen, wordt een “as-verspringing” aangelegd waarbij voertuigen kunnen uitwijken via het onverharde gedeelte. Het vrijliggende fietspad wordt gehandhaafd. De gemeente is niet van plan extra verlichting aan te brengen.

Andere voor het recreatiegebied relevante zaken zijn:

 • OZB stijgt met 4 Euro voor een gemiddelde woning
 • De tarieven van de forensenbelasting worden in gelijke verhouding als de OZB-tarieven verhoogd.
 • De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 10 Euro
 • De rioolbelasting stijgt met gemiddeld 3 Euro
 • De toeristenbelasting wordt in 2020 en 2021 verlaagd

Overleg met wethouders over forensenbelasting

Op 3 september j.j. heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met de wethouders Beens en Cornelissen over de bestedingen van de door de gemeente geïnde forensenbelasting.

De gemeente denkt er niet aan de forensenbelasting af te schaffen. De gemeente int de forensenbelasting omdat “het mag” en gebruikt de geïnde belasting voor algemene doeleinden, dus niet specifiek voor recreatieve doeleinden. Hiertegen maakt de vereniging bezwaar.

De werkgroep “forensenbelasting” van de vereniging zal zich buigen over vervolgstappen.

Overleg met wethouder J. Aanstoot

Op 12 september j.j. heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met wethouder J. Aanstoot.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • Brandveiligheid en brandgangen
 • permanent wonen in het recreatiegebied
 • 3 nieuwe woningen aan de Vianenweg, hoek Pannenweg
 • Verpaupering in het recreatiegebied
 • Afvalinzameling
 • Kwaliteit wegdek Vianenweg

Voorlopig nog geen vluchtelingen op De Lindenberg

De gemeente Rijssen-Holten maakte op 23 augustus 2016 bekend dat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) op 1 oktober nog geen vluchtelingen plaatst op bungalowpark De Lindenberg. Dat komt door de lagere instroom van asielzoekers. In de loop van september besluit de landelijke overheid over de verdere aanpak van de asielstroom. Op basis daarvan neemt de zogenaamde Provinciale Regietafel Overijssel beslissingen over locaties in de provincie.

Volgens wethouder Cornelissen blijft staan dat opvang van vluchtelingen op De Lindenberg tot uiterlijk 1 oktober 2017 mogelijk is.