Commissie “Bos en Natuur”

 

Zaterdag 22 April gaat het gebeuren!

 

Uitnodiging voor de Groene Markt op het terrein van boerderij “de Borkeldzuivel”

Borkeldseweg 22 te Holten

 

Aanleiding

In december 2021 is een enquête gehouden onder de leden van Eigenarenvereniging De Borkeld op aspecten van onder meer vitaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van het bosgebied. Daaruit bleek bij de leden een toenemende vraag te zijn naar meer informatie over bos- en tuinonderhoud en behoud van de biodiversiteit van dit recreatiegebied. 

Het recreatiegebied De Borkeld telt zo’n 450 recreatiewoningen, bijna allemaal in particulier bezit. Het bevindt zich tussen Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Natura 2000-gebied De Borkeld  en is een belangrijke schakel tussen beide gebieden voor behoud van de veelzijdige flora en fauna in de regio.

Zowel de Gemeente Rijssen-Holten en de huiseigenaren van De Borkeld alsook alle bewoners in het omringende werk- en leefgebied zijn gediend bij een verantwoord beheer van de gehele natuurlijke omgeving. Het bestuur van de eigenarenvereniging wil hier graag haar steentje aan bijdragen door het organiseren van deze Groene Markt.

Doel

Met als motto ‘Het bos is de baas en wij zijn er te gast’ wil de Commissie Bos en Natuur namens de eigenarenvereniging alle eigenaren en bewoners van het recreatiegebied wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid voor herstel en behoud van een gezonde leefomgeving voor èn dieren èn mensen.

Het bosbeheer kent momenteel de nodige zorgen. Het pure naaldbos verandert langzaam door natuurlijke oorzaken zoals verdroging, ouderdom en ziekte (de letterzetter) maar ook door ons eigen tuinbeheer, waarbij soms van pure kaalslag sprake is. De overgang naar gemengd bos met naald- en loofbomen is zichtbaar. Dat heeft gevolgen voor planten en dieren.

Doel van de Groene Markt is om de leden van de eigenarenvereniging en alle bewoners van het recreatiegebied De Borkeld en directe omgeving te informeren over deze ontwikkelingen en om advies te geven over wat wij als tuinbezitter kunnen doen om de gevolgen voor flora en fauna op een positieve manier bij te sturen.

Concreet is de markt gericht op:

 • Informatie en voorlichting over een flora- en faunavriendelijk bos- en tuinonderhoud
 • Overdracht van kennis over het behouden en versterken van de biodiversiteit in het algemeen
 • Informatie en tips voor huiseigenaren voor het verantwoord onderhouden van de particuliere tuin
 • Aanbod van diensten, adviezen en producten gericht op een groene inrichting en beheer van de bostuin

Om dit te bereiken zijn een 30-tal (overheids)instanties, organisaties en ondernemingen binnen de regio, die passen in de opzet en doel van de markt uitgenodigd om in kraampjes informatie- en voorlichtingsmateriaal en artikelen aan te bieden.

Tevens zullen korte presentaties worden gegeven over het belang van De Borkeld voor de omgeving en praktische tips voor en adviezen over een natuurvriendelijk bosbeheer.

 

Uitnodiging

        U wordt hierbij van harte uitgenodigd de Groene Markt te bezoeken

 

                                              Programma Groene Markt

10.30   Entree met koffie, thee, ranja en lekkernij
11.00   Welkom en opening door de voorzitter van Eigenarenvereniging De Borkeld, Wim Beldman
11.05   Korte informatieve presentaties
11.30   Doorlopende informatiemarkt met kraampjes, presentaties/demonstraties           

 • Napraten en informatie-uitwisseling eigenaren recreatiegebied De Borkeld
 • Kinderactiviteiten, zoals het rijgen van een popcorn vogelketting, kleurplaten en ontmoeten van de boerderijdieren
 • Verkoop van artikelen, volgen van korte workshops / bezienswaardigheden
 • Koffie, thee, limonade en koek zijn de gehele dag (gratis) bij de mobiele koffiebar verkrijgbaar
 • Frisdrank en snacks zijn in de winkel van de ‘Borkeldzuivel’ te koop
 • Bezichtiging Zuivelboerderij

13.00   Eventueel herhaling informatieve presentaties
14.30   Afsluiting

 

Goed om te weten

 • In geval van regen vindt de markt binnen plaats
 • Parkeren kan op het erf en in de directe omgeving van de Zuivelboerderij, maar kom vooral wandelend of op de fiets
 • Bezichtiging van de Zuivelboerderij is op eigen verantwoordelijkheid

 

Een lijst met deelnemende organisaties, verenigingen en instanties zal op de dag zelf worden uitgereikt.

Met groene groet!

De Commissie Bos en Natuur

van Eigenarenvereniging De Borkeld

 

 Uit de ledenenquête bleek dat het bos op De Borkeld het kenmerkende element van de gebiedsvisie moet zijn. De Commissie “Bos en Natuur” (5 leden) werkt daarom aan een plan voor een vitaal en duurzaam bos met alle elementen die daarmee samenhangen, zoals het plantenrijk en dierenleven, biodiversiteit en verdroging. Een gezond bos is voorwaarde voor een duurzaam ecosysteem. Daarom zijn voor De Borkeld lange termijn oplossingen nodig en concrete acties voor de korte termijn. Het plan daarvoor zal gedragen moeten worden door de leden/eigenaren, gemeente en provincie.
Concrete actie is een informatiebijeenkomst voor alle eigenaren (leden en niet-leden).

 

De commissie “Bos en Natuur” bestaat uit de volgende leden:

 • Alex Maranus (bestuurslid Eigenarenvereniging De Borkeld)
 • Anja Venderbosch
 • Renate Groenen
 • Camiel Kat
 • Rob van Apeldoorn


Groenstructuurvisie Gemeente Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten heeft een integrale visie voor groen binnen de gemeente ontwikkeld met als doel de kwaliteit van het groen in de kernen en in het buitengebied te behouden en te versterken opdat het bijdraagt aan een gezonde, toekomstbestendige en aantrekkelijke woon- en
leefomgeving.

Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u door op het bijgevoegde plaatje te klikken, toegang krijgen tot deze structuurvisie.

 

 WELKE BOOM DOET HET GOED OP DROGE (ZAND) GROND?

Bomen op droge, arme zand grond:

Als we kijken naar bomen die droge grond verdragen moeten we altijd rekening houden met het feit dat er een grens zit aan deze droogte. Ook bomen die wel kunnen groeien en leven op droge armere gronden zijn bomen die natuurlijk het liefst regelmatig water en voeding krijgen, maar ze zijn sterk en beter bestand tegen een periode van droogte dan de overige bomen. Het jaarlijks aanbrengen van een mulchlaag adviseren wij bij bomen op droge standplaatsen. Een mulchlaagje is een soort dekentje die uitdroging verminderd. De bomen die het op droge grond beter doen zijn bomen die water beter vast kunnen houden dan overige bomen. Het is uiteraard altijd van belang dat ook deze bomen genoeg in hun waterbehoefte worden voorzien. Als er sprake is van vocht, zuurstof en een goede temperatuur, zullen de micro-organismen (schimmels) aan het werk kunnen en geven ze voeding af.

Voorbeelden van geschikte bomen op droge grond:

 • Valse Acacia   (Robinia pseudoacacia)
 • Haagbeuk   (Carpinus betulus)
 • Veldesdoorn   (Acer campestre)
 • Moeraseik   (Quercus palustris)
 • Tamme Kastanje   (Castanea sativa)
 • Krentenboompje   (Amelanchier lamarckii)
 • Grove Den   (Pinus sylvestris)
 • Oostenrijkse Den   (Pinus nigra)
 • Plataan   (Platanus hispanica)
 • Valse Christusdoorn   (Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’)

 

Voorbeelden van geschikte heesters op droge grond:

 • Laurier.
 • Taxus.
 • Coniferen.
 • Liguster.
 • Beuk.
 • Glansmispel.
 • Klimop Hedera. Klimop.
 • Hulst.

 

Voorbeelden van de best groeiende planten op zandgrond:

 • Duizendblad   (Trillium grandiflorum)
 • Ezelsoor   (Stachys olympica)
 • Kogeldisstel   (Echinops)
 • Lavendel   (Lavendula angustifolia)
 • Lavendel   (Lavendula officinalis)
 • Perzikbladklokje   (Campanula persicifolia)
 • Sierui   (Allium)
 • Ooievaarsbek   (Geranium endressii)
 • Vuurwerkplant   (Dictamnus albus)
 • Zonneroosje   (Helianthemum)
 • Drieblad   (Trillium grandiflorum)

 

Overzicht van streekeigen en inheemse bomen en struiken in Overijssel

streekeigeneninheemsebomenenstruikenoverijssel

 

 Ter informatie: twee websites over tuinieren met gemakkelijk uitvoerbare ideeën:

https://www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren/biodiversiteit

https://www.ivn.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Groenstructuurvisie van de gemeente Rijssen-Holten

De raadscommissie “Grondgebied” van de gemeenteraad Rijssen-Holten heeft op 7 juli jl. een nieuwe “Groenstructuurvisie” voor de gehele gemeente besproken. Deze visie is bedoeld als onderdeel van de zogenaamde Omgevingsvisie en is weergegeven in het document genaamd: “Groenstructuurvisie Rijssen-Holten”.

Het document geeft aan hoe de gemeente met het groen in de gemeente dient om te gaan, rekening houdend met: biodiversiteit en natuurwaarde; klimaatadaptatie en duurzaamheid; economie, recreatie en toerisme; identiteit en beleving en vitale leefomgeving.

Conclusie commissie “Grondgebied” van de Gemeenteraad:

Over het algemeen zijn de fracties positief over de visie. Ze wijzen op de omvang van de visie en op de noodzaak om de nog weinig concrete visie te vertalen naar de praktijk en te voorzien van een uitvoeringsprogramma. Voorts stellen de fracties nog verschillende verhelderende vragen, onder meer over robuust groen netwerk, klimaatadaptieve inrichting, de relatie met het bomenvervangingsplan, inzet op bloemrijke randen, vermindering CO2-uitstoot en tegengaan hittestress, relatie met duurzaamheidsbeleid (zonnepanelen en zonbelemmerende bomen), de financiële gevolgen, de staat van onderhoud en groen in relatie tot verkeersveiligheid en de inrichting van wegen. Verder wijzen de fracties nog op de communicatie/burgerparticipatie (al dan niet gekoppeld aan GroenDoen, tot maart 2023 en daarna?). Vraagtekens worden geplaatst bij een bomenfonds en bij het effectief hanteren van de 3-30-300 normering (er zijn 3 bomen zichtbaar vanuit iedere woning, 30% van een wijk is groen en iedereen kan binnen 300 meter naar een grote groene plek). Ook worden vragen gesteld over het tijdverloop en de komende procedure (al dan niet vaststelling door de raad).
Wethouder De Koe gaat in op de vragen en zegt dat het tijdsverloop vooral werd veroorzaakt door het geheel duidelijk te maken voor de inwoners door de digitale ontsluiting. De normering 3-30-300 zal best lastig zijn te realiseren (en ook niet overal mogelijk) en is zeker ambitieus. De wethouder geeft aan dat de raad de visie zal vaststellen.
Hij geeft geen toezegging of dat al voor de begrotingsbehandeling kan. Na de vaststelling zal worden gekeken wat met het bomenvervangingsplan moet gebeuren. Uitgangspunt is zo min mogelijk kappen. Communicatie eerst via GroenDoen en later pakt de gemeente het zelf op. Beplanting akkerranden wordt opgepakt met de buitendienst.
De voorzitter concludeert dat de commissie grotendeels positief is over de visie, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

 

Onderstaand het betreffende document, inclusief de hierbij behorende bijlagen

Groenstructuurvisie Rijssen-Holten

Groenstructuurvisie Rijssen-Holten – bijlage A

Groenstructuurvisie Rijssen-Holten – bijlage B

Groenstructuurvisie Rijssen-Holten – bijlage C

groenstructuurvisie Rijssen-Holten en themalaag landschap en groen

Opbouw groenstructuurvisie

 


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.