Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Borkeldsweg 57

De gemeente heeft op 26 januari 2024 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 1742-HZ_WABO-2318120 voor het verbouwen en het tijdelijk afwijkend gebruiken van bestaande vakantiehuisjes, het plaatsen van tijdelijke bouwwerken (kantoorunits), het verbouwen van bestaande gebouwen en het plaatsen van een tijdelijke erfafscheiding op de locatie Borkeldsweg 57 / Pannenweg 18-20 in Holten. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend.

Verklaring van geen bedenkingen
Op 25 januari 2024 is door de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor de tijdelijke wijziging van het gebruik van het recreatiepark Borkeldsweg 57 / Pannenweg 18-20 Holten en het plaatsen van tijdelijke units voor kantoren en een hekwerk rond het park. Deze verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

 

Linkjes voor snelle toegang

  • Alle documenten (72 stuks!) die van toepassing zijn, deze zijn welicht moeilijk te vinden: u vindt ze hier.
  • De “ontwerpverklaring van geen bedenkingen”: vindt u hier.
  • Originele bekendmaking: het bericht vindt u hier.

 

Inzage
Het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis en zijn digitaal beschikbaar bij deze publicatie. De inzagetermijn is 6 weken en start op 1 februari 2024.

Procedure
Binnen de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt uw zienswijze richten aan burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, postbus 244, 7460AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de balie Ruimte.

Op www.rijssen-holten.nl/zienswijze leest u meer over zienswijzen. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij de balie Ruimte.

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit als u belanghebbende bent en op tijd uw zienswijze hebt ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit informeren wij u over de vervolgprocedure.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.