Update opvang vluchtelingen op De Lindenberg

Het bestuur heeft een aantal reacties van leden ontvangen op de eerdere berichtgeving. Naar aanleiding daarvan wil het bestuur benadrukken dat wij zo neutraal en objectief mogelijk willen opereren, zonder waardeoordelen, met respect voor ieders mening. Gelet op de doelstellingen van de EV volgt het bestuur de ontwikkelingen rondom de opvang kritisch wat betreft mogelijke effecten op ons gebied.

De Eigenarenvereniging (EV) was vertegenwoordigd op de informatieavond over de opvang op 14 juni in Rijssen. Over het algemeen was er bij de aanwezigen geen negatief geluid over de opvang van vluchtelingen. Zorgpunten betroffen vooral de locatie en de communicatie. De avond had een informele setting. De burgemeester, de wethouders en vertegenwoordigers van het COA stonden ieder aan een statafel. Aan hen konden vragen worden gesteld. In de gesprekken met hen is het volgende naar voren gekomen.

Het gaat om 250 vluchtelingen. Zij hebben een verblijfsvergunning en wachten op definitieve huisvesting. Het betreft dus geen asielzoekers.

De duur van de opvang is volgens de burgemeester nadrukkelijk maximaal één jaar.

Over het effect van de opvang voor het recreatiegebied De Borkeld is bij de besluitvorming niet uitgebreid stil gestaan. De EV heeft verzocht om vanaf 1 oktober af en toe een soort tussenevaluatie te houden over het verloop van de opvang en de effecten voor het recreatiegebied De Borkeld. De betrokken wethouder wil er alles aan doen om de ontwikkeling goed te volgen en het gevoel dat er leeft, om als recreatiegebied het 5e wiel aan de wagen te zijn, weg te nemen. De EV heeft verzocht om bij de ontwikkeling van recreatie niet alleen het dorp Holten en de Holterberg te betrekken, maar ook De Borkeld. Met de wethouder wordt een overleg gepland.

Leden van de CDA-fractie erkenden dat de communicatie over de opvang beter en zorgvuldiger had gekund. Zo had de Eigenarenvereniging zeker een uitnodiging moeten hebben voor de besloten bijeenkomst. En ook eigenaren van recreatiewoningen dicht bij De Lindenberg hadden een brief over de opvang moeten ontvangen. Hoewel gedane zaken geen keer nemen, wil het CDA hierover nog nader van gedachten wisselen met de EV.

Afgevaardigden van het COA bleken niet op de hoogte te zijn van het feit dat “De Lindenberg” grenst aan het recreatiegebied De Borkeld met ca 400 woningen. Zij hebben toegezegd dit kritisch in de gaten te houden. Op welke wijze dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Er komen allerlei werkgroepen voor de begeleiding en de opvang. Vanuit deze werkgroepen zou dan ook de relatie met De Borkeld geregeld kunnen worden.

De wijkagent heeft toegezegd het bestuur van de EV te informeren over de veiligheid op De Borkeld.

Het bestuur zet zich ervoor in dat de gevoerde gesprekken een vervolg krijgen. Het bestuur zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en beoordelen en daarnaar handelen. Belangrijk daarbij is om in gesprek te blijven met de verantwoordelijke personen en instanties. Als daartoe aanleiding is zal het bestuur de leden nader informeren.

22 juni 2016