Provincie Overijssel: Nieuw beleid voor verblijfsrecreatie

Informatie van de provincie Overijssel:

Provinciale Staten hebben woensdag 3 juni nieuw beleid voor verblijfsrecreatie vastgesteld om minder vitale vakantieparken meer toekomstperspectief te bieden. Met dit beleid ontstaat meer vrijheid voor gemeenten om de kwaliteit aan de onderkant van de recreatiesector te verbeteren en om de woningbouwopgave te stimuleren.

Volgens gedeputeerde Monique van Haaf is er sprake van een win-win situatie: “Het toestaan van andere functies aan recreatiewoningen biedt toekomstperspectief aan parken die het momenteel zwaar hebben en gaat tegelijkertijd de krapte op de woningmarkt tegen. Gemeenten hebben zo meer de vrije hand om vraag en aanbod binnen zowel de recreatieve sector als de woningmarkt op elkaar af te stemmen.”

Dat dit nodig is volgt uit het project Vitale Vakantieparken Vechtdal dat de provincie samen met gemeenten in het Vechtdal en eigenaren in het Vechtdal is aangegaan om parken nieuw perspectief te bieden. Vanuit het gegeven dat minder vitale vakantieparken vatbaar zijn voor maatschappelijke problemen is in het nieuwe beleid het toekomstperspectief centraal gesteld. Revitalisering en het terugbrengen van parken naar een duurzame recreatieve bedrijfsvoering zijn daarbij de uitgangspunten. Wanneer voldoende gemotiveerd is dat een toekomstperspectief in de recreatieve sector onhaalbaar is, behoort transformatie of sanering tot de mogelijkheden. Ook kunnen gemeenten tijdelijk andere functies toestaan om de revitalisering van een park financieel haalbaar te maken en worden meer mogelijkheden geboden voor het toekennen van andere functies aan solitair gelegen recreatiewoningen. “Mooi dat ons nieuwe beleid meer mogelijkheden biedt voor het benodigde maatwerk door gemeenten”, aldus gedeputeerde Boerman.

Gedeputeerde Staten komen na het zomerreces 2020 met een investeringsvoorstel voor een provincie-dekkende aanpak van minder vitale vakantieparken. De voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken Vechtdal, burgemeester van Ommen Hans Vroomen, is hiervoor aangesteld als kwartiermaker.