Overleg met wethouder J. Aanstoot

Op 12 september j.j. heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met wethouder J. Aanstoot.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • Brandveiligheid en brandgangen
 • permanent wonen in het recreatiegebied
 • 3 nieuwe woningen aan de Vianenweg, hoek Pannenweg
 • Verpaupering in het recreatiegebied
 • Afvalinzameling
 • Kwaliteit wegdek Vianenweg

Hieronder treft u een verslag van deze bespreking aan:

 

Afspraken overleg bestuursdelegatie Eigenarenvereniging De Borkeld met wethouder J. Aanstoot

d.d. 12 september 2018

Aanwezig gemeente Rijssen-Holten:

De heren J. Aanstoot (wethouder) en R. Burger (afd. Infra en wijkbeheer)

Aanwezig Eigenarenvereniging de Borkeld:

De heren W. Beldman, R. Hegger en J. Kuijpers

Locatie: Gemeentehuis Rijssen

 1. Brandveiligheid en brandgangen

De Eigenarenvereniging spreekt zijn zorg uit over gerealiseerde brandgangen waar hoge – en met een slot afgesloten – hekken zijn geplaatst. Hierdoor zijn er voor de bewoners ingeval van brand levensgevaarlijke situaties gecreëerd. De kans is dan groot dat de bewoners geen kant op kunnen, totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd of totdat een aangrenzende bewoner – die in bezit is van een sleutel – het betreffende hek opent.

De heer Burger licht toe dat de scope van de gemeente altijd is geweest d.m.v. de brandgangen vrije doorgangen te creëren voor uitsluitend hulpdiensten.

Wethouder Aanstoot zegt toe e.e.a. nogmaals te bekijken en alternatieve oplossingen te onderzoeken, bijvoorbeeld of het plaatsen van sleutelkastjes bij de betreffende hekken een mogelijkheid is.

 1. Permanent wonen in het recreatiegebied

Voor de Eigenarenvereniging is het onduidelijk wat de voorschriften zijn voor het permanent bewonen van een recreatiewoning. Hoe lang mag je aaneengesloten in een recreatiewoning verblijven vóórdat je in overtreding bent? Wethouder Aanstoot zal de betreffende richtlijnen toesturen.

 1. Woningen aan de Vianenweg, hoek Pannenweg (rood voor rood)

De Eigenarenvereniging vraagt zich af waarom op de betreffende plek aan de Vianenweg nu wel op eens drie woningen voor permanente bewoning kunnen worden gerealiseerd, terwijl permanente bewoning in het Recreatiegebied niet is toegestaan.

Wethouder Aanstoot adviseert het bestuur alsnog een brief met bezwaren naar de gemeenteraad te sturen. Volgens hem kan inspraak e.d. zeker positief werken. De heer Raymond Burger zal uitzoeken hoe ver de procedure al is gevorderd.

 1. Verpaupering in het recreatiegebied

In steeds meer recreatiewoningen wonen voor langere tijd een aantal uitzendkrachten per recreatiewoning. Dit werkt de verpaupering in de hand. Hierop is nagenoeg geen controle. Indien permanente bewoning op De Borkeld toegestaan zou zijn, zou dit leiden tot veel meer sociale controle.

Wethouder Aanstoot geeft toe dat controle op het semipermanent bewonen van recreatiewoningen door uitzendkrachten moeilijk is. Ze kunnen makkelijk van huisje switchen. Alleen het veiligheidsaspect zou wat aanknopingspunten kunnen geven om een eigenaar aan te spreken.

Aan de boszijde van de Winkelbergweg liggen grote houtstapels c.q. houtwallen. Enerzijds vindt de Eigenarenvereniging dit een lelijk gezicht, anderzijds levert dit ook brandgevaar op. Wethouder Aanstoot zegt toe de BOA’s hiernaar te zullen laten kijken.

 1. Afvalinzameling

Volgens wethouder Aanstoot maken momenteel 120 woningen gebruik van de twee ondergrondse containers. Elke container is gedimensioneerd voor max. 200 woningen. Dit betekent dat twee containers ruim voldoende zijn voor het totale Recreatiegebied.

De Eigenarenvereniging is het niet eens met deze redenering. Er moet niet alleen gekeken worden naar het maximale gebruik per container (vraaggestuurd) maar ook naar de geografische ligging (aanbodgestuurd). Met andere woorden, hoe ver liggen de containers uit elkaar en hoe ver moeten de bewoners lopen met hun afval.

De wethouder zegt toe e.e.a. nog eens te bekijken.

Op verzoek van de Eigenarenvereniging zegt de wethouder toe in de herfst bladkorven in het Recreatiegebied te zullen plaatsen.

 1. Verkeersmaatregelen Vianenweg en Postweg

In de begrotingsbesprekingen willen B&W de Gemeenteraad voorstellen in 2019 de Vianenweg te verharden.

De Eigenarenvereniging is nog steeds van mening dat er te hard wordt gereden op de Postweg. Vooral fietsende schoolkinderen lopen risico’s. De wethouder zal deze situatie nogmaals nader laten bekijken.

 1. Wat verder ter tafel komt
 • Wethouder Aanstoot zegt toe uit te zoeken hoeveel AED’s er op en rond het recreatiegebied zijn en of er nog exemplaren moeten worden bijgeplaatst.
 • De wethouder wil over enige tijd een bespreking beleggen met alle partijen, aanwezig in het Recreatiegebied De Borkeld.