Eigenarenvereniging De Borkeld
 
Home

Welkom op de website van de Eigenarenvereniging De Borkeld. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van recreatiewoningen in het gebied De Borkeld bij Holten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe regelgeving geeft meer rechten voor burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens registreren, en meer bevoegdheden voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle organisaties die persoonsgegevens registreren en bewaren, moeten aan de AVG voldoen en zullen moeten aangeven hoe zij met die gegevens omgaan. Dat geldt dus ook voor de Eigenarenvereniging De Borkeld.
Het bestuur zal de leden over enkele weken hierover nader informeren.

Holten, 29 mei 2018

Algemene ledenvergadering 17 maart 2018

40 leden, in totaal 65 personen, waren naar restaurant De Poppe gekomen voor de jaarlijkse ledenvergadering, de ALV. Besproken werden onder meer het toekomstige profiel van de vereniging, het systeem van afvalinzameling, de slechte staat van de Vianenweg, de forensenbelasting, het bestemmingsplan over de brandgangen en de mogelijkheid van een AED op De Borkeld.
De vereniging is financieel gezond, de begroting voor 2018 werd goedgekeurd. Verder benoemde de ALV tot nieuwe leden van het bestuur Ria Muiser en Jan Kuijpers.
De jaarvergadering werd traditiegetrouw afgesloten met een lichte lunch.
Het concept verslag van de ALV is naar alle leden gestuurd. Mocht u als lid geen verslag hebben ontvangen, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl.

Algemene ledenvergadering 17 maart 2018

Zaterdag 17 maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Locatie is restaurant De Poppe, net voorbij de kruising met de A1. De aanvang is 10 uur.
Op de agenda staan onderwerpen zoals de forensenbelasting, de afvalinzameling, de Vianenweg, het bestemmingsplan brandgangen, de huisstijl, AED, glasvezel en verbreding A1.
En verder ook de financiën van de vereniging en de samenstelling van het bestuur. Na afloop van de vergadering biedt het bestuur een lichte lunch aan.

Agenda en toelichtende stukken zijn op 1 maart naar de leden verstuurd. Voor meer informatie: info@evdeborkeld.nl.

Ravage op De Borkeld na zware storm

De zeer zware storm van donderdag 18 januari 2018 heeft flink huisgehouden op De Borkeld. Tientallen bomen zijn omgegaan, soms met wortel en al, soms ook geknakt en afgebroken. Ook zijn veel takken van bomen afgerukt; hier en daar hangen nog geknakte takken in bomen. Voor zover ons nu bekend is er weinig schade aan huizen. De meeste bomen zijn 'goed' gevallen, wel soms rakelings langs huizen.

Opvallend is dat de gevelde bomen vaak geclusterd, op een aantal geconcentreerde plekken, zijn neergekomen, dus niet alleen maar her en der verspreid over het terrein. Dat komt mogelijk door bijzonder zware, zeer lokale windvlagen en heftige draaiwinden waardoor bij elkaar staande bomen werden getroffen. Zo werden op een perceel 9 bomen geveld.

Ook de wegen en paden waren vaak versperd door omgevallen bomen en afgebroken takken, maar die zijn in de meeste gevallen nog diezelfde dag verwijderd. De boomzagers hebben er nog een flinke klus aan om alles op te ruimen.
Hieronder staan een paar foto's die een indruk geven van de ravage.

Brieven over afvalinzameling en over Vianenweg naar gemeente

Het bestuur heeft begin januari 2018 brieven naar de gemeente gestuurd over de afvalinzameling en over de Vianenweg.

Aanleiding voor de brief over de afvalinzameling is de brief die de gemeente op 7 december 2017 naar alle eigenaren heeft gestuurd. De gemeente doet hierin geen enkele handreiking en zij houdt star vast aan de afvalstoffenverordening. Die kan bij ons op De Borkeld niet goed werken, en daarom hebben wij de wethouder verzocht om maatwerk en soepelheid voor met name de GFT-container.

De brief over de Vianenweg betreft de structureel slechte staat van deze weg. De gemeente vult wel regelmatig de gaten op, maar dit blijft lapwerk. Op ons initiatief is de brief samen met Casa Familia opgesteld, omdat die organisatie ook belanghebbend is bij een goede oplossing. Wij verzoeken de gemeente om de Vianenweg nu eens een keer goed aan te pakken; dat betekent een of andere vorm van verharding tezamen met beperkende verkeersmaatregelen.Vanwege het politieke belang en de komende verkiezingen is de brief ook naar alle politieke partijen in de gemeenteraad gestuurd.

En verder ter informatie:

  • de gemeenteraad heeft op 14 december 2017 het bestemmingsplan over de brandgangen vastgesteld.
  • op zaterdag 17 maart 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. U ontvangt hiervoor tijdig de uitnodiging en de agenda.

Heeft u als lid de e-mail van 15 januari jl. met bovenvermelde brieven niet ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl deze alsnog aanvragen.

Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief zijn de laatste ontwikkelingen opgenomen over onder meer de afvalinzameling, de forensenbelasting, het bestemmingsplan brandgangen, de vermoedelijke tarieven gemeentelijke belastingen 2018, de staat van de Vianenweg, de aanleg van glasvezel en over een AED op De Borkeld.

Heeft u als lid de nieuwsbrief niet ontvangen, laat u dit dan weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan desgewenst alsnog een exemplaar.

Impressie najaarsexcursie Leemspoor 30 september 2017

22 leden trotseerden zaterdag 30 september de gestaag neerdalende regen om meer te weten te komen over het leemspoor in Rijssen. Een vrijwilliger van het museum verhaalde tijdens de koffie met krentenwegge over de historie van het leemspoor. Zo'n 100 jaar geleden waren er in Rijssen 15 steenfabrieken, in de jaren '60 van de vorige eeuw nog maar 4. Tot 1964 was hiervoor een smalspoornetwerk van 12 km in bedrijf, om leem van de groeve tussen Markelo en Rijssen naar de fabrieken te vervoeren. Daarna ging dat per vrachtauto. In 2005 sloot de laatste steenfabriek haar deuren. In 1988 namen een paar Rijssenaren het initiatief om de herinnering aan het Leemspoor levend te houden door een museum in te richten en een railtraject op te bouwen tussen de Markeloseweg en de Koerbelt. In de jaren die volgden is een groot aantal locomotieven verworven, waaronder één stoomlocomotief, en de nodige personen- en goederenwagons. Ook is een loods met werkplaats gebouwd.
Voor ons was een speciale excursietrein naar de Koerbelt en terug geregeld, zie de foto's hieronder. Hoewel we werden vervoerd in overdekte wagonnetjes, bleken deze niet helemaal (water)dicht te zijn, de daken zeker niet. Paraplu's bewezen ook in de trein hun goede diensten. Terug op het beginpunt lieten we ons in de werkplaats informeren over allerlei aspecten van het leemspoor en het museum. Daarna vertrok het gezelschap naar het nabij gelegen hotel De Sallandse Heuvelrug voor een verkwikkende lunch.
Uit de reacties tijdens de lunch en na afloop bleek dat de leden deze najaarsactiviteit gewaardeerd hadden, ondanks het slechte weer. De excursie viel dus letterlijk wel, maar figuurlijk zeker niet in het water.

30 september: excursie naar Museum Leemspoor in Rijssen

Reisdoel van onze traditionele najaarsexcursie is dit jaar het Rijssens Leemspoor. Dit museum vertelt de geschiedenis van de winning van leem voor de talrijke steenfabrieken. Ook ligt er een smalspoor waarop we een rit met de trein maken.
Leden van de Eigenarenvereniging zijn op 30 september vanaf 10 uur van harte welkom. Na afloop biedt het bestuur een lichte lunch aan. Kosten deelname zijn € 5 per persoon.
De leden hebben een mail of brief ontvangen om zich aan te melden voor deze excursie. Mocht u geen bericht hebben ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@evdeborkeld.nl.

Nieuwsbrief september 2017 verschenen

Op 3 september is een nieuwsbrief per e-mail naar de leden gestuurd. Hierin is een overzicht opgenomen van een aantal actuele onderwerpen die voor De Borkeld van belang zijn.
In deze uitgave leest u onder meer nieuws over de ervaringen met de nieuwe wijze van afvalinzameling, het ontwerp bestemmingsplan brandveiligheid, de aanleg van glasvezel, de verbreding van de A1 en de najaarsexcursie op 30 september.
Leden zonder bekend e-mailadres ontvangen de nieuwsbrief per post.
Mocht u als lid de nieuwsbrief niet per e-mail of post hebben ontvangen, dan kunt u dit melden via info@evdeborkeld.nl en alsnog een exemplaar aanvragen.

Eikenprocessierups op De Borkeld

Eind juni kregen wij bericht dat op een aantal plekken rondom De Borkeld de beruchte eikenprocessierups is gesignaleerd. Contact met de brandharen van deze rups kan leiden tot huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. De haren kunnen de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich namelijk met de wind en kunnen zo wandelaars, fietsers en honden treffen.
Desgevraagd meldde de gemeente ons dat zij alleen nesten weghaalt op gevoelige plekken, zoals bij scholen en speelplaatsen. Dit jaar zijn er onverwacht veel nesten in de gemeente, en men vindt het ondoenlijk om deze allemaal te verwijderen. In andere gemeenten zou de rups ook niet meer volledig bestreden worden. Op ons verzoek heeft de gemeente wel een paar waarschuwingsborden op de wegen rondom het recreatieterrein De Borkeld geplaatst.
Plekken waar de nesten zijn gezien zijn onder meer nabij de hoek Postweg - Borkeldsweg (achter lantaarnpaal nr 1), op de hoek Winkelbergweg - Postweg (bij rioolpomp) en op de kruising Postweg - Pasopsweg (naast routepaaltje), zie de foto's, gemaakt door de heer J. Krakeel.

Triathlon 30 juni en 1 juli: centrum Holten afgesloten

Op vrijdagavond 30 juni en zaterdag 1 juli is weer de jaarlijkse triathlon in en rondom Holten. Het centrum van Holten wordt daarvoor afgesloten. Winkels zijn dan niet goed bereikbaar en sluiten soms ook eerder. De vrijdagmarkt is verzet en is nu van 9 tot 15 uur, op de Smidsbelt. Zie voor meer informatie www.triathlonholten.nl.

Contributienota's en uitnodiging ledenvergadering verzonden

Medio februari zijn de contributienota's naar de leden verstuurd, dit jaar voor het eerst via e-mail.
Op 25 februari 2017 is de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering per e-mail naar de leden verzonden. De ledenvergadering is op zaterdag 18 maart in restaurant De Poppe, nabij de aansluiting met de A1; zie voor de agenda bij activiteiten.
Als u als lid een of beide e-mails niet heeft ontvangen, wilt u dit dan aan ons melden via info@evdeborkeld.nl. Wij zullen u dan alsnog informeren.

Waarschuwing: sneeuw levert gevaar van vallende takken op

Op 12 en 13 januari 2017 viel er zo'n 7 cm sneeuw op De Borkeld. Dat leverde prachtige plaatjes op.
Maar ook gevaar. Want door de dooi werden vooral de takken van vliegdennen loodzwaar van de sneeuw. Gevolg was dat diverse grote en kleine takken zijn afgebroken. De meeste zijn op de grond gevallen, maar sommige takken hangen nog los in de bomen. En dat kan gevaar opleveren, vooral boven de wegen en paden.
Wij raden u daarom aan te (laten) controleren of er op uw perceel afgebroken of gescheurde takken hangen die gevaar kunnen opleveren, en zo nodig maatregelen te nemen.

Aanleg glasvezel start begin 2017

Medio december 2016 hebben alle eigenaren van recreatiewoningen twee brieven ontvangen, op hun woonadres. In de ene brief staat informatie van de gemeente Rijssen-Holten over de stand van zaken bij de aanleg van glasvezel en over de planning. In de andere brief van hoofdaannemer Delta Infratechniek staat de te volgen procedure voor aanleg.

Delta Infratechniek begint op korte termijn met de aanleg in het gebied ten zuiden van de spoorlijn Deventer - Holten. De Borkeld valt hier ook onder. Medio 2017 moeten deze aansluitingen gereed zijn. Delta Infratechniek zal vooraf met elke deelnemer individueel afspreken waar in de woning de glasvezelaansluiting moet worden geplaatst.
Ga voor meer informatie naar onze speciale website www.glasvezel-op-de-borkeld.nl.

Nieuwsbrief december 2016 verschenen

Op 7 december is de traditionele decembernieuwsbrief naar de leden gestuurd. Hierin is een overzicht opgenomen van belangrijke ontwikkelingen en activiteiten op en rondom De Borkeld.
In deze uitgave leest u onder meer berichten over het omgevingsplan, het ontwerp bestemmingsplan brandveiligheid, de nieuwe wijze van afvalinzameling, de uitgestelde opvang van vluchtelingen, de aanleg van glasvezel, de verbreding van de A1 en de tarieven 2017 van de gemeentelijke belastingen.
Ook komen diverse verenigingszaken aan bod. De jaarlijkse algemene ledenvergadering is op zaterdag 18 maart 2017.
Mocht u als lid de nieuwsbrief niet per e-mail of post hebben ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl alsnog een exemplaar aanvragen.

Ondergrondse containers restafval op De Borkeld

Op verzoek van de vereniging heeft de gemeente 2 ondergrondse containers voor restafval op De Borkeld geplaatst. Wij hadden om meer gevraagd, maar voorlopig zijn het er twee, langs de Pannenweg en aan het begin van de Winkelbergweg, zie de foto's hieronder.
De nieuwe manier van afvalinzameling in de gemeente gaat op 5 december van start. Dan worden ook de ondergrondse containers in gebruik genomen. Die zijn alleen te openen met de afvalpas, mits de eigenaar heeft aangegeven 'ondergronds' te gaan, onder inlevering van de grijze minicontainer.
Op 8 november 2016 is over de afvalinzameling en de berichtgeving door de gemeente (brief van 28 oktober) een extra nieuwsbrief aan de leden gestuurd. Meer informatie: info@evdeborkeld.nl.

Najaarsexcursie De Pothaar op 1 oktober 2016

Zoals al jaren traditie is, heeft het bestuur van onze vereniging ook dit jaar weer een najaarsexcursie voor de leden georganiseerd.
Met een groep van 28 deelnemers hebben wij op 1 oktober 2016 het boerderijmuseum "De Pothaar" - gelegen tussen Holten en Bathmen - bezocht.
Na verwelkoming met koffie en krentenwegge in de als museum ingerichte boerderij hield boerin Alie Elmerink een zeer boeiende en onderhoudende voordracht over het wel en wee van het boerenleven in het verleden. Haar betoog werd ondersteund door prachtig ingerichte stijlkamers van vroeger tijden. Alie verzamelde zelf jarenlang oude scherven, serviezen, foto's en nog veel meer van de vroegere generaties op "De Pothaar".

Na de voordracht van boerin Alie en het vervolgens bewonderen van de tentoongestelde antieke voorwerpen werden de leden voorzien van een prima verzorgde lunch.
Al met al kan gezegd worden dat dit wederom een zeer geslaagde najaarsexcursie is geweest. Hieronder staan enkele foto's van De Pothaar.

Voorlopig nog geen vluchtelingen op De Lindenberg

De gemeente Rijssen-Holten maakte op 23 augustus 2016 bekend dat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) op 1 oktober nog geen vluchtelingen plaatst op bungalowpark De Lindenberg. Dat komt door de lagere instroom van asielzoekers. In de loop van september besluit de landelijke overheid over de verdere aanpak van de asielstroom. Op basis daarvan neemt de zogenaamde Provinciale Regietafel Overijssel beslissingen over locaties in de provincie.

Volgens wethouder Cornelissen blijft staan dat opvang van vluchtelingen op De Lindenberg tot uiterlijk 1 oktober 2017 mogelijk is.

Extra nieuwsbrief verschenen

Op 9 augustus 2016 is een extra nieuwsbrief naar alle leden gestuurd. Hierin zijn enkele actuele onderwerpen opgenomen, zoals de brief van de gemeente Rijssen-Holten over de mogelijke aanpak van de afvalinzameling op De Borkeld met het verzoek vóór 1 september hierop te reageren, recente ontwikkelingen bij de aanleg van glasvezel, de opvang van vluchtelingen op De Lindenberg, en informatie over de najaarsbijeenkomst op 1 oktober.

Mocht u als lid de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan alsnog een digitale versie.

Update opvang vluchtelingen op De Lindenberg

Het bestuur heeft een aantal reacties van leden ontvangen op de eerdere berichtgeving. Naar aanleiding daarvan wil het bestuur benadrukken dat wij zo neutraal en objectief mogelijk willen opereren, zonder waardeoordelen, met respect voor ieders mening. Gelet op de doelstellingen van de EV volgt het bestuur de ontwikkelingen rondom de opvang kritisch wat betreft mogelijke effecten op ons gebied.

De Eigenarenvereniging (EV) was vertegenwoordigd op de informatieavond over de opvang op 14 juni in Rijssen. Over het algemeen was er bij de aanwezigen geen negatief geluid over de opvang van vluchtelingen. Zorgpunten betroffen vooral de locatie en de communicatie. De avond had een informele setting. De burgemeester, de wethouders en vertegenwoordigers van het COA stonden ieder aan een statafel. Aan hen konden vragen worden gesteld. In de gesprekken met hen is het volgende naar voren gekomen.

  • Het gaat om 250 vluchtelingen. Zij hebben een verblijfsvergunning en wachten op definitieve huisvesting. Het betreft dus geen asielzoekers.
  • De duur van de opvang is volgens de burgemeester nadrukkelijk maximaal één jaar.
  • Over het effect van de opvang voor het recreatiegebied De Borkeld is bij de besluitvorming niet uitgebreid stil gestaan. De EV heeft verzocht om vanaf 1 oktober af en toe een soort tussenevaluatie te houden over het verloop van de opvang en de effecten voor het recreatiegebied De Borkeld. De betrokken wethouder wil er alles aan doen om de ontwikkeling goed te volgen en het gevoel dat er leeft, om als recreatiegebied het 5e wiel aan de wagen te zijn, weg te nemen. De EV heeft verzocht om bij de ontwikkeling van recreatie niet alleen het dorp Holten en de Holterberg te betrekken, maar ook De Borkeld. Met de wethouder wordt een overleg gepland.
  • Leden van de CDA-fractie erkenden dat de communicatie over de opvang beter en zorgvuldiger had gekund. Zo had de Eigenarenvereniging zeker een uitnodiging moeten hebben voor de besloten bijeenkomst. En ook eigenaren van recreatiewoningen dicht bij De Lindenberg hadden een brief over de opvang moeten ontvangen. Hoewel gedane zaken geen keer nemen, wil het CDA hierover nog nader van gedachten wisselen met de EV.
  • Afgevaardigden van het COA bleken niet op de hoogte te zijn van het feit dat "De Lindenberg" grenst aan het recreatiegebied De Borkeld met ca 400 woningen. Zij hebben toegezegd dit kritisch in de gaten te houden. Op welke wijze dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Er komen allerlei werkgroepen voor de begeleiding en de opvang. Vanuit deze werkgroepen zou dan ook de relatie met De Borkeld geregeld kunnen worden.
  • De wijkagent heeft toegezegd het bestuur van de EV te informeren over de veiligheid op De Borkeld.

Het bestuur zet zich ervoor in dat de gevoerde gesprekken een vervolg krijgen. Het bestuur zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en beoordelen en daarnaar handelen. Belangrijk daarbij is om in gesprek te blijven met de verantwoordelijke personen en instanties. Als daartoe aanleiding is zal het bestuur de leden nader informeren.

22 juni 2016

250 vluchtelingen naar De Lindenberg

Vrijdag 10 juni 2016 heeft de gemeente Rijssen-Holten bekend gemaakt dat zij vanaf oktober 250 vluchtelingen tijdelijk wil huisvesten op bungalowpark De Lindenberg. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de Eigenarenvereniging De Borkeld vandaag, 13 juni, het volgende bericht aan de leden gestuurd:

Vrijdag jl. werd het bestuur door een verslaggever van Tubantia geïnformeerd dat de gemeente Rijssen-Holten een persbericht heeft uitgegeven over de opvang van vluchtelingen op het park De Lindenberg. Gemeente, familie Lindenberg en het COA hebben besloten vanaf 1 oktober 2016 voor de duur van één jaar 250 vluchtelingen tijdelijk als noodopvang op het park te huisvesten.

Wij zijn als bestuur niet door de gemeente geïnformeerd, wat als betrokken organisatie toch wel op zijn plaats was geweest. Het bestuur heeft wegens het ontbreken van nadere gegevens vooralsnog geen oordeel over de opvang. Wel is er begrip voor het feit dat de gemeente vluchtelingen opvangt, maar over het hoe en waar, en de communicatie, zijn de nodige vragen.

Voor belangstellenden wordt een openbare inloopavond gehouden op dinsdag 14 juni a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis te Rijssen, Schild 1. Het bestuur zal deze bijeenkomst bezoeken.

Zodra meer bekend is over de opvang en alles wat daarmee samenhangt, zullen wij u nader informeren.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Hielke de Boer (secretaris)

Opnieuw inbraak in recreatiewoning op De Borkeld

Op dinsdag 31 mei 2016 tussen 10:00 uur en 19:00 uur is er ingebroken in een vakantiewoning, gelegen aan de Vianenweg te Holten. De dader(s) heeft/hebben een raam geforceerd om binnen te komen. Uit de woning zijn verschillende sieraden, geld en een computer weggenomen. Bent u getuige geweest van deze inbraak of heeft u hier nadere informatie over, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Politie Oost-Nederland, Basisteam Twente West, bereikbaar op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar op 0800-7000. (Bron: Holtens Nieuws)

Brandgangen: waar zijn ze, en hoe zien ze eruit?

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering in maart 2016 kwam de vraag op hoe het is gesteld met de aanleg van de brandgangen op De Borkeld. Die zijn nodig om de brandveiligheid te verhogen. Bij calamiteiten kunnen brandweer, politie en ambulances dan sneller en gemakkelijker aanrijden en doorrijden, en bewoners hebben dan extra vluchtwegen.
Op basis van informatie van de gemeente is het volgende overzicht opgesteld: brandgangen-mei-2016.pdf.

Weer hennepkwekerij ontmanteld

Op dinsdag 10 mei 2016 heeft de politie van Rijssen-Holten een hennepkwekerij aan de Heideweg ontdekt. In het pand was een man aanwezig die door de politie is aangehouden. De kwekerij is ontmanteld en de hennep is vernietigd.

Al eerder, in 2012, werd in een recreatiewoning op De Borkeld een wietplantage ontmanteld. Het kweken van hennep is niet alleen strafbaar, maar ook gevaarlijk met het oog op brandveiligheid. Vaak wordt namelijk gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en van installaties die onveilig zijn aangelegd. Ook kan schade aan de woning ontstaan door vernielingen, lekkages, stank en schimmel. De eigenaar kan zo voor hoge herstelkosten komen te staan.
Advies aan eigenaren die hun recreatiewoning langdurig verhuren: wees waakzaam, controleer de achtergronden van de huurder(s) en controleer van tijd tot tijd de woning.

Waarschuwing op afvalcontainer? Loos alarm!

Bewoners van de Vianenweg troffen op vrijdag 22 april 2016 een "waarschuwing" op hun afvalcontainer aan. De waarschuwing was dat de bak op de openbare weg stond op een niet-ophaaldag. En dat mag niet volgens de handhavers van de gemeente; de ophaaldag is namelijk donderdag.

Wij kregen diverse meldingen over deze plotselinge actie. Het bestuur heeft onmiddellijk contact opgenomen met de gemeente over de achtergrond hiervan. Voor De Borkeld kan natuurlijk niet gelden dat de bak alleen op de ophaaldag langs de weg mag staan. Dat is bij recreatiewoningen ondoenlijk.

De gemeente meldde ons dat hier sprake was van een misverstand. De beleidsambtenaar, met wie wij in gesprek zijn over een andere wijze van afvalinzameling, wist niets van de "waarschuwing" af; met de handhavers (BOA's) is afgesproken dat zij geen waarschuwingen meer zullen afgeven.

Voor de bewoners hebben de uitgedeelde waarschuwingen geen gevolgen. Die kunnen dus linea recta de container in.

Algemene ledenvergadering 19 maart 2016

Op zaterdag 19 maart 2016 vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats bij restaurant De Poppe, aan de weg naar Markelo. Aanvang is 9.30 uur.
Vanaf 11 uur zal wethouder J. Aanstoot nadere informatie geven over actuele onderwerpen zoals de brandveiligheid, glasvezel en afvalverwijdering, en daarover vragen beantwoorden.
Om ongeveer 12.30 uur is de afsluiting met een lichte lunch.

Glasvezel grens ruim gehaald

Twee op de drie bewoners van het buitengebied willen glasvezel. Dat heeft de gemeente Rijssen-Holten vandaag (24 februari 2016) bekend gemaakt. De grens lag op een deelname van 60%. De aanmeldingstermijn eindigt op 28 februari, dus het percentage kan zelfs nog stijgen. Het bestuur is zeer content met deze uitslag, want dat betekent dat ook ons gebied met ca 400 recreatiewoningen in beginsel volop meedoet met de aanleg van glasvezel. Hoe dat in zijn werk zal gaan, zal het komende halfjaar duidelijk worden.
Voor het persbericht van de gemeente klikt u hier.

14 januari 2016: informatiebijeenkomst verbreding A1

Rijkswaterstaat (RWS) gaat de autosnelweg A1 tussen Deventer en knooppunt Azelo verbreden naar 2x3 rijstroken.
Er wordt nu gewerkt aan een ontwerp-tracébesluit. RWS nodigt omwonenden en andere geïnteresseerden uit mee te denken over de exacte invulling van het ontwerp. Daarom organiseert RWS op 14 januari 2016 een inloopbijeenkomst voor het trajectdeel Markelo - Azelo, dat langs (en door) De Borkeld voert.
Het bestuur zal bij deze bijeenkomst aanwezig proberen te zijn vanwege de mogelijke effecten op geluid en lucht.
Maar u kunt natuurlijk ook zelf naar deze meeting gaan.
Wanneer en waar: 14 januari, van 18 tot 21 uur, landgoed Het Rheins, Reintszijweg 1, 7468 SL Enter. Het landgoed ligt ca 2,5 km buiten Enter, langs de A1.
Voor meer informatie van Rijkswaterstaat over het project kunt u de volgende documenten downloaden.

Nieuwsbrief december 2015 verschenen

Net voor de kerst is weer een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. Hierin is een kort overzicht opgenomen van belangrijke ontwikkelingen en activiteiten rondom De Borkeld. Ook is er een vooruitblik op 2016.
In deze uitgave leest u onder meer berichten over de komst van glasvezel, voortgang bij de brandveiligheid en brandgangen, het nieuwe bestemmingsplan, andere wijze van afvalinzameling, verbreding A1 en de tarieven 2016 van de gemeentelijke belastingen.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is op zaterdag 19 maart 2014. Leden ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.
Mocht u als lid de nieuwsbrief niet per e-mail of post hebben ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl alsnog een exemplaar aanvragen.

Ook glasvezel voor onze recreatiewoningen (update)

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft op 13 november 2015 unaniem ingestemd met het voorstel van B&W om aansluiting op glasvezel in het gehele buitengebied mogelijk te maken.
Het bestuur van de Eigenarenvereniging De Borkeld heeft in een brief van 14 november alle eigenaren, leden en niet-leden, hierover geïnformeerd. De brieven zijn huis aan huis bezorgd, voor zover mogelijk, want niet elke recreatiewoning heeft een brievenbus.
Het is nu aan de gemeente om verder actie te ondernemen.
Onze brief aan de eigenaren kunt u hier aanklikken.

Ook glasvezel voor onze recreatiewoningen

Onze inspanningen om ook de recreatiewoningen op De Borkeld aan te sluiten op het glasvezelnet zijn beloond: het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten stelt aan de gemeenteraad voor alle woningen in het buitengebied van glasvezel te voorzien. Wel blijft de voorwaarde gelden dat minstens 60% van de bewoners meedoet. De gemeenteraad zal op 13 november het besluit van B&W behandelen. Alle eigenaren krijgen kort daarna een informatiebrief van de gemeente. Zie ook het persbericht van de gemeente en het bericht in Tubantia.

Doorsteek, brandgang, calamiteitenpad: een voorbeeld

Al jaren is er discussie over de aanleg van verbindingen tussen (doodlopende) paden, in het kader van verbetering van de brandveiligheid in ons gebied. Intussen zijn enkele verbindingen tot stand gekomen. We spreken hierbij niet meer over een doorsteek, maar over brandgang of calamiteitenpad. Hoe kan zo'n brandgang er nu uitzien? Als voorbeeld staan hieronder enkele foto's van een brandgang die deze zomer is gerealiseerd tussen de Winkelbergweg en de Vianenweg.
Hieruit blijkt dat de brandgang aan beide zijden is afgesloten met een hek. De hulpdiensten beschikken over de sleutels. Ertussenin staat ook nog een hek, dat de scheiding tussen twee percelen markeert.

Glasvezel komt eraan, maar ook erin?

Op en rondom ons terrein vinden graafwerkzaamheden plaats. Die zijn bedoeld om buizen voor glasvezel in te graven, voor de permanent bewoonde huizen. Maar er worden tegelijk ook alvast lege buizen gelegd voor eventuele aansluiting van de recreatiewoningen in een later stadium. Wij hadden hiervoor gepleit bij de gemeente. De gemeenteraad moet evenwel nog beslissen over de feitelijke aansluiting van de recreatiewoningen.
Over deze actuele ontwikkelingen hebben de leden een mail of brief van 3 september 2015 gekregen. Meer informatie vindt u op onze speciale glasvezelwebsite www.glasvezel-op-de-borkeld.nl.

Zaterdag 3 oktober 2015: najaarsexcursie Natuurdiorama

De najaarsexcursie voert dit jaar naar het Natuurdiorama op de Holterberg. Dit natuurmuseum herbergt een van de grootste collecties Europese diersoorten. Er zijn meer dan 1000 dieren te zien, waaronder de grootste zangvogel van Nederland en de enige aap die voorkomt in Europa. In 11 prachtige, levensgrote diorama’s ziet u de dieren in hun natuurlijke houding en leefomgeving.
Leden van de Eigenarenvereniging zijn op 3 oktober vanaf 10 uur van harte welkom in Hotel 't Losse Hoes, Holterbergweg 14. Om half elf start de excursie. Na afloop biedt het bestuur een lichte lunch aan. Deelname is voor leden gratis.
De leden hebben een mail of brief ontvangen om zich aan te melden voor deze excursie. Mocht u geen bericht hebben ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@evdeborkeld.nl.

Weer brand op De Borkeld

En weer moest de brandweer uitrukken voor een brand op de Borkeld. Maandagavond 25 mei 2015 spoedden de spuitgasten zich naar de Vianenweg, waar een brand woedde in een recreatiewoning. Oorzaak was een schoorsteenbrand die oversloeg naar de kap van de woning. De brandweer heeft de brand opgeschaald naar middelbrand vanwege de bosrijke omgeving. Het huis heeft grote brand- en waterschade. De bewoners waren thuis maar konden op tijd de woning verlaten.
Eens te meer is duidelijk hoe kwetsbaar ons gebied is voor branden. Nu was de brandweer het vuur snel meester, maar zeker in droge perioden kan zo'n brand gemakkelijk overslaan naar de omgeving. Weest daarom voorzichtig en op uw hoede.

Jaarvergadering 21 maart 2015

Op zaterdag 21 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Kijk voor meer informatie bij Activiteiten.

Vindt u uw opstal- en inboedelverzekering te duur?

U kunt wellicht goedkoper uit zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 maart heeft Bas Rosenbaum van het bestuur hierover informatie gegeven. Klik hier en u leest er alles over.

Bijeenkomst met wethouder alleen voor leden

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de bijeenkomst met wethouder Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten op zaterdag 21 maart alleen toegankelijk voor leden van de Eigenarenvereniging De Borkeld.

Glasvezel op De Borkeld (vervolg)

Begin maart 2015 is bij alle niet-leden van de Eigenarenvereniging een brief bezorgd over de mogelijke komst van glasvezel op De Borkeld en over andere actuele onderwerpen. De brief bevat tevens een oproep om lid te worden. U kunt deze brief hier aanklikken.

Ook de leden zijn over de recente ontwikkelingen over glasvezel geïnformeerd in een brief van 4 maart. Deze brief kunt u hier aanklikken.

Het onderwerp glasvezel staat, naast andere belangrijke thema's, op de agenda van de algemene ledenvergadering op 21 maart (zie aankondiging hieronder).

Algemene ledenvergadering 21 maart

Op zaterdag 21 maart 2015 vindt de jaarlijkse ledenvergadering (ALV) plaats. Locatie is restaurant De Poppe aan de weg naar Markelo, even voorbij de kruising met de A1. Aanvang is 10 uur. Lees meer...

A1 verbreed

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereiding van de verbreding van de A1 tussen Deventer en Azelo tot 2x3 rijstroken. De weg zou in 2018 verbreed moeten zijn. Het bestuur heeft als belanghebbende partij in januari 2015 een 'zienswijze' ingediend voor het onderzoek MER, de maatschappelijke effect rapportage. Wij hebben met name verzocht de effecten van verbreding op de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in ons gebied in de MER te betrekken.

Branden op De Borkeld

Afgelopen weken moest de brandweer twee keer uitrukken voor branden op De Borkeld. Op oudejaarsdag 2014 ging een schuur op de Postweg in vlammen op, mogelijk door vuurwerk. Op 7 januari 2015 was er een fikse schoorsteenbrand op de Vianenweg. De brandveiligheid in ons gebied blijft een hot issue, zo blijkt weer eens. Hieronder kunt u de berichtgeving van Holtens Nieuws over de branden lezen.

Glasvezel op De Borkeld?

De gemeente Rijssen-Holten legt momenteel glasvezel in de buitengebieden aan, ook in het grote gebied de Borkeld. Met glasvezel kun je probleemloos TV kijken (zonder schotel), internet gebruiken en desgewenst telefoneren. De gemeente slaat ons gebied De Borkeld met ruim 400 recreatiewoningen echter over, onder het mom dat anders de subsidie van de provincie niet voldoende zou zijn.
Het bestuur heeft daarop besloten in actie te komen om de belangstelling voor glasvezel te peilen, om te voorkomen dat wij eventueel de boot zouden missen. In oktober is daarover huis aan huis in ons gebied een brief bezorgd, zowel bij leden als bij niet-leden. Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale website: www.glasvezel-op-de-borkeld.nl.

Excursie schaapskudde

Op zaterdag 4 oktober 2014 hadden zich 's morgens zo'n 26 leden verzameld voor de inmiddels traditionele najaarsexcursie. Dit keer was de schaapskudde op de Friezenberg het doel. De schaapherder legde uitgebreid uit wat het doel is van de begrazing door schapen. Ook vertelde hij welk ras schapen hier graast: het Drentse heideschaap. Daarna gaf hij een demonstratie van het hoeden, door middelen van de opdrachten die de honden van hem krijgen. De schaapherder liet ook zien hoe hij zelf te werk gaat.
De excursie werd begunstigd door fraai zonnig najaarsweer, en de deelnemers waren zeer enthousiast. Na afloop genoot de groep van een prima lunch in de Zwemkolk. We kunnen daarom ook dit jaar weer spreken van een geslaagde excursie.

Hieronder kunt u enkele foto's van de excursie bekijken, met dank aan mevrouw I. Clocquet.

Vandalisme bij Casa Familia

Het bestuur van Casa Familia aan de Vianenweg heeft bij het bestuur aandacht gevraagd voor recente vernielingen op het terrein van Casa Familia. Het bestuur van Casa Familia heeft bij de nabijgelegen woningen een brief hierover bezorgd.
Na overleg tussen beide besturen is afgesproken dat wij de brief publiceren op onze website. Door hier te klikken op kunt u kennis nemen van de brief.

Holten, 16 juli 2014

Ledenvergadering 15 maart 2014

Bijna 45 leden en ca 30 partners van leden togen 15 maart 2014 naar De Poppe voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Eigenarenvereniging De Borkeld. Belangrijk agendapunt was opnieuw de brandveiligheid van ons gebied. De voortgang bij de verbetering hiervan, onder meer via doorsteken tussen paden, is traag. De gemeente lijkt er niet (meer) een hoge prioriteit aan te geven; wellicht geeft het nieuwe gemeentebestuur een impuls. Het bestuur zal dit bij de gemeente aankaarten.
Daarnaast kwamen onder meer het nieuwe bestemmingsplan, de verbreding van de A1, glasvezelnet en de afvalproblematiek aan de orde. Ingrid van Dijk heeft haar bestuurslidmaatschap helaas moeten opgeven. In haar plaats benoemde de vergadering Janske van de Water tot lid van het bestuur. De vereniging is financieel gezond; er zijn nu 133 betalende leden; het bestuur overweegt weer een ledenwerfactie te houden, bijvoorbeeld met flyers. In het najaar organiseert het bestuur weer een najaarsactiviteit. Tot slot is een enquête uitgedeeld waarin de leden kunnen aangeven wat zij van de vereniging en het bestuur vinden en verwachten. De vergadering verliep in een goede sfeer. Het verslag van de vergadering is intussen aan de leden gezonden. U kunt hier een aantal foto's van de jaarvergadering bekijken.

Na de pauze verzorgde de Holtense archeoloog Bert Groenewoudt een presentatie over bodemschatten in en rondom Holten. Zo is ontdekt dat De Borkeld al 2000 à 3000 jaar voor Christus werd bewoond, eerst door jagers, later door landbouwers. Holten en Markelo zijn ongeveer 900 jaar geleden ontstaan. De presentatie werd door het publiek erg gewaardeerd.
De bijeenkomst werd afgesloten met een lichte lunch met soep en broodjes.

Zaterdag 8 maart 2014: MAC endurorit

Op zaterdag 8 maart organiseert de MAC De Holterberg weer de jaarlijkse voorjaarsrit, een endurorit. Tal van motorrijders doorkruisen het gebied rondom Holten over verharde en onverharde wegen. Afgelopen jaren voerde de rit ook over De Borkeld, en wel via de Heideweg, Landmansweg en Meutgeersweg. De rit start om 8.30 uur en is ca 15.30 uur afgelopen.
Het voorbijrijden van de rijders kan geluidsoverlast geven. Mocht dit voor u aanleiding zijn voor een klacht, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl. Wij zullen dan contact opnemen met de MAC met het oog op de rit in 2015.

Nieuwsbrief nr 7 verschenen

Op 17 december 2013 is de 7e nieuwsbrief naar de leden gestuurd. Hierin is het jaarlijkse overzicht opgenomen van belangrijke ontwikkelingen en activiteiten rondom De Borkeld. Ook is er een vooruitblik op 2014.
In deze uitgave leest u berichten over de brandveiligheid, bestemmingsplan, Vianenweg, afvalinzameling, glasvezel, A1 en de tarieven 2014 van de gemeentelijke belastingen.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dit jaar op zaterdag 15 maart 2014. Leden ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.
Mocht u als lid deze nieuwsbrief niet per e-mail of post hebben ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl. alsnog een exemplaar aanvragen.

Excursie Canadese begraafplaats

Op zaterdag 5 oktober 2013 was de excursie naar de Canadese begraafplaats bij Holten. Ruim dertig deelnemers namen hieraan deel.
De Canadese begraafplaats op de Holterberg is een indrukwekkende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Door de inspanningen van de toenmalige burgemeester Enklaar en het Ministerie van Oorlog werd een stukje Nederlandse grond geschonken aan het Canadese Gouvernement om de omgekomen soldaten een passende laatste rustplaats te geven. Sinds kort is bij de begraafplaats een informatiecentrum aanwezig.
De excursie begon om 10.00 uur bij het informatiecentrum met koffie en cake. Daarna werd, onder leiding van twee gidsen, de groep in tweeën verdeeld. De eerste groep startte bij het informatiecentrum, de andere groep ging eerst naar het kerkhof.
In het centrum kon men allereerst een film bekijken over de ontstaansgeschiedenis van het kerkhof. Daarna was er gelegenheid om door middel van diverse voorwerpen, foto's en oude filmpjes meer te weten te komen over de bevrijding van Holten en omstreken. Ook zijn er verhalen te beluisteren van inwoners van Holten die de oorlog nog hebben meegemaakt.
Op het kerkhof vertelden de gidsen, na een uitleg over de indeling van het terrein, bij diverse graven de achtergrond van de personen die daar begraven liggen. Het zijn bijzondere verhalen die veel indruk maakten. Nog steeds wordt het kerkhof ook bezocht door familieleden van de omgekomen militairen. Verteld werd dat elk jaar op Kerstavond bij alle graven een kaars wordt ontstoken, hetgeen in het donker een prachtig gezicht is.
De ochtend werd besloten met een goed verzorgde lunch bij hotel 't Lösse Hoes. Al met al was het een zeer geslaagd evenement.

Impressie ledenvergadering 16 maart 2013

Bijna 70 mensen bezochten de jaarlijkse ledenvergadering van de Eigenarenverening op 16 maart 2013 in De Poppe, halverwege Holten en Markelo. Belangrijk agendapunt is telkenjare de brandveiligheid van het gebied. De voortgang bij de verbetering hiervan, onder meer via doorsteken tussen paden, is maar matig. De gemeente lijkt er niet (meer) een hoge prioriteit aan te geven. Het bestuur zal dit bij de gemeente aankaarten.
Daarnaast kwamen onder meer het bestemmingsplan, de verbreding van de A1 en de afvalproblematiek aan de orde. In het najaar organiseert het bestuur weer een najaarsactiviteit. Marike Nijland heeft haar bestuurslidmaatschap helaas moeten opgeven. In haar plaats benoemde de vergadering Ingrid van Dijk tot lid van het bestuur. De vergadering verliep in een goede sfeer. Het verslag van de vergadering is intussen aan de leden gezonden. U kunt hier een aantal foto's van de jaarvergadering bekijken.

Na de pauze verzorgde de Oudheidkamer Holten een diapresentatie over de Oranjestraat in Holten in vroegere tijden. Zo konden we zien hoe de straat vroeger bebouwd was en hoe het er nu vaak totaal anders uitziet. De presentatie werd door de vergadering erg gewaardeerd.

Nieuwsbrief nr 6 verschenen

In december ontvingen de leden de inmiddels traditionele nieuwsbrief met een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten rondom De Borkeld.
In deze uitgave vindt u onder meer berichten over de brandveiligheid, bestemmingsplan, verharding Vianenweg, afvalinzameling, glasvezel en de tarieven 2013 van de gemeentelijke belastingen.
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 maart. Leden ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.
Heeft u als lid deze nieuwsbrief niet per e-mail of post ontvangen, laat het ons weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan alsnog een exemplaar.

Druk bezochte ledenvergadering

Op de jaarlijkse ledenvergadering op 17 maart jl. in De Poppe kwamen zo'n 70 leden af. Bestuur en leden bespraken de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de vooruitblik voor 2012. De brandveiligheid springt er daarbij uit. De gemeente toonde een plattegrond waarop de geplande doorsteken staan aangegeven. Hier u deze kaart aanklikken en bekijken.
Daarnaast kwamen onder meer de financiële huishouding, de ledenlijst en de openbaarheid daarvan en de afvalproblematiek aan de orde. De vergadering verliep in een goede sfeer. Binnenkort ontvangen de leden het verslag van waarnemend secretaris Marike Nijland. Secretaris Hielke de Boer kreeg namelijk zeer onlangs een nieuwe heup.

Na de pauze was er een openbare bijeenkomst van de gemeente over inbraakpreventie. Ex meesterinbreker Evert Jansen liet zien hoe onachtzaam we soms zijn als het gaat om beveiligen van have en goed. Wethouder Ab Stegeman wees in zijn slotwoord op het belang van goede preventie en van sociale controle.

Verlichting buitengebied

Op de website van de gemeente Rijssen Holten staat het volgende te lezen: Verlichting buitengebied. Het is een bericht dat alle bewoners/eigenaren op de Borkeld aangaat. Echter het bestuur kan hier niet over beslissen, omdat mogelijk ook persoonlijke belangen op het spel staan. Als u het na het lezen van het bericht niet eens bent met het reactievoorstel van het bestuur, verzoeken wij u te reageren voor vrijdag 24 februari op ons bericht. Wij kunnen onze reactie naar de gemeente voor 2 maart indienen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks reageren naar de gemeente.

Het bestuur heeft de intentie om als volgt naar de gemeente te reageren.

Betreft: Verlichting buitengebied

Geacht College,

Wij hebben als bestuur onze leden het bericht over de verlichting in het buitengebied toegezonden en reacties gevraagd.
- Het bestuur is van mening, dat de verlichting een onderdeel is van de veiligheid op de Borkeld en heeft daarom het bericht op onze website geplaatst en tevens alle leden het bericht schriftelijk toegezonden.
- Het bestuur is van mening, dat er geen ontevredenheid heerst over de huidige verlichting in het buitengebeid en gaat ervan uit dat de huidige verlichting blijft bestaan.
- Het bestuur wil u erop wijzen, dat op de (openbare) Vianenweg geen verlichting is. Dit is tot stand gekomen na een enquête gehouden onder de eigenaren/bewoners begin 2000. Om het bosgebied zoveel mogelijk in stand te houden ziet het bestuur geen noodzaak om verlichting aan te brengen.

Hopend u voldoende ingelicht te hebben, met vriendelijke groeten namens het bestuur,

W Beldman (voorzitter)                           H. de Boer (secretaris)

Nogmaals wij verzoeken u naar ons te reageren, zodat wij kunnen peilen of wij uw belang goed vertegenwoordigen.

Gemeentelijke belastingen 2012: weer fors omhoog voor eigenaren De Borkeld

De belastingtarieven stijgen in 2012 opnieuw, zo zal de gemeenteraad op 15 december besluiten. De rioolheffing gaat met ruim 4% omhoog naar € 242,40. De afvalstoffenheffing (vroeger reinigingsheffing) daalt met 6% naar € 218. Daar staat tegenover dat we voortaan ook moeten betalen voor het afleveren van groenafval bij het afvalbrengpunt: € 2,50 per halve kuub. Achtergrond hiervan is dat de gemeente toe wil naar kostendekkende tarieven.

Maar dan het lot van de huiseigenaren. De gemeente wil dat de totale opbrengst van de OZB in 2012 stijgt met 3,9%. Ter vergelijking: het inflatieperecentage bedraagt 1,4%. Omdat de woningen gemiddeld genomen minder waard zijn geworden daalt ook de taxatiewaarde, met 1,9%. Een hoger tarief moet deze daling dus ruimschoots compenseren om op de 3,9% hogere opbrengst uit te komen.

Voor de eigenaren van recreatiewoningen is de belastingpil nog bitterder: de totale opbrengst van de door velen verfoeide forensenbelasting stijgt met 3,9%, en dat bij een waardedaling van recreatiewoningen van 4%. Ook hier dus een forse stijging van het tarief.

Per saldo gaat de belastingdruk voor een gemiddeld huishouden in Rijssen-Holten in 2012 dus opnieuw minder omhoog dan voor de 'gemiddelde' eigenaar van een recreatiewoning.

En dan zijn er nog andere belastingen die wij moeten opbrengen, zoals van het waterschap de ingezetenenheffing, de watersysteemheffing en sinds 2011 ook de zuiveringsheffing, met terugwerkende kracht tot 2009.

Vraag blijft bij dit alles hoe de verhouding is tussen de belastingen die wij opbrengen tegenover de uitgaven die voor ons en ons gebied worden gedaan. Het antwoord is vermoedelijk: wij geven meer dan wij ontvangen. Het bestuur wil dit antwoord in 2012 toetsen.

Informatieavond veiligheid rondom de woning

De gemeente heeft alle inwoners in het buitengebied van Holten een brief gestuurd (d.d. 3 oktober 2011) met een uitnodiging voor een voorlichtingsavond op dinsdagavond 1 november over veiligheid in en om de woning, zie de scan hiervan. Daarbij gaat het vooral om beveiliging tegen inbraak e.d. In ons geval zijn deze uitnodigingen gestuurd naar de recreatieadressen op De Borkeld. Omdat niet alle leden regelmatig op De Borkeld vertoeven, kunnen eigenaren deze berichtgeving mislopen. Daarom plaatsen wij dit bericht op verzoek van de gemeente ook op onze website.

Wij hebben de gemeente erop gewezen dat zij mededelingen aan eigenaren niet naar de recreatieadressen moet sturen, maar naar de huisadressen, waar immers ook de diverse belastingaanslagen arriveren. Daarnaast hebben wij aangegeven dat de keuze voor een dinsdagavond voor veel leden lastig is, omdat zij ver van Holten wonen. Een vrijdagavond zou een veel betere optie zijn. Overigens vinden wij het thema van de voorlichtingsavond van groot belang. Het bestuur wil tijdens de jaarvergadering in maart 2012 aandacht besteden aan preventie en (brand)veiligheid. Overigens kunt u op de website van de gemeente, www.rijssen-holten.nl, meer informatie over allerlei zaken vinden, zie links op de homepage bij de informatiepagina's.

Voor meer informatie en reacties kunt u een e-mail sturen naar info@evdeborkeld.nl.

Verslag extra ledenvergadering over brandveiligheid

Op 1 oktober jl. verzamelden zich in 'De Poppe' zo'n 50 leden voor de extra ledenvergadering over de brandveiligheid. De vertegenwoordiger van de gemeente moest op last van de wethouder verstek laten gaan. Het aangepaste voorstel van de wethouder voor de aanpak van de brandveiligheid zijn ter vergadering besproken. Het gemeentebestuur streeft naar besluitvorming in de gemeenteraad nog dit jaar. In de bijeenkomst is daarnaast uitvoerig van gedachten gewisseld over de standpunten van vereniging. Een ruime meerderheid steunde de opstelling van het bestuur. Er zal nog een peiling worden gehouden onder alle leden. Het verslag van deze extra vergadering is op 11 oktober aan de leden gestuurd.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@evdeborkeld.nl.

Extra ledenvergadering over brandveiligheid

Op zaterdagmorgen 1 oktober om 10 uur houdt de Eigenarenvereniging een extra ledenvergadering over de ontwikkelingen rondom de brandveiligheid. Aanleiding is een gesprek dat het bestuur in augustus met de gemeente Rijssen-Holten voerde. De visie van de gemeente is ten opzichte van de jaarvergadering in maart jl. zodanig gewijzigd dat we onze leden daarover willen informeren en raadplegen. Een vertegenwoordiger van de gemeente zal de gewijzigde visie toelichten. Ook komen onze standpunten over de aanpak van de brandveiligheid aan de orde.

Voor de agenda en locatie kunt u een e-mail sturen naar info@evdeborkeld.nl.

Update brandveiligheid

Op zaterdag 19 maart is in de jaarvergadering uitvoerig gesproken over de aanpak van de brandveiligheid zoals de gemeente die voorstelt. Het verslag van deze vergadering is intussen aan de leden verzonden (e-mail of post).

Na de jaarvergadering was een openbare bijeenkomst belegd voor alle eigenaren van recreatiewoningen in aanwezigheid van burgemeester Hofland en wethouder Ligtenberg. Het concept-verslag hiervan is door de gemeente opgesteld en kunt u hier lezen.

Naar aanleiding van de openbare bijeenkomst heeft het bestuur begin april een brief naar B&W van de gemeente gestuurd om de onvrede over verloop en inhoud van de bijeenkomst weer te geven en nogmaals ons standpunt over brandveiligheid onder de aandacht te brengen. Deze brief is onder de leden verspreid en openbaar; u kunt de brief hier lezen.

In tegenstelling tot de gewekte verwachtingen is er tot op heden (29 mei) nog geen nader nieuws vanuit de gemeente te melden. Daarom heeft het bestuur besloten om niet vóór de zomer een extra ledenvergadering uit te schrijven. Wel zullen we de gemeente nogmaals verzoeken om een reactie.

Nieuwe acties voor hogere brandveiligheid?

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten heeft medio februari ingestemd met de aanbevelingen van het rapport-Falck. Daarin staat dat de brandveiligheid nog niet voldoende is en dat meer maatregelen nodig zijn, zoals wegen/paden van 4,5 meter breed en in het uiterste geval onteigening van grond. Op 14 maart bespreekt de raadscommissie het standpunt van B&W en de stappen die dan moeten volgen. U kunt hier het persbericht, het voorstel van B&W en het rapport-Falck lezen.
Het bestuur beraadt zich over een standpunt bij het rapport en het voorstel van B&W. Op 19 maart zal de burgemeester in onze jaarvergadering de plannen toelichten en met ons bespreken. Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie voor deze belangrijke besprekingen.

Nieuwsbrief nr 4 verschenen

Tegen het einde van het jaar ontvangen de leden traditiegetrouw een nieuwsbrief over belangrijke ontwikkelingen in en voor ons gebied, en over algemene wetenswaardigheden. Op maandag 13 december is nummer 4 verschenen en per e-mail of per post verzonden. In deze uitgave vindt u berichten over onder meer de situatie rondom de brandveiligheid, de belastingtarieven van de gemeente voor 2011, de ledenwerfactie en over de komende jaarvergadering. Die is op zaterdag 19 maart 2010 in Holten.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, laat het ons weten via info@evdeborkeld.nl.

Gesprek met de gemeente over de brandonveiligheid

Op 22 oktober heeft een delegatie van het bestuur overleg gevoerd met wethouder Ligtenberg en brandweercommandant Harbers van de gemeente Rijssen-Holten. Onderwerp van gesprek was het voorstel van het college om het beleid en de acties gericht op hogere brandveiligheid op De Borkeld bij te stellen. Dit zou betekenen dat de in 2007 afgesproken maatregelen niet allemaal worden uitgevoerd. Zoals eerder gemeld hebben wij tegen de voorgestelde nieuwe koers grote bezwaren, omdat de brandveiligheid op ons terrein dan niet op het gewenste en noodzakelijke niveau komt.

Over de uitkomsten van het overleg en de acties die het bestuur de komende periode wil ontplooien is op 4 november een brief naar de leden gestuurd, per e-mail of per post. Mocht u als lid van de Eigenarenvereniging deze brief niet hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@evdeborkeld.nl en u krijgt de brief toegezonden.

Boeiende excursie 'De Domelaar'

Op zaterdag 25 september togen ruim 30 leden van de Eigenarenvereniging naar de zandwinning De Domelaar, tussen Holten en Markelo, voor de najaarsexcursie. Amateur-geoloog Rein Kok en natuurvorser Arie Langendoen vertelden in de kantine wat er zoal uit de grond komt en wat er aan natuur is ontstaan. Lees verder en bekijk de foto's...

De Borkeld opeens brandveilig? NEE!

De gemeente Rijssen-Holten wil het beleid van de gemeente rond de brandveiligheid op en om De Borkeld herzien. Zo wil de gemeente stoppen met het verder uitvoeren van het veiligheidsplan voor ons gebied. De brandveiligheid op De Borkeld zou nu in orde zijn. De paden zijn verbreed en er is huisnummering aangebracht. Het plan voor doorsteken wordt niet verder uitgevoerd, omdat een deel van de betrokken eigenaren zich verzet tegen doorsteken op hun terrein.

Wij zijn hierover zeer teleurgesteld en ook zeer bezorgd. Teleurstelling omdat wij de voorgenomen besluiten moesten vernemen uit de pers. Het bestuur heeft namelijk regelmatig en goed contact met de verantwoordelijke personen omtrent de brandveiligheid. Oud-burgemeester Koelewijn en zijn wethouders waren bekend met de problematiek en als er wat besloten werd was het bestuur daarvan op de hoogte. Er werd over en weer gecommuniceerd.

Teleurstelling ook omdat besluiten die genomen waren om de brandveiligheid te verbeteren, nu ten dele teruggedraaid worden. In de jaarvergadering van de EV in 2007 sloegen B&W en de brandweer groot alarm, onder meer met indringende filmpjes over het gevaar van brand en de gevolgen daarvan. Er is toen in overleg een plan opgesteld en het bestuur werd op de hoogte gehouden van de vordering en uitvoering. In het najaar 2007 heeft de raad nog besloten om hiervoor € 550.000,- uit te trekken. In een brief van februari 2009 heeft de gemeente nog een keer op een rijtje gezet wat er zoal moest gebeuren aan maatregelen.

Het bestuur is zeer bezorgd over deze recente ontwikkelingen. De risico's van brand en de gevolgen daarvan zijn, ondanks de al uitgevoerde maatregelen, onverminderd groot. Zo zijn verbindingspaden (doorsteken), die alleen in geval van nood toegankelijk moeten zijn voor de hulpdiensten, nog altijd hard nodig. Vooral de brandweer hechtte sterk hieraan. In augustus was er een woningbrand aan de Vianenweg, gelukkig net na de droge periode daarvoor. Anders had dat flink uit de hand kunnen lopen. Waarom dan deze koerswijziging?

Het bestuur heeft de raad verzocht de voorstellen nog eens te heroverwegen. Dat gebeurde tijdens een Commissievergadering op 4 oktober. Ook zullen wij binnenkort, 22 oktober, overleg voeren met de wethouder om tot een goede oplossing te komen. Wij houden u via de website op de hoogte.

Najaarsexcursie 25 september

Op zaterdag 25 september kunt u een bijzondere excursie naar De Domelaar meemaken. Kijk voor meer informatie bij Activiteiten.

Mail voor meer informatie over de vereniging naar info@evdeborkeld.nl.

 

© 2008 - 2012